Tillbaka till huvudmeny

Förenkla din komponentavskrivning

Med Visma Control kan du hantera flera legala enheter i en och samma lösning och du spar tid genom automatiserade flöden. Det finns stöd för komponentavskrivning enligt K3 samt hantering och bokföring av fastighetsskatt.

Välj ett system med stöd för komponentavskrivning enligt K3. Bild: Freepik

Många ekonomichefer arbetar idag med att effektivisera rutiner för att kunna lägga tid på mer framtidsinriktat arbete. Vissa regler som tillkommer för administrationen har motsatt verkan. Ett exempel är komponentavskrivning, som för många fastighetsbolag orsakar ett merarbete. Vad kan du då göra för att förenkla din komponentavskrivning?

Tanken med komponentavskrivning enligt K3 är att olika delar i en materiell tillgång kan användas olika länge. Delarna byts ut med olika tidsintervall i takt med sin förbrukning. Avskrivningstiden för olika delkomponenter blir därför olika. Nyttjandeperioden kan också vara olika från fastighet till fastighet, exempelvis för olika typer av fasader och material.

Komponentmetoden har medfört flera förändringar jämfört med traditionella avskrivningsmetoder. Även skillnaden mellan investeringar och underhåll har påverkats. Ett resultat är att redovisat driftnetto blir högre. Det beror på att en del av utgifterna för underhåll aktiveras i balansräkningen istället för att redovisas som kostnad. Efter hand leder den ökade aktiveringen till högre anskaffningsvärden, redovisade värden och årliga avskrivningar.

I Sverige gäller komponentavskrivning redovisningen, och uppdelning i komponenter är inte alltid densamma skattemässigt. Några exempel på komponenter som även skattemässigt räknas som egna komponenter är mark, markanläggning samt byggnads- och markinventarier. Andra komponenter, som skattemässigt räknas som del av en byggnad medan de redovisningsmässigt kan vara egna komponenter är tak, fasad och installationer som exempelvis hiss och ventilation.

Vad som menas med betydande komponenter påverkas bland annat av hur företaget hanterar utbyte av komponenter eller delar av komponenter. Även hyresgästanpassningar kan vara en egen komponent. En förutsättning för att hyresgästanpassning ska anses vara en egen komponent är att anpassningen inte ingår i en byggnads- eller markinventarie.

Inom fastighetsredovisning har alltid bedömning av vad som ska aktiveras som tillgång/investering och vad som ska kostnadsföras varit svår i samband med åtgärder på befintlig byggnad. När ett byte av en betydande komponent ska aktiveras som tillgång behöver den utbytta delen utrangeras. En förutsättning för att en åtgärd som inte avser betydande komponent ska aktiveras är om åtgärden är väsentlig.

Tillgångsredovisning ska göras om ekonomiska fördelar tillfaller företaget i framtiden. Löpande underhåll och reparationer ska däremot redovisas som kostnad. Även byte av mindre delar av en komponent, kostnadsförs direkt.

Lagning av ett läckande tak kostnadsförs medan omläggning av hela taket oftast redovisas som tillgång. Större byten, till exempel utbyten för ett trapphus åt gången i ett bostadshus, aktiveras däremot som tillgång med avskrivning från respektive anskaffningstidpunkt.

Tre tips för enklare komponentavskrivning

Som jag inledningsvis konstaterade leder K3 ofta till merarbete för fastighetsbolagen. Men det finns några sätt att göra det krångliga enkelt:

  1. Sätt upp egna detaljerade riktlinjer för ditt företag. Eftersom det finns skillnader i hur företaget hanterar utbyte av komponenter eller delar av komponenter, behöver fastighetsföretagen ta fram företagsspecifika instruktioner för redovisning och anläggningsregister.SABO:s.
  2. Stäm av tips med din revisor eller redovisningsbyrå.
  3. Välj ett systemstöd där redovisningen är anpassad till fastighetsbolag.

Med Visma Control kan du hantera flera legala enheter i en och samma lösning och du spar tid genom automatiserade flöden. Det finns stöd för komponentavskrivning enligt K3 samt hantering och bokföring av fastighetsskatt. 


Uppdatering: I februari 2022 lanserades Visma Control Edge, ett nytt ekonomisystem som bygger vidare på Visma Control men är helt molnbaserat. Lyssna gärna in till något av våra webbinar specifikt för fastighetsbolag.  

Se tider och boka