Vår miljö och kvalitetspolicy

Visma Financial Solutions produkter och tjänster strävar generellt efter att förenkla administrativa flöden, som en konsekvens ser vi att pappersflöden minskar när kommunikationen blir elektronisk med minskad miljöpåverkan som följd.

Vi är certifierade enligt:

Kvalitetscertifiering – ISO 9001:2015  

Miljöcertifiering – ISO 14001:2015

Certifikat

Vi uppnår ett ständigt förbättringsarbete inom miljöområdet genom att:

  • Beskriva ansvar, mål och aktiviteter som skall styra företaget
  • Använda miljömässiga produkter när detta är möjligt
  • Minimera resandet som påverkar miljön
  • Känna till och följa lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet.

Visma Financial Solutions skall med minsta möjliga resursförbrukning alltid agera på ett sådant sätt att kunden till fullo blir nöjd.

Ständiga förbättringar

Genom att kontinuerligt kartlägga, målsätta, utvärdera samt följa upp vår kvalitet verkar vi mot att ständigt förbättra oss i vårt kvalitetsarbete.

Kundtillfredsställelse

Vi mäter regelbundet kundtillfredsställelsen för att upprätta en hög kundnöjdhet. 

Organisation

Ställda kvalitetsmål skall uppnås genom väl fungerande arbetsorganisation, hanteringsmetoder och utrustning samt kompetent och motiverad personal.

Information och utbildning

Vi ska ge medarbetarna den utbildning, information och de resurser som krävs för att behålla en hög kvalitetsnivå.

Leverantörer

I vårt val av leverantörer ska vi ta hänsyn till deras syn på kvalitet samt ständigt försöka påverka och utbilda våra leverantörer så att de medverkar till att vi ständigt kan förbättra kvalitet.

Ansvar

Det är varje medarbetares ansvar att i sitt dagliga arbete följa upp kvalitetspolicyn, samt att påtala avvikelser och föreslå förbättringar av denna policy. Vd ansvarar för att göra policyn känd, förstådd och tillämpad i verksamheten.

Detta innebär att vi bedriver ett systematiskt och ständigt förbättringsarbete inom kvalitéts- och miljöområdet och att du ska känna till och följa våra rutiner när du vistas i vårt område.

Vi uppskattar ditt arbete!