Vad är ersättning till förtroendevalda?

Vad är ersättning till förtroendevalda?

I det fjärde kapitlet av Sveriges kommunallag står det att “alla förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag”. Det är sedan upp till varje kommun att besluta om vilken ersättning de förtroendevalda ska få för förlorad arbetsinkomst, resor, pensionsavsättningar, mm.

Gemensamt för de flesta kommuner är att hanteringen av denna ersättning är manuell, analog och tidskrävande. Ett vanligt scenario är att en lista skickas runt bland de förtroendevalda på aktuellt sammanträde. De förtroendevalda antecknar med en penna hur mycket ersättning de begär. Sedan skickar nämndsekreteraren vidare listan till lönekontoret som räknar ut hur mycket ersättning var och en av de förtroendevalda ska få. 

Förtroendevald är den som genom val erhållit ett uppdrag. I kommuner, landsting och riksdag finns de politiskt förtroendevalda, uppskattad till ca 35 000 personer. Även inom föreningslivet finns förtroendevalda.

 Såhär ser processen för ersättning till förtroendevalda ofta ut. 

En sådan process tar tid och resurser men är också känslig för fel. Ett exempel är något så trivialt som att det kan vara svårt att tyda en handstil och att det därmed blir fel vid översättning från papper till verksamhetssystem. Ett annat kan vara att det är svårt för den enskilde förtroendevalda att veta hur listan ska fyllas i vid till exempel avvikande möteslängd eller resor.

                    1.  Nämndsmöte hålls
                    2.  De förtroendevalda skriver ner sina ersättningskrav på en blankett
                    3.  De förtroendevalda skickar sina ersättningskrav till nämndsekreteraren
                    4.  Nämndsekreteraren sammanställer infon från de förtroendevalda
                    5.  Nämndsekreteraren behöver ofta reda ut frågetecken med den
                          förtroendevalda

6.  Nämndsekreteraren uppdaterar ersättningskravet
7.  Nämndsekreteraren skickar kraven till lönekontoret
8.  Lönekontoret sammanställer informationen till löneutbetalningar
9.  Lönekontoret skickar utbetalningarna till banken
10.  Den förtroendevalde får sin ersättning utbetald

 
Vi digitaliserar ersättning till förtroendevalda

Vår smidiga lösning gör hela kedjan digital, minimerar risken för fel,
skapar en snabbare och säkrare hantering samt ger både spårbarhet och tillgänglighet.

Läs mer om vår lösning här