Tillbaka till huvudmeny

Dags att planera för sänkt bolagsskatt!

Riksdagen har beslutat att sänka bolagsskatten till 22 % från och med 2013. Idag är bolagsskatten 26,3 %. Här kommer vi gå igenom några av de möjligheter som finns att skjuta upp beskattningen av företagets vinst för att kunna utnyttja skattesänkningen. Principen bygger på att företagen kommer att ha kostnader och att dessa kostnader genom olika åtgärder ska dras av i bolagets deklaration redan för 2012. Därmed minskar vinsten för 2012 när skatten är 26,3 % och ökar ett senare år när den beskattas endast med 22 %.

Visma hjälper gärna dig och ditt företag att på bästa sätt planera för den sänkta bolagsskatten!

Tidigarelägg inköp av inventarier

Inventarier kan vara allt från produktionsanläggningar till enklare verktyg. Sakerna ska användas stadigvarande i företagets verksamhet, t.ex. en dator.

Ett företag får göra direktavdrag, dvs. dra av hela inköpssumman som kostnad under inköpsåret, för inventarier som antingen har ett mindre värde (halvt prisbasbelopp = 21 999 kr exklusive moms 2012) eller är tänkta att ha en ekonomisk nytta i företaget under högst tre år (ekonomisk livslängd). Ett företag som planerar att köpa sådana inventarier kan tidigarelägga inköpet till 2012 för att få hela kostnaden det året istället för 2013. Tänk på att flera olika inköp av inventarier som har ett naturligt samband med varandra, t.ex. kontorsbord med stolar, kan ses som ett enda köp när det gäller beloppsgränsen på 21 999 kronor.

Andra inventarier bokförs som tillgångar i företaget och har ett värde som successivt minskar i takt med att tillgången förbrukas eller används. Även för sådana inventarier kan det finnas idé att lägga inköpet på denna sida årsskiftet för att få en skattemässig kostnad för del av tillgångens värde och därmed lägre vinst och bolagsskatt. Det krävs inte att företaget har börjat använda t.ex. maskinen i sin verksamhet utan det räcker att leverans är gjord 2012.

Tantiem (lönetillägg)

För att nollställa eller minska resultatet kan ett företag göra resultatbaserade löneutbetalningar till en delägare som arbetar i företaget. Den beräknade skulden för lönetillägget och arbetsgivaravgifter bokförs som skuld och kostnad i bokslutet 2012 enligt god redovisningssed. Därmed minskar vinst och bolagsskatt 2012. Delägaren deklarerar och skattar för lönen först under 2013 när resultatet och bokslutet har godkänts av bolagets aktieägare på årsstämman och lönen (kan) betalas ut (kontantprincipen). Delägaren kan sedan styra över hur mycket lön som han eller hon i övrigt tar ut ur företaget 2013 för att få en lämplig nivå t.ex. med hänsyn till bolagets resultat och ägarens egen skatt på lönen eller pensionsgrundande inkomst.

Periodiseringsfonder

Periodiseringsfond är en ren bokförings- och deklarationskonstruktion. Ett aktiebolag får dra av maximalt 25 % av årets skattemässiga vinst som periodiseringsfond. Som vi tidigare skrivit om kommer sänkningen av bolagsskatten att i ett slag minska skatteskulden till staten som är bunden i företagens periodiseringsfonder. Ett bolag kan skapa en periodiseringsfond för vinst under 2012, där skatten på vinsten skulle varit 26,3 %, och ta bort fonden och därmed skatta för vinsten senast inom 6 år när skatten endast är 22 %.  För aktiebolag blir periodiseringsfonder därför en viktig fråga i årets bokslut. Tänk på att aktiebolag får en extra kostnad för att ”låna” skattebeloppet av staten (en så kallad schablonintäkt).

Semesterlöneskulder och extra pensioner till delägare

En delägare som arbetar och får lön från sitt aktiebolag har rätt till betald semesterledighet på samma sätt som andra anställda. Enligt semesterlagen har en anställd rätt till semesterlön med 12 % av den intjänade lönen eller som ett semestertillägg på ordinarie lön. I bokslutet 2012 kan företaget bokföra skuld och kostnad till ägare för intjänad semesterlön under året inklusive arbetsgivaravgifter på semesterlönen. Följden blir att bolagets vinst och bolagsskatt minskar 2012 istället för under 2013 när bolagsskatten är lägre. Ägaren deklarerar och skattar för semesterlönen under 2013 när den betalas ut.

Enligt en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen har ett företag rätt att dra av kostnad i sin deklaration för tjänstepension som en anställd har arbetat ihop under året även om premien till pensionsförsäkringen betalas efter årets sista dag. En delägare som arbetar i sitt aktiebolag kan avtala med sitt bolag om att få extra pension för arbete som ägaren utfört under 2012. Det gäller även pension på skuld för lön eller semesterlön. Extra pensionskostnader för bolaget innebär mindre bolagsskatt 2012. Premien måste betalas till försäkringsbolaget senast när bolaget (arbetsgivaren) ska lämna sin inkomstdeklaration till Skatteverket, dvs. normalt den 2 maj 2013. Den ägare som överväger extra pension på detta sätt bör se över om han eller hon (av skatteskäl för ägaren) istället bör ta ut mer lön eller utdelning från bolaget i första hand. Tänk också på att pensionen normalt inte får vara mer än 35 % av ägarens lön under året eller föregående år och att arbetsgivaren måste betala en särskild skatt med ca 25 % på toppen av pensionen (särskild löneskatt).

Redovisningsprinciper och regelverk för redovisning

Många företag står inför valet att välja regelverk för sin redovisning och bokslut, K2 eller K3. Valet ska vara gjort senast 2014 men kan göras redan i årets bokslut. Att redan nu välja rätt regelverk kan få stor betydelse för att kunna utnyttja de skattefördelar som finns eftersom vi i Sverige har en stark koppling mellan redovisning och skattens beräkning. Här kan nämnas hantering av redovisningsprinciper för pågående arbeten på löpande räkning och till fast pris i konsult- och byggbranschen. En annan möjlighet kan vara att se över hur mycket garantireserver som kan göras för företag som har garantiåtaganden mot kunder i sina avtal.

Företag med bokföringsår (räkenskapsår) som inte är kalenderår kan i vissa fall ändra och korta bokföringsåret så att det avslutas den 31 december 2012. Vinst under det nya bokföringsåret från och med 1 januari 2013 kommer att få den lägre bolagsskatten 22 %. 

Fler möjligheter

Om du planerar att starta ett aktiebolag kring årsskiftet blir det intressant för bolagsskatten om bokföringsåret börjar före eller efter årsskiftet. Skatten för det första bokföringsåret blir högre om bolaget registreras före årsskiftet och lägre om registreringen görs efter årsskiftet. Även om du registrerar bolaget efter årsskiftet kan du ses som ägare per 1 januari 2013, och få räkna skattemässigt utdelningsutrymme på aktierna enligt de så kallade 3:12-reglerna, om stiftelseurkunden (bolagsbildningsdokumentet) är underskriven före årsskiftet.

Bolag som tidigare år gjort förluster på börsnoterade aktier har i vissa fall inte kunnat utnyttja förlusterna eftersom förluster på noterade aktier och liknande värdepapper endast får kvittas mot vinster på sådana aktier och värdepapper. Företaget bör utreda om det finns aktier som gått med vinst under 2012 och som kan säljas innan årsskiftet för att komma åt och med bästa skatteeffekt kunna utnyttja sparade förluster på aktier från tidigare år.

Mest populära

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.