Det finns krav i diskrimineringslagen på arbetsgivare att göra en lönekartläggning varje år. De arbetsgivare som vid årets början sysselsätter minst tio arbetstagare är skyldiga att också dokumentera kartläggningsarbetet. 

På denna sida hittar du

Aktiva åtgärder och det kommande lönetransparensdirektivet

I lönekartläggningen ska du som arbetsgivare bedöma om löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete har ett samband med kön. Arbetet kallas i diskrimineringslagen för aktiva åtgärder. Lönekartläggning är ett exempel på en aktiv åtgärd och syftar till att säkra jämställda löner.

Även på EU-nivå sker förändringar med det så kallade lönetransparensdirektivet. Det innebär att arbetstagare ska ha möjlighet att hävda sin rätt till lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete. Detta med hjälp av bindande åtgärder som skapar insyn i lönesättningen. Skiljer det sig mer än 5% i lönen är arbetsgivaren skyldig att agera. Läs mer på bloggen: Ny EU-lagstiftning: Slut på hemliga löner.

Lönekartläggning behöver inte göras en särskild tid på året

Många undrar när på året en lönekartläggning ska göras. Det finns inga krav på när under året en lönekartläggning ska göras, men det kan vara lämpligt att genomföra den i god tid före den årliga lönerevisionen. Då kan nödvändiga åtgärder genomföras i samband med lönerevisionen. Det spelar ingen roll om du är en kommun eller en privat aktör, diskrimineringslagen gäller alla.

Värdera arbetetsuppgifterna - inte individen

Analysen som görs i lönekartläggningen ska leda till en bedömning av om eventuella löneskillnader har ett direkt eller indirekt samband med kön. De verksamheter som vid årets början sysselsätter minst tio arbetstagare är skyldiga att också dokumentera kartläggningsarbetet. Arbetsvärderingen som behöver göras ska alltid göras på gruppnivå och det är arbetsuppgifternas innehåll och komplexitet som ska värderas, inte individerna som utför dem.

Att göra en lönekartläggning kan vara svårt om man aldrig har gjort det innan. Med ett digitalt verktyg för att dokumentera er lönekartläggning är processen enklare, både för att påvisa det ni gjort men även för att ni får hjälp i processen. Läs mer om vårt Lönekartläggnings-verktyg. 

Vad är det organisationen ska kartlägga och analysera?

Det som ska kartläggas och analyseras är

 • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete
 • löner mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete
 • vilka regler om löner och andra anställningsvillkor finns hos arbetsgivaren, exempelvis lönepolicy och arbetsbeskrivningar
 • löneskillnader mellan ett kvinnodominerat arbete (60 % eller fler är kvinnor) och ett icke kvinnodominerat arbete, under förutsättningen att arbetet som inte är kvinnodominerat har lägre krav men högre lön.

Lika arbete och likvärdigt arbete 

Lika arbete är då personer i stort sett gör eller har samma arbetsuppgifter, exempelvis två lokalvårdare. Likvärdigt arbete är om arbetena skiljer sig åt, men anses vara likvärdiga. Detta är en bedömning arbetsgivaren behöver göra, exempelvis kan en specialpedagog vara likvärdig en lärare (men det behöver inte vara så).

Dokumentationens innehåll

Det är kartläggningen och analysen som ska dokumenteras.
I dokumentationen ska följande delar ingå:

 • redovisning av resultatet av kartläggning och analys
 • redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att åtgärda de löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön
 • beräkning av kostnader och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt, och senast inom tre år
 • redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts
 • redogörelse för hur samverkansskyldigheten fullgjorts.

Tänk på!  Ett företag med 25 eller fler anställda måste dessutom dokumentera hela arbetet med aktiva åtgärder, inte bara själva lönekartläggningen

Sagordudenarligaloneklartlaggningen.svg

Faktablad: Så gör du den årliga lönekartläggningen

Vill du läsa mer hur du lyckas med lönekartläggningen?
I detta faktablad får du en steg för steg-guide där vi går igenom dessa sex steg:

 1. Förberedelser
 2. Dags att starta upp
 3. Skiljer sig lönebestämmelserna mellan könen?
 4. Gruppera och kartlägg likvärdigt arbete
 5. Analysera lika och likvärdigt arbete
 6. Avsluta
  Ladda ner faktabladet

Korta svar på vanliga frågor om lönekartläggning

Faktablad: Vanliga frågor och svar om lönekartläggning

I detta faktablad har vi samlat vanliga frågor som kan uppkomma samt tips på hur du enkelt kan genomföra en lönekartläggning.

I detta faktablad får du bland annat reda på

 • fördelarna med att göra en lönekartläggning
 • hur en lönekartläggning går till
 • vilka anställda som ska ingå i en lönekartläggning.

Ladda ner faktabladet

vanliga-fragor-konekartlaggning_shape-faktablad.svg