Tjänsteavtal

För dig som är kund till oss

Det här avtalet, inklusive dess bilagor och handlingar, ("Avtalet") gäller när vi på Visma Draftit AB, org. nr. 556578–3957, tillhandahåller tjänster till er.

I detta Avtal betyder "vi", "oss" eller "Draftit" Visma Draftit AB och "ni", "er" eller "kund" ni som kund. Detta Avtal består av detta dokument samt vårt anbud till er ("Anbudet"). Vid motstridigheter mellan detta dokument och Anbudet gäller Anbudet inklusive däri överenskomna ändringar och bilagor i första hand.

Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i Avtalet.

 

Syfte

Avtalet gäller mellan er och oss för tillgång via Internet till de program och tjänster som ni och vi har kommit överens om att vi ska tillhandahålla er (härefter kallat "Tjänsten" eller "Tjänsterna"). De fysiska personer som får tillgång till Tjänsten via Kunden definieras i avtalet som "Användare".

Det här Avtalet gäller för de Tjänster som ni har beställt i samband med ingåendet av Avtalet. Det gäller även för de Tjänster som ni beställer under avtalstiden. Avsteg från detta Avtal ska vara skriftliga för att vara gällande.

 

Avtalstid och förlängning

Avtalstiden är 12 månader från och med det att avtalet undertecknades om inget annat anges i vårt anbud till er. Sägs Avtalet inte upp enligt nedan så förlängs det automatiskt med 12 månader.

Ni kan säga upp Tjänsten eller Tjänsterna genom att skriftligen meddela oss på [email protected]. Uppsägningen måste göras senast 30 kalenderdagar före avtalstidens utgång. Vi har rätt att senast tre månader innan avtalstidens utgång säga upp Avtalet.

Våra rättigheter och åligganen som avser sekretess, rättigheter till tjänsten (bl.a. immateriella rättigheter), intrång i rättigheterna till tjänsten, ansvarsbegränsning samt tvist och lagval ska vara gällande även efter det att avtalet i övrigt har upphört att gälla.

 

Ersättning

För Tjänsterna gäller de priser vi angett i Anbudet (härefter kallat "Ersättningen").
Alla priser som anges är exklusive moms. Ni ansvarar för mervärdesskatt, andra skatter och offentliga avgifter som utgår för de Tjänster ni köper av oss.

Betalning sker via faktura. Fakturering för fasta avgifter (exempelvis abonnemangsavgiften för Tjänsterna) sker årsvis i förskott. Fakturering för rörliga avgifter (exempelvis löpande administration) sker månadsvis i efterskott. Om ni och vi inte har kommit överens om något annat ska betalning ske senast trettio (30) kalenderdagar från fakturadatum.

Får vi inte er betalning i tid har vi rätt att ta ut lagstadgad dröjsmålsränta från och med fakturans förfallodag. Om vi skickar en betalningspåminnelse så kommer det att tas ut påminnelseavgift. Om fakturan skickas till inkasso tillkommer det inkassoavgift. Om ni, trots betalningspåminnelse, inte betalar för Tjänsterna enligt Avtalet så har vi rätt att stänga av Användares tillgång till Tjänsterna till dess att ni har betalat alla förfallna belopp.

Vi har även rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om betalning av faktura inte har skett trettio (30) kalenderdagar efter påminnelsefakturans förfallodatum.

Prisjustering sker enligt Konsumentprisindex (KPI). Som basvärde gäller det index som fastställts för oktober månad föregående kalenderår. På grund av ökade kostnader baserat på generell eller specifik teknisk utveckling har vi rätt att höja priset utöver KPI med upp till tre procent inför varje ny avtalsperiod.

Vi har också rätt att höja priset i andra fall men då måste vi kontakta er senast trettio (30) dagar innan vi höjer priset för att informera er om förändringen. Det nya priset börjar gälla först när nästa avtalsperiod börjar. Ni har rätt att säga upp Avtalet vid en sådan prisjustering. Avtalet löper då i ytterligare en period med den senaste överenskomna Ersättningen och upphör därefter.

 

Era rättigheter

Genom det här Avtalet upplåter vi en icke-exklusiv, icke upplåtbar eller överlåtbar rätt för er att under Avtalets giltighetstid själva nyttja och att låta Användare nyttja Tjänsterna.

