Tillbaka till huvudmeny

Nya regler om lönekartläggning och aktiva åtgärder

Från och med 1 januari 2017 träder nya regler om regler om lönekartläggning och aktiva åtgärder i kraft.

Lönekartläggning
Lönekartläggning

Enligt nuvarande regler gäller att arbetsgivare ska kartlägga och granska att arbetstagare har jämställda löner oavsett kön, religiös uppfattning eller etnisk tillhörighet. Det gäller företag med minst 25 arbetstagare och enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivares lönekartläggning analyseras i en särskild handlingsplan vart tredje år.

Beslut i riksdagen

I beslut som togs av riksdagen i juni i år ska utvidgningar och ändringar av dessa regler träda i kraft den 1 januari 2017. Har du koll på vad ändringarna innebär och om ditt företag omfattas?

Nedan beskriver vi förändringarna i korthet.

  • Arbetet med aktiva åtgärder inom arbetslivet och utbildningsområdet syftar till att motverka diskriminering och verkar för lika rättigheter och möjligheter. Skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder kommer att utvidgas och enligt det nya beslutet ska samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen omfattas (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder).
  • Beslutet medför att ett ramverk bildas för aktiva åtgärder. Det är arbetsgivarens ansvar att utforma konkreta åtgärder i samarbete med arbetstagare.
  • Istället för att dokumentera arbetet med aktiva åtgärder i en särskild plan vart tredje år, ändras kravet till att arbetet ska dokumenteras i en skriftlig dokumentation varje år. Dokumentationen ska till exempel inkludera vilket arbete och åtgärder som utförs, kostnadsberäkningar samt evaluering av tidigare åtgärder.
  • Idag omfattas arbetsgivare med 25 arbetstagare, men ändringen innebär att kravet på den årliga skriftliga dokumentationen kommer att avse arbetsgivare med minst 10 arbetstagare.

Ändringarna i diskrimineringslagen rörande lönekartläggning och aktiva åtgärder ska främja lika rättigheter och möjligheter.

Läs mer om förslaget, beredningen, debatten och beslutet på riksdagens hemsida.

Riksdagens beslut

Mest populära

  • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

    Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.