Tillbaka till huvudmeny

Minska kapitalbindningen och öka lönsamheten

Tips för dig som vill uppnå lönsamhet i lagerhanteringen och samtidigt hålla en hög servicegrad mot dina kunder.

Optimera lagernivåerna och minimera kapitalbindning. Bild: Freepik

Tips för dig som vill uppnå lönsamhet i lagerhanteringen och samtidigt hålla en hög servicegrad mot dina kunder.

Med Visma Business kan du minska din kapitalbindning och på så sätt öka lönsamheten och möjliggöra nya investeringar. Du får kontroll på lagernivåer genom att hitta lämpliga beställningspunkter vid olika lagerställen. Om du därefter samordnar inköpen för flera lagerställen minskar du samtidigt risken att lägre kostnader för ett lagerställe innebär högre kostnader för ett annat. Med hjälp av spårbarhet samt serienummer- och batchhantering kan du säkerställa kvaliteten i ditt varulager.

Optimera lagerhanteringen och få lägre kapitalbindning

Vid stora skillnader mellan olika produktgrupper finns i de flesta fall också behov av skillnader i lagerhanteringen. Produkter med låg omsättningshastighet och oregelbunden efterfrågan bör hanteras separat. Oftast behöver ett lägre mål för servicegrad sättas för att undvika överlager. Produkter med hög omsättningshastighet kan däremot ha en högre servicegrad. På så sätt kan företaget totalt sett få en hög servicenivå och samtidigt en lägre kapitalbindning.

När marknaden för en produkt förändras, uppstår ibland en rubbning i efterfrågan. En del produkter påverkas även av säsongsvariationer. Genom att segmentera och klassificera produkter kan ett företag ta hänsyn till skillnader mellan produktgrupper, lättare upptäcka förändringar i efterfrågan och agera för en optimal lagernivå på alla lagerställen.

Om efterfrågan är väldigt oregelbunden ställs betydligt högre krav på hur prognos och planering utformas. Då blir noggrant kalkylerade säkerhetslager, överblick av värdekedjan och uppföljningsrapporter användbara verktyg för att du snabbt ska kunna agera och minimera kostnader. En mer träffsäker prognos med färre avvikelser gör att volymen på säkerhetslager kan hållas nere. Då minskar dina kostnader och risken för inkurans.

Eftersom lyckade marknadskampanjer påverkar efterfrågan är det en fördel att kunna identifiera hur stor del av efterfrågan som drivs av varje kampanj. En mer tillförlitlig prognos av den ökade orderkvantiteten kan då göras. Om du kan upptäcka och undvika toppar och dalar i efterfrågan som orsakas av kampanjen, minskar risken för överdimensionering av ditt varulager.

Ett minskat genomsnittslager är ofta en förutsättning för att hålla kapitalbindningen nere. Samtidigt vill man undvika att hamna i bristsituationer och därmed förlora intäkter och konkurrenskraft. Att prognostisera efterfrågan kräver marknadskännedom. I brist på sådan kan försäljningsvolymer uppskattas utifrån försäljningshistorik. Saknas även historik kan du jämföra med liknande produkter, eller beräkna försäljningsvolym, inköp och lagerhållning utifrån erfarenheter av initial lagerhållning vid etablering på en ny marknad.

Vismas certifierade partners har lösningar för just din verksamhet och erbjuder smarta funktioner som effektiviserar din lagerhantering, exempelvis prognos och uppföljning.

Söker du ett modernt affärssystem som hjälper er att fokusera framåt?

Kompåwebbinar