Ni får bara använda Tjänsterna för lagliga ändamål och endast enligt villkoren i detta Avtal. Ni är ansvariga för att den information som läggs in i Tjänsterna inte bryter mot gällande lagstiftning, till exempel immaterialrätts- och dataskyddslagstiftning.

Ni behåller äganderätten till all data som ni tillför Tjänsten. Detsamma gäller resultatet av vår eventuella behandling av sådan data. Vi har tillgång till denna data uteslutande i den utsträckning som är nödvändigt för att vi skall kunna uppfylla våra åtaganden enligt Avtalet.

 

Era skyldigheter

När ni och era Användare använder Tjänsterna är ni skyldiga att följa våra instruktioner för Tjänsternas användning. Det gäller även för andra eventuella instruktioner som tas fram av oss eller någon annan som vi ingått avtal med. Ni ansvarar för att era Användare förstår att de är skyldiga att följa sådana instruktioner.

Ni ansvarar för att lösenord till Tjänsterna förvaras på ett säkert sätt. Ni ansvarar själva för om någon obehörig, som inte ska få tillgång till Tjänsterna, får tillgång till Tjänsterna och kan använda dem.

Ni ansvarar för att de program ni använder som tillhandahålls av någon annan, såsom till exempel webbläsare, toolbars, antivirusprogram och brandväggar, är korrekt installerade och tillåter att den som använder Tjänsterna går in på och använder de webbplatser som Tjänsterna hänvisar till.

Ni får inte använda Tjänsterna till att till exempel lagra videomaterial, musik eller annat material som inte är avsett att användas i Tjänsterna.

Om någon annan riktar krav mot oss på grund av er eller era Användares användning av Tjänsterna eller tredje parts tjänster ska ni hålla oss skadeslösa genom att ersätta oss för den skada eller förlust vi lidit på grund av kravet. Exempel på sådana krav är begäran om ersättning för intrång i tredje parts immateriella rättigheter så som upphovsrätt eller varumärke.

 

Våra rättigheter

Samtliga rättigheter till Tjänsterna ägs av oss eller tredje part som vi har avtal med. Det här Avtalet gör inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Tjänsterna överlåts till er, till den som använder Tjänsten eller till någon annan. Ni får inte kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Tjänsterna samt inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller annat material som tillhör Tjänsterna.

Vi får anlita underleverantörer för att utföra uppdrag åt oss och därmed hjälpa oss att leverera Tjänsterna till er.

Vi har rätt att begränsa eller stänga av en eller flera specifika Användares åtkomst till Tjänsterna vid misstanke om illegalt beteende eller om tillhandahållandet av Tjänsterna medför att vi eller någon av våra andra kunder riskerar att drabbas av en skada som innebär mer än en mindre nackdel. Vi får då bara göra vad som är nödvändigt för att för att hantera den risk eller de andra skäl som gav oss anledning att begränsa åtkomsten till Tjänsterna.

 

Våra skyldigheter

Vi tillhandahåller våra Tjänster i enlighet med de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom branschen, enligt god sed på marknaden och i enlighet med sådan lagstiftning som är tillämplig för vår verksamhet.

Vi ansvarar för fel på Tjänsterna som innebär att Tjänsterna inte fungerar som de ska avseende Tjänsternas innehåll eller funktion, förutsatt att felet beror på oss.

Vi ansvarar inte för hur ni använder eller tillämpar Tjänsten och har heller inget ansvar gentemot tredje man för er tillämpning eller användning. Vi ansvarar inte heller för fel som beror på er, Användare, eller någon annan som vi inte ansvarar för, till exempel andra leverantörer som ni har ingått avtal med som är direkt eller indirekt kopplade till våra Tjänster.

 

Support

Ni kan vända er till oss med frågor relaterade till hur våra Tjänster fungerar och ska användas. På vår hemsida hittar ni kontaktuppgifter och supportens öppettider.

Är ni i behov av administrativ support (exempelvis textredigering eller ändring i strukturen) så debiteras ni enligt vid var tid gällande prislista. Vi informerar er alltid om priset innan administrativ support påbörjas.

 

Säkerhet

Vi går igenom säkerheten på våra plattformar kontinuerligt och arbetar aktivt med förebyggande av eventuella intrångsförsök. Vi förpliktar oss att upprätthålla marknadsmässig säkerhet för våra plattformar.

