Visma som personuppgiftsbiträde

Visma tillhandahåller flera olika tjänster till våra kunder. Merparten av våra tjänster inbegriper behandling av kundernas uppgifter, däribland deras personuppgifter. Ändamålet med behandlingen bestäms av våra kunder och inte av Visma. Detta innebär att kunden är personuppgiftsansvarig. I dessa fall agerar Visma som personuppgiftsbiträde och behandlar uppgifterna för kundens räkning och enligt dennes instruktioner. Relationen mellan kunden som personuppgiftsansvarig och Visma som personuppgiftsbiträde ska regleras i ett avtal om behandling av personuppgifter.

Kundens och Vismas skyldigheter

När kunden agerar som personuppgiftsansvarig ska kunden, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, säkerställa att rättsliga grunder finns för behandling av personuppgifterna. Kunden ska dessutom bedöma och fastställa ansvarighet för de risker som de registrerade löper i och med behandlingen av deras personuppgifter. En annan viktig aspekt av kundens skyldighet som personuppgiftsansvarig är att tillhandahålla relevant information till de registrerade.

Visma är en naturlig del av kundernas skyldigheter som personuppgiftsansvariga, i den mening att Vismas tjänster ingår i den behandling av personuppgifter som kunden måste säkerställa uppfyller tillämplig dataskyddslagstiftning.  Därmed måste vi, när Visma behandlar personuppgifter för kundernas räkning, göra det i enlighet med den dataskyddslagstiftning som gäller för personuppgiftsbiträden.

Kunden och Visma måste kort sagt samarbeta för att säkerställa de registrerades integritet. Visma ska tillhandahålla den information som krävs för att kunden ska kunna uppfylla tillämplig dataskyddslagstiftning.