Redovisningskurser

 

 

Arkivering enligt BFN

 • Genomgång av BFNAR 2013:2 kapitel 7-9 samt Vismas dokumentation Systemdokumentation och behandlingshistorik. Målet är att deltagarna ska efter genomgången kurs ha kunskap vilka krav som ställs på dokumentation kring arkiveringesrutiner för den enskilda kunden och för organisationen som helhet.

Bokföring

 • - Genomgång av bokföringslagen
  - Övningar i kontering utan moms
  - Genomgång av momssystemet
  - Konteringsövningar med moms
  - Kursen behandlar löpande gundbokföring samt ett antal specifika affärshändelser
  Målet med kursen är att efter avslutad kurs ska deltagarna erhållit tillräcklig kunskap om löpande bokföring för att kunna hantera de mest grundläggande affärshändelser och starta sin lärlingsutbildning.

Bokslut

 • - Bokföringslagen
  - Årsredovisningslagen
  - Bokföringsnämnden
  - Visma standard för bokslut
  - Teori blandat med praktik under två dagar Deltagaren skall efter dessa två dagar vara väl insatt i bokslutsteorin.

IFRS, US GAAP, SOX

 • Denna kurs vänder sig till redovisningskonsulter med internationella kunder. Under kursen görs en genomgång av IFRS, US GAAP samt SOX. Kursen inleda med en översikt av det regelverk som ska följas av svenska IFRS-företag. Redovisningsstandarderna inom IFRS gås igenom, med särskilt fokus på de områden där det finns skillnader mellan IFRS och svensk redovisning.
  Reglering av redovisning i USA tas upp, vad det innebär att följa US GAAP, samt hur man hittar reglerna inom US GAAP. Därefter ges en översikt över skillnaden mellan IFRS och US GAAP. Kursen avslutas med ett avsnitt om Sarbanes-Oxley Act (SOX), med särskilt fokus på Section 404, utvärdering av intern kontroll.
  Deltagaren skall efter dessa två dagar ha förmåga att identifiera inom vilka områden det finns skillnader i redovisning mellan IFRS, US GAAP ochsvensk redovisning. Deltagaren skall också veta vilka regler som gäller för olika företag, samt hur man hittar i regelverken.

Intäktsredovisning i tjänste- och entreprenadföretag

 • Genomgång av regelerna avseende fastpris och pris på löpande räkning. Huvudregel och alternativregler behandlas samt kraven på tilläggsupplysningar enligt K2. Teori blandas med praktiska övningar. Tid för frågor finns. Efter kursen ska deltagaren känna till de regler som gäller för intäktsredovisning i den löpande bokföringen samt vilka tilläggsupplysningar som ska lämnas i årsredovisningen.

K3-bokslut första gången

 • Vi fokuserar på övergången till K3, ingångsbalansräkning, omräkning av jämförelseår och andra praktiska frågor första året som K3 ska tillämpas. I Viss mån berör vi även skillnader mot tidigare normgivning och K2. Ungefär halva kurstiden ägnas åt övningar i upprättande av ingångsbalansräkning och omräkning av jämförelseår. I viss utsträckning kommer vi in på hur det löses i årsredovisningshandlingar och i Visma Bokslut samt andra praktiska problem. Efter genomförd kurs ska deltagarna ha inblick i regelverket kring upprättandet av en Årsredovisning enligt K3

Koncernredovisning och Visma Koncern

 • Kurs i koncernredovisning enl K3 och i programvaran Visma Koncern med fokus på förändringar genom K3 och programvaran Visma med en praktisk inriktning mot GEM koncern. Dag ett går olika föredragshållare igenom Gem koncernredovisning, skillnader K3 och övriga nyheter, Enhetssynen, Förvärvsanalys enligt K3, köp och försäljning av dotterbolag, tilläggsköpeskilling, transaktionskostnader, Minoritetsintresse, Omräkningsdifferenser utländsk valuta, Kassaflödesanalys, Koncernbidrag, Kapitaltillskott, eget kapital i koncern mm. Dag två ägnas åt programvaran Visma Koncern. En lärare från SPCS hjälper oss att hitta rätt sätt att använda programvaran Kursmål Vi ska tillsammans komma över tröskeln till koncernredovisning enligt K3, få kontakt med kollegor att hämta stöd ifrån, lära oss hur programvaran Visma Koncern används på ett effektivt sätt och få en bild av hur vi på Visma kan få samma eller likartat arbetssätt vid upprättande av koncernredovisningar för de kunder vi har.

Konsultrollen - fördjupning

 • Kursen innehåller avsnitt om metoder för att analysera och förstå ett företag eller verksamhets utveckling och kontroll. Det handlar bland annat om styrfilosofier, organisatoriska värden i förändring, balanced scorcard metodik, controllern och IT, icke kvantitativa analyser, ekonomiska oegentligheter samt ett avsnitt kring retorik. Kursmål Att uppmuntra till att vi påtar oss en mer rådgivande roll i samarbetet med kunderna. D.v.s. att utöver redovisningsrollen kunna tillföra mervärde i form av rådgivning på ett trovärdigt och engagerat sätt och sålunda en djupare förståelse för kundens affär.