 

Driftssäkerhet

Våra Tjänster är tillgängliga dygnet runt, med undantag från planerade driftstopp samt med de begränsningar som anges nedan om servicenivåer.

Ibland behöver vi uppdatera eller på annat sätt underhålla Tjänsterna. Då måste vi tillfälligt begränsa tillgängligheten till Tjänsterna, vilket vi alltid försöker göra utanför kontorstid. Vi kommer informera er om planerade avbrott i förväg så långt det är möjligt.

Tillgängligheten för Tjänsterna (så kallad servicenivå) ska vara minst 98 % beräknat per kalenderkvartal. Vi betalar för och implementerar system som kan mäta de avtalade servicenivåerna.

Om tillgängligheten understiger 98 % så kan ni begära prisavdrag från oss motsvarande uppkommen skada, dock alltid begränsat till det belopp som kvarstår av kontraktsvärdet i förhållande till avtalsperioden. För att ha rätt till prisavdrag måste ni begära det senast inom 30 dagar efter att skadan uppstod.

 

Behandling av personuppgifter

Vår behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig beskrivs i vårt integritetspolicy.

 

Förtida upphörande

Ni har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om vi inte påbörjat felavhjälpning inom 30 dagar från er reklamation. Vad som nu sagts gäller inte fel som är utan betydelse för den avsedda användningen och som inte innebär en väsentlig olägenhet för er. Utöver vad som annars anges i detta Avtal har vi båda rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om den andra av oss har:

  • väsentligt brutit mot Avtalet och inte rättar till det inom 30 dagar efter att ha mottagit den andra partens skriftliga meddelande om avtalsbrott, eller

  • inleder likvidationsförfarande, ansöker om eller försätts i konkurs, ställer in betalningarna eller på annat sätt kan befaras vara på väg mot obestånd.

Från och med den dag då Avtalet upphör så har ni och era Användare inte längre någon rätt att använda våra Tjänster. Uppsägningen ska vara skriftlig och skickas till [email protected]. Om Avtalet sägs upp med stöd av denna punkt så har den av oss som säger upp avtalet rätt till ersättningsbetalning motsvarande det belopp som kvarstår av kontraktsvärdet i förhållande till avtalsperioden.

Ansvarsbegränsningar

Vårt sammanlagda ansvar är begränsat till så kallad direkt skada. Så länge vi inte agerat med avsikt eller varit grovt vårdslösa kan vi, under löpande period om tolv (12) månader, maximalt bli skyldiga att betala ersättning det belopp som kvarstår av kontraktsvärdet i förhållande till avtalsperioden. Vi ansvarar inte för så kallad indirekt skada, till exempel utebliven eller förlorad vinst och/eller förlust eller förvanskning av data. Vi ansvarar bara för skador gentemot er. Vi ansvarar inte gentemot andra, till exempel Användare, era anställda, kunder, leverantörer eller samarbetspartners.

Ni ska ersätta oss för skador som vi lider på grund av att ni eller era Användare genom uppsåt eller grov vårdslöshet använt Tjänsterna i strid med Avtalet eller på sätt som skadat oss.

Skadeståndsanspråk ska anmälas skriftligen till den andra parten. Anmälan ska ske så fort som möjligt men senast inom trettio (30) dagar efter att omständigheten upptäckts eller borde ha upptäckts.

 

Tystnadsplikt

Vi båda förbinder oss i förhållande till varandra att inte lämna ut viss konfidentiell information till någon annan. Med konfidentiell information menas alla uppgifter av ekonomisk, teknisk, kommersiell eller annan art som någon av parterna får del av med anledning av Avtalet eller genom något förhållande som hänger ihop med Avtalet.

Det spelar ingen roll om informationen är skriftlig eller inte. Det spelar inte heller någon roll om informationen kommer direkt från er eller oss, om informationen kommer från någon annan eller om uppgiften uppkommer under tiden ni använder vår Tjänst. Ingen av oss får använda Konfidentiell Information för andra syften än för att fullgöra våra respektive rättigheter och skyldigheter enligt det här Avtalet.

