Hantera och förebygg kränkningar och incidenter på din arbetsplats

Vill du också göra din arbetsplats mer trivsam för dig och dina kollegor? Alla anställda har rätt till en god arbetsmiljö utan att utsättas för kränkande särbehandling, incidenter, risker eller arbetsskador. För att förhindra och utreda sådana händelser behövs ett systematiskt arbetsmiljöarbete - något som vi kan hjälpa dig med! 

Arbetsmiljö Incident gör det enkelt att både anmäla, utreda samt få en överblick över hur det ser ut på din arbetsplats. Se hur du använder verktyget i praktiken och hur detta kan vara första steget till ett mer hållbart arbetsmiljöarbete för din organisation.

Smidig inloggning med SSO

Visma Draftit erbjuder SSO (Single Sign On) för alla produkter. Vi använder oss av Vismas gemensamma inloggningslösning Visma Connect för SSO, en säker och verifierad lösning.

Ge era medarbetare de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö!

Det ligger i allas intresse att er verksamhet har en god arbetsmiljö. Enligt lagstiftningen är det ni som arbetsgivare som har slutligt arbetsmiljöansvar och måste se till så att arbetsmiljön är tillfredsställande för alla. För att åstadkomma det är det viktigt att arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans. Det gör ni enklast med återkommande riskbedömningar där både skyddsombud och representanter från medarbetarna är delaktiga. 


Enligt arbetsmiljölagen och SAM ska alla med personalansvar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga och motverka att medarbetarna kan utsättas för ohälsa eller olycksfall. Sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas för att ta bort risken att det händer. Med ett verktyg som Arbetsmiljö Incident lägger du grunden för en trevlig och framåtriktad arbetsmiljö för alla era medarbetare!

Distansarbete - vad gör jag nu? 

Coronapandemin har gjort att många tvingats jobba hemifrån. Det är också troligt att flera olika arbetsplatser blir mer vanligt efter pandemin jämfört med tidigare. Men vad gäller när det kommer till hemarbete eller distansarbete?  

Sedan länge har arbetsgivaren alltid haft fullt ansvar för arbetsmiljön, men nu pågår många diskussioner om arbetsmiljöansvaret i hemmet. Frågan är till exempel hur du som arbetsgivare praktiskt kan agera när hemmiljön inte fungerar. 

Orango_Kristian.png"Jag valde Draftit eftersom jag tycker de är ljusår från konkurrenterna vad gäller grafik, gränssnitt och processhantering."

Kristian Randel, HR-chef på Orango om HR Expert

När olyckan är framme

Ibland kan det trots riskanalyser och arbetsmiljöarbete ske olyckor. Det drabbar både den enskilde och verksamheten och det är viktigt med rutiner för att hantera det inträffade. Arbetsmiljölagen ställer också krav på att ni som arbetsgivare som ska se till att det finns en organiserad arbetsanpassning i verksamheten. 


Viktigt att tänka på är att rutinerna behöver täcka in en rad områden vid en olycka, till exempel akuta situationer, anmälning, kommunikation till berörda och anhöriga, krishantering både externt och internt och utredning. Det kan kännas omfattande men när olyckan väl är framme är det viktigt att ha tydliga rutiner att kunna luta sig mot.

Skapa en trivsam arbetsplats med Arbetsmiljö Incident

Det kan vara lätt att hamna i en ond spiral där regler och arbetsmiljöfrågor bara växer på hög och du vet inte hur du ska ta dig vidare. Oavsett vilket område inom arbetsmiljö du fastnat eller behöver extra hjälp inom kan vi hjälpa dig att ta nästa steg!

Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljö som begrepp omfattar sociala, organisatoriska och fysiska förhållanden på arbetsplatsen. Brister i arbetsmiljön är inte bara negativt för den medarbetare som drabbas, det kan i längden skapa problem för både er verksamhet och samhället i stort i form av sjukskrivningar eller sjukfrånvaro.

Vad betyder begreppen?

  • Fysisk arbetsmiljö handlar till exempel om temperatur, ljus, ljud, ergonomi, tunga lyft, luft och ventilation. Allt som kan påverka fysiskt på arbetsplatsen.
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) delas in i områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Här räknas in frågor om stress, arbetsbelastning, socialt samspel, konflikter, mobbning och balansen mellan jobb och fritid.

Alla är olika

I arbetsmiljöarbetet är det viktigt att komma ihåg att vi alla är olika. Vissa saker kan vara enklare att fånga, till exempel vissa fysiska funktionsvariationer. Men det är mycket vi inte kan se med blotta ögat. Vissa funktionsvariationer är inte synliga och vi är också alla olika i hur vi uppfattar situationer, vilka typer av miljöer vi trivs i, vilka behov vi har och så vidare.


Därför beskriver arbetsmiljölagen tydligt att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar. Det innebär att ni som arbetsgivare behöver anpassa arbetet eller se på andra lämpliga åtgärder för att kunna ta hänsyn till medarbetarens särskilda förutsättningar.


Med ett förebyggande arbete blir det också enklare att följa andra regelverk såsom diskrimineringslagen och andra arbetsrättsliga frågor