Tillbaka till huvudmeny

Krångligt och risk för fel när förtroendevalda ansöker om ersättning

I Sverige finns idag runt 38 000 förtroendevalda inom offentlig sektor. Alltså personer som har uppdrag som politiker i t ex kommunala nämnder – skol- och barnomsorgsnämnden, byggnadsnämnden, socialnämnden för att nämna några exempel. De har fått sina uppdrag efter att vi medborgare valt dem vid våra allmänna val vart fjärde år.

Många av de kommunala förtroendevalda har sitt politiska uppdrag vid sidan om sitt ordinarie jobb. Det varierar mellan kommunerna, men oftast får man ersättning för resekostnader och förlorad arbetsinkomst när man deltar i t ex nämndsammanträden.

Papper och penna används fortfarande

Vi på Visma Consulting har frågat förtroendevalda, nämndsekreterare och förvaltningschefer om hur ansökan om ersättning går till i deras kommun idag. Och svaren vi fått visar att det nästan alltid är en manuell process – man fyller i en närvarolista eller en blankett, papper och penna.

De förtroendevalda berättar att det tar tid. Det blir ofta fel. Och det är krångligt. Så krångligt att några till och med avstår från att ansöka. Eller så vet man inte hur man gör.

Vi har också kunnat utläsa av svaren att reglerna ofta säger att man får ersättning enbart för förlorad inkomst, alltså inte direkt ersättning för det jobb man gör i kommunen. Det innebär att pensionärer och arbetslösa inte får någon ersättning alls för tiden de lägger på sitt förtroendeuppdrag.

Hela processen kan bli digital

De papper som de förtroendevalda lämnar ifrån sig hanteras sedan av nämndsekreterare. Här börjar ofta den digitaliserade delen av processen, när uppgifterna matas in i kommunens löne- och personalsystem.

En majoritet både bland förtroendevalda och nämndsekreterare skulle vilja ha en digital process hela vägen. Det skulle gå snabbare från start till mål. Och risken för fel skulle minska eftersom en digital lösning har inbyggda kontroller. Ingen behöver tyda en oläslig handstil.

Som en av de som svarat på vår undersökning säger: “En digital lösning hade varit en stor tids- och pappersbesparing för den förtroendevalda.”