Information ses dock inte som Konfidentiell Information om det kan visas att:

  • informationen är publikt tillgänglig eller blir publikt tillgänglig på annat sätt än genom att den av oss som mottagit informationen av den andra har brutit mot sekretessen,

  • någon av oss på egen hand tagit fram informationen innan ingåendet av Avtalet och den parten inte har fått informationen genom direkt eller indirekt överträdelse av Avtalet,

  • någon av oss behörigen har fått tillgång till informationen från någon annan, utan att vara bunden av sekretess i förhållande till denna andra part, samt någon av oss, utan att vara bunden av sekretess, redan kände till informationen när den mottogs från den från den andra av oss.

Oavsett vad som anges ovan om sekretess har vi rätt att lämna ut den information (som inte innehåller personuppgifter) som anges nedan till vårt koncernbolag, samarbetspartners, konsulter/rådgivare eller leverantörer:

  • information om vilka ni är,

  • annan information som behöver lämnas ut för att vi, vår leverantör eller vår samarbetspartner ska kunna leverera eller utveckla Tjänsterna, samt

  • information som behöver lämnas ut för att någon annan av våra samarbetspartners som tillhandahåller tjänster som har samband med våra Tjänster ska kunna leverera och/eller utveckla sådana tjänster.

Vi har båda rätt att lämna ut Konfidentiell Information eller annan information som vi är skyldiga att lämna ut enligt lag, domstols-/myndighetsbeslut eller enligt bindande börsregler. Vi har också båda rätt att lämna ut Konfidentiell Information eller annan information om informationen omfattas av beslut om tvångsmedel från brottsutredande myndighet (till exempel Polis, Åklagarmyndighet eller Ekobrottsmyndigheten) eller som annars är relaterad till misstanke om brott för vilket fängelse är en möjlig påföljd.

Vidare har vi rätt att lämna ut information som en del av omorganisation eller fusionen till andra bolag i Visma-koncernen eller till aktuella eller potentiell köpare, i händelse av omorganisation, fusion, försäljning eller köp av Visma Draftit AB eller en del eller hela Visma-koncernen, under förutsättning dessa förbundit sig att iaktta sekretess.

Vi ska båda, genom en sekretessförbindelse eller på annat lämpligt sätt, se till att anställda, konsulter och annan personal som anlitas är bundna av sekretess i enlighet med det som anges om sekretess i det här avsnittet. Vi ska även ansvara i förhållande till varandra, för att eventuella underleverantörer vi har samt anställda hos underleverantörerna som deltar i uppdraget, är bundna av motsvarande sekretess.

 

Force majeure

Vi ansvarar inte för förlust eller skada som ni kan komma att drabbas av om våra möjligheter att uppfylla Avtalet har förhindrats eller väsentligen försvårats av omständigheter som vi eller vår leverantör inte rimligen kunnat kontrollera eller förvänta oss.

Exempel på sådant kan vara krig, uppror eller upplopp, pandemi eller epidemi, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, lockout eller annan arbetskonflikt, jordbävning, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning eller vattenskada, allmän varuknapphet eller knapphet i fråga om transportmedel, lagstiftning eller myndighetsrestriktioner.

 

Överlåtande av Avtalet

Varken vi eller ni får överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andres skriftliga medgivande.

 

Ändringar av Avtalet

Vi får ändra det här Avtalet utan att ni har godkänt ändringen i förväg.

Om ändringen förväntas innebära en väsentlig nackdel för er så ska vi att informera er om ändringen i förväg. Ändringen börjar gälla trettio (30) dagar efter att ni fått information om den eller ett senare datum om vi meddelar det.

Om ändringen innebär en väsentlig nackdel för er så har ni rätt att, senast fjorton (14) dagar innan ändringen börjar gälla, meddela oss om att ni säger upp Avtalet till att upphöra från och med den dag då ändringen börjar gälla. Uppsägningen ska vara skriftlig.

 

Tillämplig lag och tvistlösning

Svensk rätt ska vara tillämpligt på Avtalet med undantag från dess lagvalsregler. Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammaresskiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas.

I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Sekretessåtagandena i detta avtal ska tillämpas på skiljeförfarandet och på beslut eller skiljedom som fastslås under sådant förfarande. Av detta avtal har två originalexemplar upprättats och vi har båda tagit var sitt exemplar.

Tjänsteavtalet är senast uppdaterat i februari 2021.