Tillbaka till huvudmeny

Karl-Johan Linghede, affärsområdeschef på Acando, om vikten av en digital strategi

Del två i vår intervjuserie med experter inom digitalisering och affärssystem. Den här gången intervjuas Karl-Johan Linghede, Head of Finance & Performance Management på Acando.

digital strategi

Att digitaliseringen förändrar verksamheter och affärsmodeller vet vi. Men den största utmaningen enligt Karl-Johan Linghede är att få förändringen att hända. Möt optimisten som hjälper företag att förstå vad digitalisering kan göra för dem.

1. Vad är din roll på Acando?

Head of Finance & Performance Management. Jag är affärsområdeschef för en avdelning som jobbar i huvudsak med utveckling av ekonomifunktioner och verksamhetsstyrning. Projekten syftar i huvudsak till att stötta kunder i utvecklingen av morgondagens ekonomifunktion.

2. Hur skulle du beskriva dig själv i en “elevator pitch”?

En obotlig optimist som älskar att realisera och genomföra verkliga förändringar hos kunder.

3. Inom vilka tre områden, enligt dig, kan ett företag dra mest nytta av att digitalisera sina processer?

Digitalisering är ett brett begrepp och en viktig drivkraft för att leverera kundvärde. Många organisationer behöver stöd i att förstå vad digitalisering egentligen innebär. Det är en utmaning att mognaden inte finns i alla verksamheter. Om man ska välja tre områden idag skulle jag välja:

  1. Flödesinriktning och digitalisering av ”Purchase 2 Pay” (P2P) – d v s flödet från inköp till betald faktura. Här har stora kliv tagits de senaste åren som kan gagna många verksamheter avseende vad som kan digitaliseras och på vilket sätt . Att vara effektiv inom P2P och nyttja möjligheterna med digitalisering, anser jag, kan vara avgörande för allt fler verksamheter framöver.
  2. En bransch där digitalisering kan realisera allt mer betydande effekter är projektintensiva verksamheter och bolag. Rätt digitalisering kan stärka perspektiven styrning och ekonomisk uppföljning integrerat med praktisk planering och leverans av komplexa projekt. Moderna systemlösningar kan stödja verksamhetsprocesserna på ett helt annat sätt nu än för 5 år sedan, även om många verksamheter kanske inte ännu riktigt fullt ut förstått potentialen som finns idag.
  3. Verksamhetsstyrning. Bara 7-8 % av medelstora och större verksamheter kan enkelt svara på ”Hur styr och leder vi vår verksamhet från strategisk- till taktisk och operativ nivå och hur säkrar vår verksamhetsstyrning att vi realiserar vår strategi?”. Digitalisering i kombination med en tydlig struktur för verksamhetsstyrning ökar verksamheters förmåga att lyckosamt realisera strategisk förflyttning. Dagens digitala lösningar kan medverka till att skapa transparens och struktur som gör att man får en helt annan syn på beslutsfattande och verksamhetsstyrning, vilket vi upplever kan vara ett eftersatt område i många verksamheter.

4. Vilka större förändringar som kan hänföras till digitaliseringen görs på bolagens ekonomiavdelningar inom 3-5 år?

Vi både upplever och driver ett tydligt fokus på STP (straight through processing). Det innebär i korthet att man ser de ekonomiska processerna utifrån ett flödesperspektiv där framförallt många av de regelstyrda, transaktionsintensiva flödena märkbart kan förenklas och effektiviseras. En viktig komponent för att lyckas med detta är att nyttja möjligheterna inom RPA (Robotic Process Automation). RPA kommer att vara en otroligt stark drivkraft i utvecklingen av den moderna ekonomifunktionen de kommande åren, eftersom det ger helt nya möjligheter att eliminera olika former av manuell hantering, även när de systemlösningar som nyttjas inte har stödjande integrationer mellan varandra.

Acando upplever en stor efterfrågan att många av våra kunder vill förstå exakt vilka effekter RPA kan realisera hos dem samt skillnaden mellan ren automatisering och RPA. Exempel på en tillämpning av RPA är processen för uppläggning av nya medarbetare. Detta är i många verksamheter en relativt manuell process där flera olika parter och systemlösningar blir involverade där RPA-lösningar kan realisera effektivisering upp till 70-80% och samtidigt påvisa en högre kvalitet i utförandet av processen.

