Aktuell information

2016-09-14

Datainspektionens förslag på åtgärder

Med anledning av den kritik som Datainspektionen kommit med angående inkassoåtgärder gentemot personer som var under 18 när skulden uppkom, har vi sammanställt några frågor med svar.

F: Hur ser Visma Collectors på kritiken från Datainspektionen?
S: Vi tar givetvis kritiken på största allvar och har vidtagit omedelbara åtgärder. Vi har som ett första steg stoppat samtliga utskick som adresserats till målsman för en minderårig. Vi har även stoppat de inkassokrav vi har där det inte finns något personnummer. Som nästa steg kommer vi att gå igenom våra processer och rutiner för de inkassoärenden där minderåriga är inblandade, för att säkerställa att vi svarar upp till Datainspektionens beslut.

F: Är Datainspektionens kritik relevant?
S: Ja, och vi tar till oss den kritik som vi har fått från Datainspektionen, och vidtar en rad åtgärder. Vi har som ett första steg stoppat samtliga utskick som adresserats till målsman för en minderårig. Vi har även stoppat de inkassokrav vi har där det inte finns något personnummer.

Samtidigt väcker kritiken frågan om hur regelverket ska tolkas. Ett regelverk lämnar utrymme för tolkningar, vilket har skett i de enskilda fall som nu är aktuella i Datainspektionens beslut. Vi kommer framöver att gå igenom, och vid behov förtydliga, våra processer och rutiner som rör minderåriga.

F: Visma Collectors fick kritik från Datainspektionen redan 2014. Varför har ni inte åtgärdat detta?
S: Vi genomförde ett antal förändringar redan 2014, så som införandet av ytterligare kontroller i processen. Det som nu har lyfts i beslutet är ett fåtal fall där vi har tolkat regelverket på ett annat sätt än Datainspektionen. Vi välkomnar Datainspektionens förtydligande om hur regelverket bör tolkas, och kommer självfallet att följa beslutet.

F: Datainspektionen menar att Visma Collectors saknar tillräckliga kunskaper om hanteringen av inkassokrav som rör minderåriga, hur ser ni på det?
S: Den kritik som riktas mot oss gällande bristande kunskap stämmer inte. Vi har över 30 års erfarenhet av inkassohantering, utan det som nu  inträffat beror på att regelverket lämnar utrymme för tolkningar och att vi hittills har gjort andra tolkningar än Datainspektionen. Vi välkomnar deras förtydligande om hur regelverket bör tolkas, och kommer självfallet att följa beslutet.