Tillbaka till huvudmeny

Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.

Vi pratade med Cecilia Mikaelsson, försäljningschef på WinLas, om vad nya LAS innebär, och vad offentlig sektor behöver göra för att följa den nya lagen. Vi fick även höra mer om deras webbinarium som går av stapeln den 19 maj och där nya LAS ska diskuteras.

Nya LAS kommer att bli en stor utmaning för kommuner och regioner. Men om man har framförhållning och bra systemstöd kommer övergången att gå både snabbt och smidigt för de allra flesta.

– Cecilia Mikaelsson, WinLas

Nya LAS i korthet

Det här är den största förändringen i LAS sedan lagen kom till år 1974, så det är en hel del förändringar som sker. De största är:

  1. Allmän Visstidsanställning (AVA) ersätts av Särskild Visstidsanställning (SÄV), där anställningen övergår i tillsvidareanställning efter 12 månaders arbete inom en femårsperiod, istället för som tidigare efter 24 månader inom en femårsperiod.
  2. Om en SÄV-anställd jobbar minst tre perioder under en kalendermånad räknas mellanliggande dagar som tid för konvertering
  3. Arbetsgivare får frångå turordningsreglerna för upp till tre anställda vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Detta gäller dock ej de arbetsgivare som tillämpar kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser.
  4. Uppsägning på saklig grund ersätts av uppsägning av sakliga skäl. Detta för att omständigheterna vid uppsägningstillfället tydligare ska ligga till grund för den helhetsbedömning som ska göras vid en uppsägning.
  5. Vid tvist är arbetsgivaren ej längre skyldig att betala ut lön för den tidigare anställde efter uppsägningstidens slut.

Detta innebär nya LAS för offentlig sektor

Framför allt innebär den nya lagen att kommuner och regioner måste ha bättre kontroll över sina visstidsanställda. Nya LAS är även tydlig i att det inte går att anställa någon på ett vikariat, om det de facto inte är ett vikariat. Det kommer alltså bli svårare att kringgå lagen genom alternativa anställningsformer. Som arbetsgivare måste man även bli bättre på planering och framförhållning vid anställningar samt utbokningar av visstidsanställda.

Utmaningar under övergångsperioden

Den största utmaningen kommer att ske under övergångsperioden mellan de två lagarna. De som anställts på ett AVA-avtal före 1 oktober 2022, kommer fortsätta vara anställd på denna grund under den femårsperiod som gällde vid anställningstillfället. Samtidigt kommer de som anställts på en AVA-anställning även tillgodoräknas anställningstid som SÄV-anställning från och med den 1 mars 2022. Dessutom finns fortfarande vikariatsanställningarna kvar. Detta innebär att vi under en övergångsperiod kommer att ha inte mindre än tre olika anställningsformer igång samtidigt, som alla har olika tidsberäkningar för konvertering (SÄV, VIK och “gamla” AVA).

Detta behöver kommuner och regioner göra

Förutsatt att den nya lagen antas, vilket den förväntas göra, kommer kommuner och regioner att behöva lägga till den nya anställningsformen SÄV. Från den 1 oktober tas däremot AVA bort som tillgänglig anställningsform vid nyanställningar. Utöver det kommer det mesta praktiska att skötas direkt i systemet. Arbetsgivarnas viktigaste jobb framöver blir att hålla koll på och planera sina anställningar för att  följa lagen samt hantera sin personalstyrka på bästa sätt.

Stöd för kommuner och regioner i Visma

Givetvis finns det mycket stöd att få, där bland annat WinLas arbetar tillsammans med Visma, för att se till att alla stödfunktioner i exempelvis Medvind och TimeCare är i linje med nya LAS. Vid utbokning kommer det exempelvis gå att se hur lång tid personen har kvar före konvertering och om en utbokning kommer innebära en tredje arbetsperiod under innevarande månad. Just nu pågår utvecklingsarbetet för fullt. Redan under sommaren och hösten kommer en region samt två kommuner att börja använda och testa funktionerna.

Läs mer om Visma PubliTech

Mest populära