Ordlista – vanliga begrepp inom inkasso

Ofta stöter man på nya termer att bekanta sig med. Vi har därför samlat definitioner och förklaringar på vanliga begrepp inom inkasso. För att underlätta har vi skapat en ordlista nedan och i PDF för nerladdning.

A

Aktiebolag

En självständig juridisk person. Ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser. Styrelseledamöter och VD ansvarar för bolagets verksamhet civilrättsligt gentemot bolaget som dess aktieägare.

Amorteringsplan

En betalningsplan där parterna i samråd har gjort upp om delbetalning av skulden.

Anstånd

Man förlänger tiden som en part har på sig att betala eller fullgöra annan skyldighet. Beviljas vanligen om man har särskilda skäl.

Avbetalningsplan

En plan för delbetalning, se amorteringsplan.

Avhysning

När en hyresgäst tvingas att lämna sin bostad eller lokal. Kan ske om betalning inte har gjorts som överenskommet eller om hyresgästen på annat sätt bryter mot hyreskontraktet. Avhysning sker genom Kronofogden.

B

Bestrida

Att motsätta sig en faktura. En fakturamottagare som anser att fakturan är felaktig kan kontakta avsändaren av fakturan och bestrida. Man bestrider en faktura skriftligen och det ska tydligt framgå vilken faktura det avser, att man bestrider samt välgrundad och saklig orsak till varför man bestrider.

Betalningsanmärkning

En anmärkning hos kreditupplysningsföretag om att fysisk eller juridisk person inte betalt sin skuld. En betalningsanmärkning finns kvar i tre år för fysiska personer och fem år för juridiska personer. Anmärkningen kan leda till att du inte får ett lån/arbete/abonnemang/lägenhet.

Betalningsföreläggande (BF)

En ansökan till Kronofogden om att de ska fastställa, fastslå, skulden.

Betalningspåminnelse

Påminnelse om obetald skuld. I samband med att denna skickas ut har borgenären rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kronor om det är avtalat.

Betalningsuppmaning

En handling som överlämnas eller skickas till gäldenär där det framgår att om gäldenären inte betalar sin fordran kan borgenären ansöka om att sätta gäldenären i konkurs.

Borgen Borgensman

Att gå i borgen för annan innebär att ta på sig betalningsansvaret för dennes skuld.

Borgenär

Den part som skickat faktura och vill ha betalt.

D

Datainspektionen

Tillsynsmyndighet som arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället. En av uppdragen är tillsyn över att inkassolagen och god inkassosed följs samt personuppgiftslagen, PUL.

Delgivning

Handling där avsändaren kräver en signatur som bevis på mottagande. Sker vanligtvis via kronofogden och post men kan även ske genom delgivningsman.

Dödandande av förekommen handling

Ett skuldebrev kännetecknas av att den som kan presentera skuldebrevet har rätt till inbetalning. Om originalet för skuldebrevet kommit bort kan man genom ”dödande av förkommen handling” få ett protokoll att bifoga ansökan istället för skuldebrev i original. För att ansöka om dödande av förekommen handling krävs kopia av skuldebrevet alternativt nödvändiga uppgifter för att säkra dessigenkännande.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en ränta som erläggs som ersättning för att en betalning har gjorts efter fordrans förfallodag. Dröjsmålsräntan regleras enligt räntelagen.

E

Efterbevakning

Det steg gäldenären skickas till ifall hen inte betalat in inkassot men har ingen utmätningsförmåga. Ser till att skulden inte preskriberas.

Enkel borgen

Innan borgensmannen betalningsansvar börjar måste borgenären visa att denne inte kunnat få betalning av gäldenären.

Enskild firma

Det är en bolagsform som innebär att ägaren ansvarar med hela sin privata förmögenhet för företagets förpliktelser. Bolaget ägs av en s.k. fysisk person. Se skillnaden i jämförelse med aktiebolag.

Exekutionstitel

Utslag eller dom som krävs för att kronofogden ska kunna genomföra verkställighet såsom exempelvis löneutmätning.

F

Factoring

Factoring är en typ av tjänst som erbjuds av Collectors. Denna tjänst innebär att företag säljer eller belånar sina fakturor.

Fakturaspecifikation

I en fakturaspecifikation kan du se exakt vad vi har fakturerat dig för

Fordran

Ett krav att betala till borgenär. Kan även handla om ett krav att att utföra annat än betalning.

Fordringsstock

En samling av fordringar.

Förenklat tvistemål

Parterna står för sina egna rättegångskostnader vid ett förenklat tvistemål. Vid ett vanligt tvistemål står förlorande part för både sina egna och motpartens rättegångskostnader. Förenklat tvistemål tillämpas där värdet av vad som yrkas understiger ett halvt prisbasbelopp.

Förfallen fordran

En fordran är förfallen då den förutbestämda kredittiden har passerat.

Förseningsavgift

En avgift om 450 kronor som borgenär har rätt att ta ut vid sen betalning. Om en förseningsavgift tas ut har borgenären inte rätt att ta ut inkassokostnad och påminnelseavgift.

Fysisk person

Ett juridiskt begrepp för en människa.

G

Gäldenär

Den person som har skuld till annan part.

God inkassosed

Föreskrifter om hur ett inkassoombud bör agera gentemot en gäldenär.

H

Handelsbolag

Handelsbolaget är en juridisk person. I likhet med en enskild firma är delägarna i handelsbolag personligen ansvarig för bolagets förpliktelser. Ansvaret är solidarisk vilket innebär att den som har en fordran på bolaget kan kräva betalning för hela beloppet direkt hos vem som helst av delägarna.

