Säkerhet för personuppgifter och lagring

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Visma tar den tillit som du och våra kunder sätter till oss på stort allvar. Visma åtar sig att förhindra obehörig åtkomst, spridning och annan otillbörlig behandling av personuppgifter. Visma ska säkerställa konfidentialiteten hos de personuppgifter som vi behandlar, bevara personuppgifternas integritet och säkerställa tillgängligheten till personuppgifterna i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.  

Som en del av våra åtaganden tillämpar vi rimliga och lämpliga organisatoriska, tekniska och fysiska förfaranden och åtgärder för att skydda informationen som vi samlar in och behandlar, med hänsyn till typen av personuppgifter och risken som du och våra kunder löper vid eventuella överträdelser. Grundorsakerna till integritetsbrott återfinns mest sannolikt internt och därför anser vi att det är nödvändigt att bygga en stark företagskultur där våra medarbetare har respekt för och kunskap om integritet i syfte att garantera laglig behandling och att dina personuppgifter skyddas. Följande åtgärder är av särskild betydelse i detta avseende:

Organisatoriska åtgärder

  • Ett dataskyddsråd som bestämmer lagligheten för behandling och integritetspolicyer för Visma-koncernen. Rådet består av interna integritets- och informationssäkerhetsexperter under överinseende av företagets dataskyddschef.

  • En jurist som utses till dataskyddsombud och som agerar som rådgivare och personuppgiftsansvarig i integritetsfrågor.

  • Webbaserad integritetsutbildning som är obligatorisk för samtliga medarbetare.

  • Obligatoriska förfaranden för registrering av behandlingsaktiviteter och bedömning av risker för de registrerade som gäller Vismas samtliga dotterbolag.

  • Avtal om behandling av personuppgifter med underleverantörer som behandlar uppgifter för Vismas räkning.

Tekniska åtgärder

  • Personuppgifter överförs till och lagras i säkra och fristående driftsmiljöer som endast Vismas medarbetare och underleverantörer har behovsenlig åtkomst till.

  • Tvåfaktorsautentisering krävs för att logga in på Vismas nätverk.

  • Programanvändare måste verifiera sin identitet (t.ex. med användarnamn och lösenord) innan de får åtkomst till och kan göra ändringar i sitt konto.

Fysiska åtgärder

  • Lokaler skyddas med åtkomstkontroll och videoövervakningssystem.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter

Visma sparar endast dina personuppgifter så länge som behövs för angivet ändamål, med beaktande av att vi ska kunna besvara frågor och lösa problem samt fullgöra rättsliga förpliktelser i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Detta innebär att Visma kan komma att spara dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter den senaste kontakten mellan dig eller vår kund och oss. När vi inte längre behöver de personuppgifter som vi har samlat in så raderar vi dem.  Vi kan komma att behandla personuppgifter för statiska ändamål. I dessa fall kommer uppgifterna att pseudonymiseras eller avidentifieras.