Vad är informations-försörjning?

Samordning och återanvändning av information

I ordets mest grundläggande form betyder informationsförsörjning att tillgodose någons behov av information.

Informationsförsörjning och digitalisering är nära kopplade till varandra. Tillgång till och utbyte av information är grunden för digitaliseringen. När vi talar om digitaliseringen av samhället innefattar det informationsförsörjningen mellan offentlig sektor, företag och privatpersoner. Med goda förutsättningar för en välfungerande digital informationsförsörjning kan den offentliga förvaltningen bli effektiv och lättillgänglig. 

 
  • Digitalt

  • Effektivt & enkelt

  • Bättre förutsättningar

  • Lättillgängligt

 ”Med informationsförsörjning avses att olika målgrupper ska ha tillgång till den information som de behöver. Det innefattar också de krav på hantering, organisation, informationssäkerhet, lagring, återvinning och förmedling av information som krävs för att det ska vara möjligt.”

(Riksarkivet, Samhällsutmaningar Dnr RA 04-2016/8065) 

Ramavtal samordnar upphandlingen av programvaror och tjänster

Statens inköpscentral, som är en enhet inom myndigheten Kammarkollegiet,  upphandlar och förvaltar ramavtal åt andra statliga myndigheter, kommuner och regioner. Ett sådant ramavtal finns för informationsförsörjning. 

Ramavtalet Informationsförsörjning omfattar programvaror och tjänster som stödjer myndigheternas e-förvaltningsarbete och digitaliseringsarbete. Det kan t ex vara e-tjänster, dokumenthantering, diarium, e-arkiv samt elektroniska underskrifter och identifiering med e-legitimation. 

De konsulttjänster som omfattas av ramavtalet är sådana kompetenser som bemannar IT-relaterade aktiviteter under ett systems hela livscykel -- från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. 

Det befintliga ramavtalet för Informationsförsörjning löper ut den 30 november 2019. En upphandling pågår av ett nytt ramavtal. För aktuell status om ramavtalet se avropa.se.

 

 

 

SKR efterfrågar en nationell digital infrastruktur

SKT är medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. SKT bevakar frågor som är av intresse för sina medlemmar, och informationsförsörjning är ett sådant ämne. SKT efterlyser en nationell digital infrastruktur för enkel och säker informationsförsörjning:

”Vi lever i en tid där data är en värdefull tillgång. Information som har bred användning och är kritisk för samhällets effektivitet behöver vara stabilt tillgänglig till en rimlig kostnad.

Kommuner och regioner är beroende av data och information i sin dagliga verksamhet. Informationen kan till exempel vara uppgifter om personer, företag, fastigheter samt behöriga utförare och leverantörer.
Offentliga organisationer samlar in och tar fram enorma mängder data. Dessa data bör offentliga organisationer öppna upp och tillgängliggöra för andra att använda.
SKR tycker att det behöver finnas en nationell digital infrastruktur på plats för enkel och säker informationsförsörjning inom och mellan offentlig och privat sektor.” 

Regeringsuppdrag kring informationsförsörjning

eSam (eSamverkansprogrammet) är ett program för samverkan mellan 23 myndigheter och SKR ett av eSams prioriterade områden är att skapa bättre förutsättningar för en effektiv informationsförsörjning. Arbetet inom området informationsförsörjning sker i dialog med DIGG, myndigheten för digital förvaltning. 

Myndigheter inom eSam och DIGG har under 2018-2019 arbetat med ett regeringsuppdrag om informationsförsörjning. Uppdraget ska på sikt leda till att det blir enklare för offentliga och privata aktörer att utbyta information. Uppdraget slutredovisades september 2019. 

I regeringsuppdraget skulle myndigheterna lämna förslag som ska öka säkerheten och effektiviteten av elektroniska informationsutbyten i den offentliga sektorn, bl a genom en ökad standardisering av förvaltningsgemensamma lösningar.

- Genom att standardisera infrastrukturen för informationsutbyte i den offentliga sektorn kan vi återanvända lösningar i högre
grad och undvika dubbelinvesteringar. Dessutom skapas förutsättningar för att göra det enklare för både offentliga och privata
aktörer att utbyta information med varandra, sa dåvarande civilminister Ardalan Shekarabi.

Källa: pressmeddelande regeringen.se

 

 

 

 

 

 

Högskoleutbildning för hållbar informationsförsörjning

Kompetens inom området digital informationsförsörjning behövs för den som vill jobba som förändringsledare, arkivarie, informationsarkitekt eller projektledare i offentlig sektor. Dagens organisationer har ett stort informationsflöde och en stor del av informationen skapas och hanteras digitalt. Därför ställer dessa yrkesroller krav på kunskap inom bland annat informationshantering, kunskapsdelning och verksamhetsutveckling. 

Inom Mittuniversitetet finns ett magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning. Kopplingen mellan en hållbar samhällsutveckling och digitaliseringen, med allt vad det innebär av hot och möjligheter, står här i fokus. Utbildningen förbereder dig på att både leda och delta i förändringar som rör informationsförsörjning.

 

 

 

 

 


Gå tillbaka till föregående sida