Redovisning för lönepersonal

 • Under kursen tar vi upp begrepp inom redovisning som du som arbetar med lön måste känna till från kund, lägga in rätt konton för bokföring och för att du ska förstå vikten av att de rapporter som ska till kund och som ska användas i redovisningen är korrekta och avstämda Kursmål Efter genomförd kurs ska du ha förståelse för lönerapporteringens betydelse för kundens redovisning och som beslutsunderlag. Du kan efter kursen svara på de vanligaste frågorna från kund som rör de rapporter som skickas till kund och som återspeglas i redovisningen.

Mer om och anmälan till kurserna hittar du på intranätet

Redovisningsassistent

 • Vi går igenom BFL och delar av ÅRL samt BFNs råd och uttalanden. Deltagarna kommer lösa praktiska redovisningsproblem. Efter genomförd kurs skall deltagarna kunna arbeta självständigt med arbetsuppgifter enligt Visma Services befattningsbeskivning för Redovisningsassistent.

Redovisningsdag

 • En heldag där vi går igenom aktuella redovisningsfrågor. Deltagarna har efter dagen fått en inblick i aktuella nyheter på redovisningsområdet

Redovisningsekonom

 • Vi går igenom utvalda delar av Bokföringslagen och årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd och uttalanden. I kursen behandlas mer komplexa redovisnings- och bokslutsfrågor i en blandning av teori och praktik. Efter genomförd kurs skall deltagarna kunna arbeta självständigt med arbetsuppgifter enligt Visma Services befattningsbeskrivning för Redovisningsekonom.

Redovisningskonsult

 • - God konsultsed, Reko, Gem, kvalité och rollen som rådgivare.
  - God redovisningssed, BFL, ÅRL och normering. - - Skillnader olika företagsformer.
  - Kapitalbrist, kontrollbalansräkning, konkurs, likvidation, tillskott och utdelning.
  - Beskattning av filial, ägare i AB, enskild firma och HB.
  Efter genomförd kurs ska deltagarna kunna arbeta självständigt med arbetsuppgifter enligt Visma Services befattningsbeskrivning för Redovisningskonsult innefattande hela kunduppdraget från "ax till limpa".

Visma International

 • Utbildningen omfattar en genomgång av grundläggande frågor inom regler för filialer och aktiebolag som är dotterbolag till utländska företag, med fokus på de frågor som är speciella för oss som jobbar med internationella kunder och som vi berörs av i vårt dagliga arbete. Deltagarna ska lära sig att hitta information, blanketter etc samt få en teoretisk genomgång av lagar och andra regler som är speciella för denna typ av företag.
  Vi pratar även om Transfer Pricing, skattesatser och planering av skatt. Vi kommer in på utländska kontoplaner och bryggor mellan legal rapport och HB.
  Tips och råd om hur vi klarar översättningar av olika dokument samt på hur vi förklarar vad olika saker är för en icke svensk. Särskild tonvikt läggs vid fällor och möjligheter, legala krav och lösningar på frågor som normalt uppstår för internationella kunder.

  Kursen innehåller även info om hur man kan få hjälp och stöd internt för att lösa sina frågor. Endast kortfattat kommer vi in på frågor som handlar om när våra Svenska företag har dotterbolag eller filialer i andra länder. Kursmål Utbildningen är avsedd att ge deltagarna en bred orientering i frågor som rör internationella kunder som en praktiskt inriktad kunskap om specialfrågor för dotterbolag och filialer i Sverige

Visma ProAktivKonsult

 • Vi går igenom olika analysmetoder av ett företags verksamhet, både baserat på räkenskapsår och löpande rapportering, samt hur analysen kan presenteras för kundföretaget. Vi går igenom grunderna i företagsvärdering och hur värderingen kan presenteras för både säljare och potentiell köpare. Efter genomförd kurs ska deltagarna självständigt kunna upprätta en företagsanalys och presentera den för ett kundföretag samt ha grundläggande kunskaper om företagsvärdering.

Visma Redovisa Rätt

 • - Genomgång av periodiseringsprinciper och vanligt förekommande affärshändelser, Vismas ställningstagande i vissa redovisningsfrågor. - BAS kontoplanens uppbyggnad - GEM Målet med kursen är att uppnå gemensamt synsätt för samtliga anställda i Visma Services avseende redovisningsfrågor.

Årsredovisning enligt K2

 • Vi går igenom vad som krävs för att få tillämpa K2, hur årsredovisningen ska vara utformad samt vilka eventuella justeringar som måste göras vid övergången. Vi går igenom resultaträkning och alla relevanta poster i balansräkningen samt alla obligatoriska tilläggsupplysningar. Efter genomgången kurs ska du ha tillräcklig kunskap för att börja tillämpa K 2 regelverket

Årsredovisning i mindre bolag

 • Genomgång av teori och praktik vid upprättande av en årsredovisning inklusive Vismainterna mallar och rutiner. Kursmål Efter genomförd kurs har deltagaren fått tillräckliga kunskaper kring upprättande av en årsredovisning för att självständigt kunna ta fram ett förslag till årsredovisning enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.