Skattekurser

 

 

Beskattning av ägare i fåmansföretag

 • Grundkurs i beskattningsfrågor för ägare i fåmansföretag. Inom ramen för de s.k. 3:12-reglerna går vi igenom de särskilda skattefrågor som gäller för aktivt verksamma ägare. Genomgång av transaktioner mellan ägare och bolaget såsom utdelning, ränta, hyra och förbjudet lån. Vi beräknar och lär oss planera för det skattemässiga utdelningsutrymmet i blankett K10 enligt förenklings- och huvud-/löneregeln. Nyheter kring begränsningar i förenklingsregeln och tillskott som ägaren lämnar till bolaget. Teori varvas med övningar. Kursen innefattar även ett visst mått av skatteplanering där vi berör hur ägaren med hänsyn till nivå på socialförsäkringsförmåner och med fördelaktigt skatteutfall kan planera sitt uttag av vinstmedel ur bolaget. Ska vinst tas ut som lön, utdelning eller pension? Även hur omvänd löneväxling kan användas för att nå lönekravet i den s.k. huvud-/löneregeln.

  Deltagarna ska få goda kunskaper i det regelverk inom skatterätten som omger ägare i fåmansföretag i syfte att • kunna säkerställa en korrekt hantering av transaktioner mellan ägaren och företaget, • vara ett stöd i vår rådgivning, • kunna upprätta blankett K10 för ägaren

Deklaration aktiebolag

 • Teori och lagstiftning. Deltagaren kan efter kursen självständigt upprätta inkomstdeklarationer för AB inklusive enklare deklaration för delägare.

Deklaration enskild firma

 • Teori och lagstiftning. Deltagaren kan efter kursen självständigt upprätta inkomstdeklarationer för enskild firma och har viss kunskap om blankett N3A för delägare i handelsbolag.

Granskning deklarationer

 • Vi går igenom Gem, checklistor och teknik. Deltagarna har med sig 3-6 deklarationer var, som ska granskas. Efter en kortare teorigenomgång så hjälps vi åt att granska de medhavda deklarationerna Deltagarna ska efter kursen kunna granska och kvalitetssäkra enklare deklarationer av typen Ink2

Moms grund

 • Under kursen går vi igenom samtliga avsnitt i skattedeklarationen samt momslagen i allmänhet. Efter genomförd kurs har du fått inblick i svensk moms och de vanligast förekommande momsproblemen som du stöter på i ditt dagliga arbete. Du kommer att kunna fylla i samtliga delar i skattedeklarationen på ett korrekt sätt

Momsdag

 • En heldag där vi går igenom aktuella frågor inom moms.
  - Teori och lagstiftning
  - Viktiga momsfrågor
  - Nyheter som påverkar vår verksamhet
  Deltagaren skall efter genomgången kurs vara uppdaterad på det senaste inom momsområdet.

Reseräkning och representation

 • Förmånsbeskattning. Gå igenom representationsregler. Vad säger Skatteverket. Traktamente. Vad händer om man får revision på reseräkningar, hur ska kvitton arkiveras. Gruppdiskussion. Tips till varandra Hitta aktuella regler och värden. T ex i form av länkar. När det blir 2016 ska du "lätt" kunna hitta informationen

Mer om och anmälan till kurserna hittar du på intranätet

Skatt 1

 • Grundläggande teori för svensk beskattningsrätt med inriktning mot inkomstskatt och näringsverksamhet. Översiktlig teori om beskattningsregler för delägare i fåmansaktiebolag. Praktiska exempel och övningar. Efter kursen har du en övergripande förståelse för hur Svensk skattelagstiftning är uppbyggd och de skillnader som finns i beskattning i olika inkomstslag mm

Skatteträff 2015/16

 • Nyheter under året som gått samt kommande förändringar. Skattedagen 2015/2016 genomförs av Tholin & Larsson. Du deltar på Tholin & Larssons ordinarie skattedagar på din ort. Deltagaren skall efter genomgången kurs vara uppdaterad på de viktigaste skattenyheterna för året.

Skatt 2

 • Fördjupningskurs inriktad mot inkomstbeskattning av aktiebolag. Exempel på områden som berörs är sambandet mellan redovisning och beskattning, utdelning och vinst på aktier i dotterbolag, fusioner, pensionskostnader och direktpensioner, koncernbidrag, hantering av underskott och spärrar vid ägarförändringar, skattemässig klassificering av utgifter vid köp och förbättringar av byggnader, avräkning utländsk skatt samt kupongskatt vid utdelning till utländsk ägare.
  Deltagarna ska få fördjupade kunskaper inom vanligt förekommande beskattningsfrågor i samband med bokslutsarbete och inkomstdeklarationer. Kunskaperna ska vara ett stöd i deltagarnas roll som rådgivare samt bidra till en ökad medvetenhet om skatterisker och hantering av dessa.