Kvalitetsarbete-VårdOmsorg-faktablad.svg

Kvalitetsarbete inom vård och omsorg

Detta faktablad riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg.

I socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns krav på att verksamheten ska vara av god kvalitet. Vad kvalitet är definieras i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) enligt följande: kvalitet är när verksamheten uppfyller de krav och mål som enligt lagar och andra föreskrifter gäller för verksamheten.

Det spelar ingen roll om du arbetar i privat eller offentlig regi, lagens krav på kvalitet gäller alla, både vid myndighetsutövning (utredning och beslut) och vid genomförande av insatser.

Genom att arbeta med ert systematiska kvalitetsarbete kan verksamheten säkerställa att den enskildes behov tillgodoses och minska risker för brister och missförhållanden i omsorgen.

I detta faktablad får du bland annat hjälp med

  • vad som krävs för att kvaliteten ska anses vara god
  • vem som ansvarar för vad när det gäller kvalitet
  • viktiga delar i kvalitetsarbetet.

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.