23 May 2023

Visma Advantage Affärsbarometer: Ökad framtidstro – från historiskt låga nivåer

Framtidstron ökar hos små och medelstora företag. Men det är en blygsam ökning och den sker från historiskt låga nivåer. Det visar vårens Affärsbarometer från Visma Advantage. 1 232 svenska småföretag deltog i undersökningen, som genomfördes mellan 23 mars och 17 april 2023.

– Om 10-talet var en jämförelsevis behaglig konjunkturresa, med långa perioder av uppgång, så har 20-talet fått en stökig och utmanande inledning. Många företag har tvingats hantera problem de inte stött på tidigare. Först som en följd av pandemin, sedan kopplat till en vikande konjunktur. Trots detta visar vårens undersökning på en försiktig ökad framtidstro, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Förbättrade framtidsutsikter
34 procent av företagen i Vismas Affärsbarometer tror att försäljningen kommer att öka under de kommande sex månaderna, motsvarande siffra vid höstens undersökning var 28 procent. Drygt 33 procent ser en oförändrad försäljning som det troligaste alternativet och knappt 31 procent spår en minskning. I den förra undersökningen trodde 36 procent av företagen att försäljningen skulle minska.

Sett ur ett branschperspektiv ger undersökningen en splittrad bild, där företagen gör olika bedömningar av försäljningsutsikterna under de närmaste sex månaderna. Och det är just branschtillhörighet som ofta är avgörande för en växande eller minskande framtidstro. IT och Telecom – 53 procent – samt Hotell och restaurang – 42 procent – är branscher där flest företag är positiva, trots att det även här handlar om en minskning jämfört med höstens undersökning. Mest negativa är företag verksamma inom Bygg samt Transport och Åkeri, där 52 procent respektive 43 procent tror att försäljningen kommer att minska. 

– Det ekonomiska läget, med hög inflation, stigande räntor och ökade kostnader, stressar och pressar många små och medelstora företag. Samtidigt är det tillfredsställande att se hur många företag fokuserat på att sänka sina kostnader och gjort anpassningar till det nya läget. Det kommer att gynna dem när konjunkturen åter vänder uppåt, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Orsaker till ökad framtidstro
Drygt 13 procent av företagen i undersökningen anger högsäsong som skäl till ökad framtidstro. Nästan lika många, knappt 13 procent, hänvisar till att ett förbättrat produktutbud kommer att påverka försäljningen positivt. För 12 procent är det i stället fler försäljningskanaler som utgör grunden till en växande framtidstro. 

Försäljningsutsikter i länen
Västmanland är det län där framtidstron är högst, då 60 procent av företagen tror att deras försäljning kommer att öka. Det är en kraftig förbättring jämfört med höstens undersökning, där 35 procent av företagen såg ökad försäljning som ett troligt scenario. Även i Norrbotten – 48 procent – och Värmland – 47 procent – finns en stark tro på det kommande halvåret. Den största förändringen återfinns bland småföretagen i Jämtland – 53 procent spår en minskad försäljning, vilket är 27 procent fler än vid höstens Affärsbarometer. 

Om Affärsbarometern
Vismas Affärsbarometer bygger på en webbaserad enkätundersökning som besvarats av 1 232 små och medelstora företag mellan 23 mars och 17 april 2023. Samtliga svar kommer från företag som är kunder till Visma Advantage. Enkäten har genomförts två gånger per år sedan 2011 och är en indikator på framtidstro bland små och medelstora företag.

Läs mer och ladda ner hela undersökningen på:

https://visma.se/affarsbarometern

För mer information, kontakta gärna:
Henrik Salwén, vd för Visma Advantage
Tfn. 0708-16 66 11

Om du vill komma i kontakt med deltagare i undersökningen för intervjuer, kontakta
Pär Johansson, Visma Advantage
Tfn. 076-133 78 37

Om Visma
Visma är en ledande leverantör av affärskritisk programvara i molnet, med en omsättning på 1,73 miljarder euro under 2021, 14 000 anställda och 1,4 miljoner kunder i Europa och Latinamerika. Genom att förenkla och automatisera arbetet för företag och organisationer av alla storlekar, möjliggör vi ett mer effektivt och välmående samhälle. Besök oss på visma.se.

Presskontakt

PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige