Tillbaka till huvudmeny

Högre ersättning av sjuklönekostnad

Sjuklönekostnaden har ofta pekats ut som ett hinder för företag att växa. För att mildra konsekvenserna av detta och för att arbetsgivare ska våga anställa mer har riksdagen beslutat att reducera sjuklönekostnaden. De nya reglerna är:

Sjuklönefrånvaro

Sjuklönekostnaden har ofta pekats ut som ett hinder för företag att växa. Av alla de situationer som man som företagare kan hamna i och som kan leda till stora kostnader är sjuklönekostnaderna en av de tyngsta. Det innebär inte bara en kostnad för företaget utan även arbetskraftsbortfall.
För att mildra konsekvenserna av detta och för att arbetsgivare ska våga anställa mer har riksdagen beslutat att reducera sjuklönekostnaden som överstiger en viss andel av arbetsgivarens totala lönekostnad.

De nya reglerna är:

Ersättning höga sjuklönekostnader
Det finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader som gäller för alla arbetsgivare i Sverige. Skyddet innebär att arbetsgivare kan få ersättning för den årliga sjuklönekostnaden som överstiger en viss nivå. Syftet är att arbetsgivare ska våga anställa. Det gäller särskilt små eller nyetablerade arbetsgivare där sjukfrånvaro kan bli en ekonomisk risk.
Från och med 1 januari 2015 gäller nya nivåer. Nyhet för år 2015 är att företag ska rapportera sin totala sjuklönekostnad till Försäkringskassan och detta sker via arbetsgivardeklarationen. Skatteverket meddelar i sin tur Försäkringskassan om era sjuklönekostnader. Utifrån de uppgifterna beräknar Försäkringskassan sedan vilken ersättning ni kan få. Om arbetsgivaren har rätt till ersättning kommer den tillgodoföras arbetsgivaren via kreditering av skattekontot.

Redovisningen av sjuklönekostnaderna ska ske enligt följande process. Det finns en ny ruta på arbetsgivardeklarationen 99 Total sjuklönekostnad. Den uppgift som du ska rapportera i ruta 99 Total sjuklönekostnad är utbetald sjuklön dag 2-14 i sjuklöneperioden samt arbetsgivaravgift på dessa sjuklöner. OBS! I vissa fall ska kostnader från dag 1 i sjuklöneperioden ingå, det gäller om företaget t ex har anställda med särskilt högriskskydd. Om sjuklönekostnaden är noll för rapporteringsperioden ska detta ändå anges i ruta 99 då Försäkringskassan vill ha dessa uppgifter.

Beräkning av ersättning
Mot denna bakgrund får arbetsgivare ersättning för vissa sjuklönekostnader. Arbetsgivare kommer att ges ersättning för sin sjuklönekostnad till den del som överstiger:
• 0,5 % av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad uppgår till högst 3 miljoner kr årligen
• 0,9 % av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 3 men inte 6 miljoner kr årligen
• 1,2 % av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 6 men inte 12 miljoner kr årligen
• 1,3 % av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 12 men inte 20 miljoner kr årligen
• 1,5 % av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 20 miljoner kr årligen
Som mest kan en arbetsgivare få 250 000 kr per kalenderår.

Få bättre kontroll över företagets sjukskrivningar!

Sjukskrivningstakten ökar i Sverige och särskilt bland yngre. Många företag har dock inte verktyg för att få kontroll över utvecklingen av sjukskrivningarna och kunna påverka sjukfrånvaron.

Visma erbjuder en tjänst tillsammans med vår partner Medhelp som hjälper våra kunder att öka kontrollen över sjukskrivningarna, minska sjukfrånvaron och samtidigt höja servicen till personalen. Visma erbjuder tjänsten till våra kunder som valt att outsourca lönerna till Visma.

Mest populära