Vidare tror vi att ekonomifunktionens roll är att bli allt mer verksamhetsnära. Kärnaffären blir ett viktigare fokus, medan mindre tid läggs på det transaktionella arbetet i takt med att det till allt högre nivå förenklas och automatiseras. Med modernt riggade processer och systemlösningar är det i princip bara felrättning och hantering av särfall som har ett behov av att ske manuellt idag. Vi är även själva djupt involverade i att utveckla business control-funktioner som blir allt mindre ”rapportfabriker” och blir ett allt mer integrerat analysstöd i kärnverksamheten.

5. Hur långt (i % från 0 till 100) uppskattar du att företagen kommit i digitaliseringen av olika ekonomiska processer?

Vi upplever att det varierar mycket. Acando jobbar med mellanstora och större verksamheter där oftast ”basics” redan är digitaliserat t.ex. fakturascanning, attestflöden etc men det finns ofta mycket kvar att göra. Vissa mindre bolag med extremt stark tillväxt som vi stöttar har en nästan helt digitaliserad affärs- och leveransmodell, vilket är en bra grund för snabb tillväxt. Om jag skulle försöka att säga en siffra, så kanske 40 % för ekonomiprocesserna inom större och medelstora verksamheter.

Jag är dock personligen övertygad om att de allra flesta företag inte har förståelse för vad full digitalisering innebär och vilka effekter som redan idag är realiserbara för deras verksamhet, vi stöttar ofta kunder med just detta. Att definiera effektmål för respektive process eller flöde, välja inriktning för hur effektmålen ska realiseras, kravställa och upphandla effektiva lösningar och även införandet av RPA. Dessutom flyttas gränsen för vad som är realiserbart fortfarande väldigt snabbt framåt i takt med utvecklingen av moderna lösningar. Det gör såklart att skalan för vad som är möjligt och bör digitaliseras ständigt förändras.

6. På vilket sätt kommer digitaliseringen att påverka ett företags affärsmodell?

Nästan alla dimensioner påverkas. Allt ifrån innovativa sätt att arbeta med marknadsföring och sälj, exempelvis möjligheterna genom den stora succén Pokémon GO, där jag som ägare av en glasskiosk skulle kunna köpa placeringen av ett ”Pokémon Stop” utanför min glasskiosk för att stimulera försäljning, till robotiserade och automatiserade ekonomiflöden. Det vi är säkra på är att digitaliseringen redan nu påverkar alla verksamheter och affärsmodeller både direkt och indirekt.

7. Vilka är de största utmaningarna med en digital strategi?

Jag upplever att det ofta är just utmaningen med att få förändringen att hända. Framförallt gäller det verksamheter som har en lång tradition av att driva sin affär och verksamhet lyckosamt under en längre tid och där det finns ett starkt arv och kultur att förhålla sig till. Digitaliseringen innebär att alla verksamheter behöver vara redo att ompröva hur man valt att organisera sig och definiera sina affärsmodeller historiskt.

Det gäller att förstå vad som kommer att vara lyckosamt i framtiden, hur en digital strategi stödjer realiseringen av uppsatta mål och därefter arbeta strukturerat med förändringsledning för att få det att hända. Inte isolera digitalisering till att vara ett antal IT-projekt utan att verkligen driva detta som en förändring utifrån ett verksamhetsperspektiv.

8. Hur implementeras en digital strategi enklast? Vilken eller vilka roller äger och driver frågan?

Det beror på verksamheten. Genomgående kan man säga att flera roller och personer äger och driver olika delfrågor. Personerna behöver ha verksamhets- och inte bara IT-perspektiv. Det är viktigt att utgå från en verksamhets kärnprocesser och därför behöver det yttersta ansvaret för digitaliseringen ligga på VD:s bord för att få rätt förutsättningar inom många verksamheter.

9. Hur kan en organisation lära sig mer om digitaliseringen och de möjligheter som finns?

Acando stöttar ofta med att hjälpa kunder att förstå och konkretisera digitaliseringen. Det bör finnas en extern part som utmanar den befintliga verksamheten samtidigt som det balanseras av verksamhetsrepresentanter med sakdjup och expertkompetens kring den befintliga verksamheten. När dessa två parter möts uppstår det absolut bästa och mest intensiva lärandet.  

Vill du veta mer om hur digitaliserade svenska företag är och var ni själva enkelt kan börja? Läs rapporten Vismas Digitaliseringsindex 2016.

Till rapporten

Vill du också göra ett gästinlägg på bloggen? Kontakta Niclas Nässlander, marknadschef på Visma Software.

Mest populära