Vismas miljöpolicy

Visma tillhandahåller produkter och tjänster som effektiviserar våra kunders verksamheter, processer och flöden inom flera områden. Som en konsekvens av att administrativa flöden effektiviseras ser vi att pappersförbrukningen minskar när mer kommunikation blir elektronisk med minskad miljöpåverkan hos våra kunder som följd.

Denna miljöpolicy utgör grunden för Vismas miljöarbete. Här definieras hur Visma påverkar miljön, vem som är ansvarig inom organisationen och hur miljöpolicyn omsätts i mål och handling.

Ansvar 

Visma bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter och strävar efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs. Visma ska som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på sina miljöaspekter och, i de fåtal delar av verksamheten där det är aktuellt, förebygga att förorening uppkommer.

Ansvarig för laguppfyllnad och ytterst ansvarig för Vismas miljöarbete är verkställande direktören i respektive Visma-bolag.

Miljöpolicyn ska kommuniceras till samtliga anställda inom företaget och det åligger varje chef att se till att så sker inom den egna organisationen. Det är även chefernas ansvar att säkerställa att medarbetare som berörs av specifika mål, regler, rutiner eller annan information får del av denna. 

Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner som företaget har satt upp för sitt miljöarbete. Miljöhanteringen på kontoren sköts av den administrativa personalen. Ansvarig inköpare ansvarar för att miljöhänsyn vägs in vid inköp och upphandling till företaget.

Miljöaspekter

Företaget har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt:

Återvinning
Företagets verksamhet är till största delen av kontorskaraktär och i det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag, exempelvis papper, emballage, elektronik, lysrör och batterier. Företaget strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.

  • Inköp - Vid inköp är det i första hand genom att välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten som Visma kan minska sin miljöpåverkan. Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter och system ska miljö vägas in som en parameter. Förbrukningsvaror som inköps ska ha någon av de väletablerade miljömärkningarna.

  • Energi - I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. Visma arbetar såväl för att minska energiförbrukningen som för att den energi som används ska var miljömärkt.

  • Leverantörer - Vismas leverantörer påverkar miljön genom exempelvis omhändertagande av utgången eller kasserad utrustning. Visma ska, förutom att väga in miljö vid val av leverantörer, verka för att minska leverantörernas miljöpåverkan.

  • Kemikalier - I den ringa mängd kemikalier används ska de vara godkända av internt ansvarig och vara det för verksamheten fungerande valet med minst miljöpåverkan.

  • Resor - Vid resor i tjänst övervägs alltid om någon av följande åtgärder är rimliga att genomföra. Val av färdmedel till ett miljövänligare alternativ, exempelvis tåg istället för flyg; användande av alternativ till resor såsom videokonferenser samt val fordon med lägre miljöpåverkan.

Miljömål och egenkontroll

Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa.

Varje år ska kontroll genomföras för att se om miljömålen är uppfyllda. Är så inte fallet ska en aktionsplan upprättas. Ansvarig för denna egenkontroll är den administrativt ansvarige.

 

Läs mer om hur Visma tar ansvar på visma.com