Beslutsstöd - utvärdera dina data, analysera och agera

Knyt ihop budget och prognos med effektiv verksamhetsuppföljning och analys i vår lösning för Business Intelligence. Rätt information till rätt medarbetare vid rätt tidpunkt.

  • Samla och analysera stora mängder data 
  • Kontroll på hela flödet för verksamhetsuppföljning
  • Beslutsunderlag med bättre kvalitet för bättre beslut
  • Effektivare styrning av verksamheten
  • Tillgängligt för alla i organisationen
  • Mindre manuellt arbete

Planering och budget

Möjliggör för fler att vara en del i planeringen och budgeteringen

Underlätta budgetarbetet genom att decentralisera processen, det involverar fler medarbetare och höjer insikterna och engagemanget, samtidigt som det avlastar ekonomiavdelningen.

I ett webbaserat verktyg med definierade budgetmallar och tydligt gränssnitt kan fler medarbetare involveras i budgetarbetet och lägga budget utifrån sina ansvarsområden och behörigheter.

Behörighetsstyrning låter samtliga användare komma åt det de behöver, och med en webbläsaroberoende lösning kommer de åt det var de än befinner sig.

Möjlighet till drivarbaserad budgetering, eller aktivitetsbaserad budgetering, med mättal som till exempel antal artiklar eller antal anställda.

Via en workflowmotor ser ni status i budgetprocessen

I en översiktlig vy får du full kontroll på planeringsarbetet. Du kan överblicka pågående budgetprocesser och vilka budgetar som är attesterade och inte.

Funktionalitet för attest, kommentarer och loggning bibehåller säkerhet.

Funktionalitet för attest, kommentarer och loggning bibehåller kvalitet och säkerhet.

Analyser av differenser mellan faktiskt utfall, planer och prognoser sker i analysdelen.

Få ut mer av analyserna

Med bättre underlag kan ni fatta mer välgrundade beslut

Användarna kan själva ta fram anpassade rapporter och vända och vrida på informationen. All information finns samlad på ett ställe och rapporterna tas lätt fram utan att ni behöver söka fram information från flera källor.

Med schemalagd distribution av relevanta och anpassade rapporter kan hela organisationen följa utvecklingen.

Drill-down och drill-through i transaktioner och poster

Drill-down och drill-through-funktion låter dig borra dig ner till enskilda transaktioner och poster. Du kan till exempel få visning av fakturabild.

Skapa gemensamma eller egna rapporter

Välj från fördefinierade gemensamma eller egna rapporter, eller skapa enkelt egna spontana analyser och rapporter.

Grafiskt gränssnitt för att skapa analyser

Ett användarvänligt grafiskt gränssnitt för att arbeta, navigera och filtrera data och skapa analyser. Analyserna kan sedan exporteras till Excel.

Med behörighetsstyrning kan flera medarbetare ta fram och ta del av anpassade rapporter och analyser. Rapporter kan även schemaläggas och distribueras ut i organisationen.

Alla medarbetare kan se trender och vad som driver företaget framåt.

Alla medarbetare har tillgång till data utifrån sitt ansvarområde och kan se trender och vad som driver företaget framåt, vilket ökar engagemanget i hela verksamheten.

Vanligaste utmaningarna med rapportering

Vilka är de vanligaste utmaningarna med rapportering och hur kan ni på bästa sätt lösa dem?

Vår guide tar upp hur en Business Intelligence-lösning kan hjälpa er att fatta beslut baserat på uppdaterade och relevanta data, samt säkerställa att medarbetarna har rätt underlag för att driva verksamheten framåt.