Ordlista

Ofta stöter man på nya termer att bekanta sig med. Vi har därför samlat definitioner och förklaringar på vanliga begrepp inom inkasso. För att underlätta har vi skapat en ordlista nedan och i PDF för nerladdning.

Ladda ner ordlista

 

Aktiebolag
En självständig juridisk person. Ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser. Styrelseledamöter och VD ansvarar för bolagets verksamhet civilrättsligt gentemot bolaget som dess aktieägare.
Amorteringsplan
En betalningsplan där parterna i samråd har gjort upp om delbetalning av skulden
Anstånd
Man förlänger tiden som en part har på sig att betala eller fullgöra annan skyldighet. Beviljas vanligen om man har särskilda skäl.
Avbetalningsplan
En plan för delbetalning, se amorteringsplan.
Avhysning
När en hyresgäst tvingas att lämna sin bostad eller lokal. Kan ske om betalning inte har gjorts som överenskommet eller om hyresgästen på annat sätt bryter mot hyreskontraktet. Avhysning sker genom Kronofogden.
Bestrida
Att motsätta sig en faktura. En fakturamottagare som anser att fakturan är felaktig kan kontakta avsändaren av fakturan och bestrida. Man bestrider en faktura skriftligen och det ska tydligt framgå vilken faktura det avser, att man bestrider samt välgrundad och saklig orsak till varför man bestrider.
Betalningsanmärkning
En anmärkning hos kreditupplysningsföretag om att fysisk eller juridisk person inte betalt sin skuld. En betalningsanmärkning finns kvar i tre år för fysiska personer och fem år för juridiska personer. Anmärkningen kan leda till att du inte får ett lån/arbete/abonnemang/lägenhet.
Betalningsföreläggande (BF)
En ansökan till Kronofogden om att de ska fastställa, fastslå, skulden.
Betalningspåminnelse
Påminnelse om obetald skuld. I samband med att denna skickas ut har borgenären rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kronor om det är avtalat.
Betalningsuppmaning
En handling som överlämnas eller skickas till gäldenär där det framgår att om gäldenären inte betalar sin fordran kan borgenären ansöka om att sätta gäldenären i konkurs.
Borgen Borgensman
Att gå i borgen för annan innebär att ta på sig betalningsansvaret för dennes skuld.
Borgenär
Den part som skickat faktura och vill ha betalt.
Datainspektionen
Tillsynsmyndighet som arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället. En av uppdragen är tillsyn över att inkassolagen och god inkassosed följs samt personuppgiftslagen, PUL.
Delgivning
Handling där avsändaren kräver en signatur som bevis på mottagande. Sker vanligtvis via kronofogden och post men kan även ske genom delgivningsman.
Dödandande av förekommen handling
Ett skuldebrev kännetecknas av att den som kan presentera skuldebrevet har rätt till inbetalning. Om originalet för skuldebrevet kommit bort kan man genom ”dödande av förkommen handling” få ett protokoll att bifoga ansökan istället för skuldebrev i original. För att ansöka om dödande av förekommen handling krävs kopia av skuldebrevet alternativt nödvändiga uppgifter för att säkra dessigenkännande.
Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta är en ränta som erläggs som ersättning för att en betalning har gjorts efter fordrans förfallodag. Dröjsmålsräntan regleras enligt räntelagen.
Efterbevakning
Det steg gäldenären skickas till ifall hen inte betalat in inkassot men har ingen utmätningsförmåga. Ser till att skulden inte preskriberas.