I

Inkasso

En inkassoavgift är den avgift gäldenären betalar till Collectors för ett utskickat inkassokrav. Enligt lag kan borgenären ta ut detta.

Inkassokostnader

När ett inkassokrav enligt inkassolagens regler skickas har borgenären rätt att ta ut en inkassoavgift som är reglerad enligt lag.

Inkassokrav

Ett kravbrev enligt inkassolagens uppställda kriterier. Har ert inkassokrav skickats ska det betalas till inkassoföretaget och inte till den ursprungliga fakturautställaren. När man får ett krav är det viktigt att man betalar hela skulden, inklusive ränta samt påminnelse- och inkassoavgifter eller kontakta inkassoföretaget om man anser att kravet är felaktigt.

Inkassolagen, IkL

Innehåller bestämmelser som gäller för den so m bedriver inkassoverksamhet.

J

Juridisk person

Det är till exempel ett aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller statlig och kommunal myndighet. Se skillnaden mot fysisk person.

K

Kommanditbolag

Det är en särskild form av handelsbolag med två typer av delägare. Den ena typen, komplementär, har obegränsat ansvar. Den andre delägartypen, kommanditdelägare, har ett begränsat ansvar för bolagets skulder. Minst en bolagsman måste ha obegränsat ansvar.

Konkurs

Att försättas i konkurs innebär att person eller företag inte kan betala sina skulder och inte kommer att kunna göra det under en längre tid. Alla gäldenärens tillgångar tas om hand och används för att betala av de samlade skulderna efter att konkurskostnader har reglerats

Kreditbedömning

Innan kredit kan utlovas görs en kreditbedömning för att säkerhetsställa att låntagaren har betalningsförmåga.

Kreditförlust

Kan gäldenär inte betala sin skuld är detta en kreditförlust för leverantören.

Kreditlimit

Det är ett övre gränsbelopp för beviljad kredit.

Kreditpolicy

Kreditpolicy är företagets interna syn på sin egen affärsprocess från faktura till betalning.

Kredittid

Tiden mellan fakturering och betalningstillfället.

Kreditvärdighet

Kreditvärdighet är betalningsförmågan hos en person eller ett företag.

Kronofogden

Statlig myndighet med ansvar för frågor om verkställighet, betalningsföreläggande och skuldsanering, se förklaringar.

Käranden

Den part som ansöker om stämning i Tingsrätten.

L

Likvidation

Likvidation är upplösning av ett bolag. I och med att bolaget försätts i likvidation, träder styrelse och verkställande direktör genast ur funktion och ersätts av en eller flera likvidatorer. I en likvidation förvandlas tillgångar till pengar, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas mellan aktieägarna.

M

Momsfaktura

En faktura på momsen för påminnelse- och inkassoavgifterna Collectors har skickat till gäldenär. Momsen redovisas i skattedeklaration och kvittas sedan mot den utgående momsen. Detta blir i slutändan ingen kostnad för borgenär.

O

Obestånd

När ett företag inte kan betala sina skulder i tid och dessa problem är bestående anses de vara på obestånd.

P

Partsdelgivning

Det innebär att man använder annan delgivningsman än kronofogden. Exempel på detta är att man själv delger, anlitar delgivningsfirma eller polisen.

Personuppgiftslagen (PUL)

Lag som reglerar hur personuppgifter får användas.

Proprieborgen

Det innebär att borgenären kan vända sig direkt mot borgensmannen för att få betalning utan att först behöva visa att huvudgäldenären saknar betalningsförmåga.

R

Restkrav

När skulden har blivit delbetald skickas ett restkrav på resterande belopp till gäldenären.

Rörelsekapital

Det kapital ett företag behöver för att finansiera den löpande verksamheten.

S

Skuldebrev

Ett skriftligt avtal om att någon är skyldig att betala en skuld.

Skuldsanering

Det innebär att en fysisk person som är svårt skuldsatt under vissa förutsättningar kan beviljas att endast betala delar av sina skulder eller undslippa helt. Beslutet fattas av Kronofogden.

Solvenskontroll

Inhämtande av information som visar på den ekonomiska ställningen.

Stämning

En stämningsansökan är en ansökan till Tingsrätten om att motpart ska förpliktas att exempelvis betala fordran.

Summarisk process

Processen hos kronofogden från att ansökan om betalningsföreläggande skickas in till dess att fordran är betald, blir tvistig eller utslag meddelas.

Svaranden

Den part som stäms av käranden i Tingsrätten.

T

Tredskodom

Om part uteblir från rättegångsförhandling eller inte skickar in svaromål kan tredskodom meddelas. Det innebär att den andra partens yrkande fastställs utan prövning i sakfrågan under förutsättning att de är skäliga.

U

Utmätning

En borgenär (den som har en fordran), begär att Kronofogdemyndigheten skall ta i anspråk fast eller lös egendom i från gäldenären (den betalningsskyldige).

Utslag

Ett utslag är Kronofogdens beslut om att en gäldenär exempelvis är skyldig att betala fordran eller ska avhysas.

V

Verkställighet

Innebär att kronofogden genomför det beslut, den dom man kommit fram till. Kronofogden gör en utredning om det finns tillgångar att mäta ut eller om de kan göra löneutmätning för att betala gäldenärens skulder eller verkställa en avhysning.

Ä

Ärendestatus

Ett ärende har olika faser: Påminnelse, Inkasso, och slutligen betalningsförläggande/utmätning eller Efterbevakning.