Tillbaka till huvudmeny

Förslag om sänkt bolagsskatt: Vad innebär det egentligen?

Regeringen föreslår att bolagsskatten sänks från 26,3 % till 22 %. Det är en betydande sänkning som rätt utnyttjad kan ge lägre skatt även på tidigare års vinster.                                                                                                       

I budgetpropositionen föreslår regeringen att bolagsskatten sänks med 4,3 % till 22 % från och med 1 januari 2013.
Syftet är att förbättra förutsättningarna för nya jobb och investeringar i Sverige. Nivån på den svenska bolagsskatten kommer i så fall att bli mer konkurrenskraftig i jämförelse med andra EU-länders skattesatser.

Periodiseringsfonder kan utnyttjas av företag för att reglera det skattepliktiga resultatet mellan olika år.
Ett aktiebolag får dra av maximalt 25 % av ett års skattemässiga vinst som periodiseringsfond. Fonden är en ren deklarations- och bokföringskonstruktion som binder en skatteskuld till staten. Nivån på skatteskulden är beroende av bolagets framtida resultat (vid förlust ett senare år kan skatteskulden i vissa fall helt elimineras) samt nivån på den svenska bolagsskatten. Att låna denna skatt av staten innebär en extra kostnad som för närvarande motsvarar ca 1,6 %.

En sänkning av bolagsskatten kommer i ett slag att minska skatteskulden till staten som är bunden i periodiseringsfonder. För aktiebolag kommer hanteringen av periodiseringsfonder därför att bli en viktig fråga i bokslut för räkenskapsår som slutar under 2012.

Sänkningen av bolagsskatten kommer delvis att finansieras med skärpta ränteavdragsregler på interna lån för att motverka så kallade räntesnurror.
Förslaget om nya ränteavdragsregler har kritiserats av bland annat näringslivsföreträdare. De anser att förslaget är rättosäkert eftersom Skatteverket då ska pröva affärsmässigheten i en lånetransaktion.

Regeringen svarar kritiken med att Skatteverket ska tillföras ytterligare 35 Mkr för sitt arbete. Hur detta kan öka rättssäkerheten får väl bedömas som högst oklart.

Regeringen föreslår även ett så kallat investeraravdrag för att öka tillgången på kapital i nystartade och växande företag. En person som satsar kapital i ett företag (som uppfyller kraven för avdraget)  kommer att kunna dra av halva investeringen i sin deklaration och därmed få möjlighet till sänkt skatt med 15 % av det investerade beloppet.

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

    Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.