Tillbaka till huvudmeny

Från inmatning till rådgivning

– Det pågår en omfattande förändring i branschen, säger Roar Wiik Andreassen, divisionschef i Visma BPO, medan han granskar möjligheternas marknad. Förändringar är krävande, men också spännande.

Ekonomibranschen står inför både tekniska och strukturella förändringar. Med en större an­vändning av molnbaserad teknik, och inte minst automatisering av transaktioner, kommer detta troligen att revolutionera ekonomibranschen. Att revisionsplikten för små och medelstora företag har tagits bort har bidragit till att struk­turen för hur ekonomibyråerna är organiserade håller på att förändras. Revisionsföretagen har börjat konkurrera med ekonomibyråerna, och dessutom har flera banker börjat köpa upp eko­nomibyråer. VISMAgazine träffar den nytillsatte divisionschefen i Visma BPO för att tala om framtiden inom ekonomibranschen.

– En ökad konkurrens och prispress präglar marknaden samtidigt som vi rör oss mot en ökad automatisering och användning av molnbaserad teknik. Detta ger en större flexibilitet med tanke på vem som ska lösa vilka uppgifter, och detta lig­ger i linje med kundernas önskemål om valfrihet, handlingsfrihet och flexibilitet. Allt fler använder sig av den möjlighet tekniken och de molnbaserade tjänsterna ger genom att göra vissa av uppgifterna själva, och överlåta de mer automatiserade tjäns­terna och ekonomisk rådgivning till ekonomerna. Många av de traditionella uppgifterna en ekonom brukar utföra, som inregistrering av bilagor, försvin­ner i samband med en automatisering av proces­serna. Nya offentliga standarder påverkar också automatiseringen av manuell transaktionsbearbet­ning. Kravet på e-fakturor till offentlig sektor är ett exempel på detta, säger Wiik Andreassen.

KUNDEN I CENTRUM
Alla ekonomibyråer står nu inför utmaningar och möjligheter. Visma kommer att utnyttja möjligheterna att effektivisera backoffice-funktionerna genom att automatisera redovisningen ytterligare. Detta kommer att frigöra ytterligare tid för rådgivning till kunderna. – För att sätta extra krydda på det hela kommer vi i allt högre grad att gå från att vara redovisningsekonomer till att bli rådgivare inom redovisning, lön och ekonomi. Det är viktigt att våra kunder upplever att våra bastjänster blir levererade effektivt och billigt samtidigt som man kan få relevanta råd från kompetenta rådgivare.

ÖKAT FOKUS PÅ RÅDGIVNING
I en stressad vardag kräver kunderna mer. De vill ha både enkla lösningar och fackmässiga råd. Ett ökat kundfokus kommer därför att bli ännu viktigare framöver. Kunderna kommer att uppleva tätare kontakt med ekonomerna direkt relaterat till sina behov.
– Kunderna efterfrågar en proaktiv leverantör som också kan ge goda råd. I takt med den tekniska utvecklingen ska vi både erbjuda basproduktion av lön och redovisning samtidigt som vi bistår med rådgivning vid val av budgetmodeller, årsredovisningar, diskussioner runt styrmodeller eller finansiering när kunden har behov av det.

FORMAR FRAMTIDEN
Automatiseringsprocessen i ekonomibranschen går med en rykande fart och det sker förändringar varje månad. Antalet e-fakturor har exploderat. Dessutom har allt fler börjat skanna fakturor.
– Det är helt upp till oss hur vi möter dessa utmaningar. Vi har över 10 000 kunder och fler än 2 200 anställda i Norden. Vi har som mål att ha de ledande ekonomerna i Norden och vill vara i framkanten och driva branschen framåt, säger en framtidsinriktad Wiik Andreassen.
Konsekvenserna av detta är många. För några av våra anställda kan det innebära att de oftare talar med kollegor i Rumänien, för andra kan det innebära att de får en större och tätare kontakt med kunden. På kort sikt ser vi att det blir mindre manuellt arbete och att tid frigörs till ökad försäljning och nya kunder så att vi kan fortsätta att vara i framkanten. Förändringarna kommer också att innebära att vi måste arbeta på ett annat sätt än vi gör idag. Resursbasen kommer att se helt annorlunda ut om fem år än den gör idag, eftersom kundbehoven kommer att förändra sig i takt med teknikutvecklingen i branschen.

STABIL NORDISK FÖRANKRING
Wiik Andreassen berättar att konkurrenssituationen varierar från land till land. I Norge ser vi att små enheter köps upp och att det finns stark lokal konkurrens. I Sverige är det en hög prispress och marknaden är mer uppdelad. De stora redovisningsföretagen dominerar i städerna medan mindre byråer finns på mindre orter. I Finland har man kommit längst i Norden vad gäller molnbaserad teknik inom ekonomibranschen och i Danmark ser man oftare att stora globala aktörer väljs.
– Som en stor aktör på den nordiska marknaden är det viktigt att komma ihåg att ”business is local”. Vi måste anpassa oss efter de olika marknader och trender där vi verkar. Samtidigt kan vi dra nytta av vår storlek. Vi kan till exempel sälja in framgångsrika produkter i motsvarande segment i ett annat land. Vi testar, implementerar och delar resurser inom hela organisationen. Detta bidrar till en effektiv drift och goda lösningar för våra kunder. Vi vill att kunderna ska välja oss, och därför jobbar vi hela tiden på att utveckla både produkter och kompetens, avslutar Wiik Andreassen.

Artikeln har tidigare publicerats i vår kundtidning Vismagazine

Mest populära