Vad är inkasso

Ofta stöter man på nya termer att bekanta sig med. Vi har därför samlat definitioner och förklaringar på vanliga begrepp inom inkasso. För att underlätta har vi skapat en ordlista nedan och i PDF för nerladdning.

Ladda ner ordlista

 

Aktiebolag
En självständig juridisk person. Ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser. Styrelseledamöter och VD ansvarar för bolagets verksamhet civilrättsligt gentemot bolaget som dess aktieägare.
Amorteringsplan
En betalningsplan där parterna i samråd har gjort upp om delbetalning av skulden
Anstånd
Man förlänger tiden som en part har på sig att betala eller fullgöra annan skyldighet. Beviljas vanligen om man har särskilda skäl.
Avbetalningsplan
En plan för delbetalning, se amorteringsplan.
Avhysning
När en hyresgäst tvingas att lämna sin bostad eller lokal. Kan ske om betalning inte har gjorts som överenskommet eller om hyresgästen på annat sätt bryter mot hyreskontraktet. Avhysning sker genom Kronofogden.
Bestrida
Att motsätta sig en faktura. En fakturamottagare som anser att fakturan är felaktig kan kontakta avsändaren av fakturan och bestrida. Man bestrider en faktura skriftligen och det ska tydligt framgå vilken faktura det avser, att man bestrider samt välgrundad och saklig orsak till varför man bestrider.
Betalningsanmärkning
En anmärkning hos kreditupplysningsföretag om att fysisk eller juridisk person inte betalt sin skuld. En betalningsanmärkning finns kvar i tre år för fysiska personer och fem år för juridiska personer. Anmärkningen kan leda till att du inte får ett lån/arbete/abonnemang/lägenhet.
Betalningsföreläggande (BF)
En ansökan till Kronofogden om att de ska fastställa, fastslå, skulden.
Betalningspåminnelse
Påminnelse om obetald skuld. I samband med att denna skickas ut har borgenären rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kronor om det är avtalat.
Betalningsuppmaning
En handling som överlämnas eller skickas till gäldenär där det framgår att om gäldenären inte betalar sin fordran kan borgenären ansöka om att sätta gäldenären i konkurs.
Borgen Borgensman
Att gå i borgen för annan innebär att ta på sig betalningsansvaret för dennes skuld.
Borgenär
Den part som skickat faktura och vill ha betalt.
Datainspektionen
Tillsynsmyndighet som arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället. En av uppdragen är tillsyn över att inkassolagen och god inkassosed följs samt personuppgiftslagen, PUL.
Delgivning
Handling där avsändaren kräver en signatur som bevis på mottagande. Sker vanligtvis via kronofogden och post men kan även ske genom delgivningsman.
Dödandande av förekommen handling
Ett skuldebrev kännetecknas av att den som kan presentera skuldebrevet har rätt till inbetalning. Om originalet för skuldebrevet kommit bort kan man genom ”dödande av förkommen handling” få ett protokoll att bifoga ansökan istället för skuldebrev i original. För att ansöka om dödande av förekommen handling krävs kopia av skuldebrevet alternativt nödvändiga uppgifter för att säkra dessigenkännande.
Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta är en ränta som erläggs som ersättning för att en betalning har gjorts efter fordrans förfallodag. Dröjsmålsräntan regleras enligt räntelagen.
Efterbevakning
Det steg gäldenären skickas till ifall hen inte betalat in inkassot men har ingen utmätningsförmåga. Ser till att skulden inte preskriberas.
Enkel borgen
Innan borgensmannen betalningsansvar börjar måste borgenären visa att denne inte kunnat få betalning av gäldenären.
Enskild firma
Det är en bolagsform som innebär att ägaren ansvarar med hela sin privata förmögenhet för företagets förpliktelser. Bolaget ägs av en s.k. fysisk person. Se skillnaden i jämförelse med aktiebolag.
Exekutionstitel
Utslag eller dom som krävs för att kronofogden ska kunna genomföra verkställighet såsom exempelvis löneutmätning.
Factoring
Factoring är en typ av tjänst som erbjuds av Collectors. Denna tjänst innebär att företag säljer eller belånar sina fakturor hos Collectors.
Fakturaspecifikation
I en fakturaspecifikation kan du se exakt vad vi på Collectors har fakturerat dig för.
Fordran
Ett krav att betala till borgenär. Kan även handla om ett krav att att utföra annat än betalning.
Fordringsstock
En samling av fordringar.
Förenklat tvistemål
Parterna står för sina egna rättegångskostnader vid ett förenklat tvistemål. Vid ett vanligt tvistemål står förlorande part för både sina egna och motpartens rättegångskostnader. Förenklat tvistemål tillämpas där värdet av vad som yrkas understiger ett halvt prisbasbelopp.
Förfallen fordran
En fordran är förfallen då den förutbestämda kredittiden har passerat.
Förseningsavgift
En avgift om 450 kronor som borgenär har rätt att ta ut vid sen betalning. Om en förseningsavgift tas ut har borgenären inte rätt att ta ut inkassokostnad och påminnelseavgift.
Fysisk person
Ett juridiskt begrepp för en människa.
Gäldenär
Den person som har skuld till annan part.
God inkassosed
Föreskrifter om hur ett inkassoombud bör agera gentemot en gäldenär.
Handelsbolag
Handelsbolaget är en juridisk person. I likhet med en enskild firma är delägarna i handelsbolag personligen ansvarig för bolagets förpliktelser. Ansvaret är solidarisk vilket innebär att den som har en fordran på bolaget kan kräva betalning för hela beloppet direkt hos vem som helst av delägarna.
Inkasso
En inkassoavgift är den avgift gäldenären betalar till Collectors för ett utskickat inkassokrav. Enligt lag kan borgenären ta ut detta.
Inkassokostnader
När ett inkassokrav enligt inkassolagens regler skickas har borgenären rätt att ta ut en inkassoavgift som är reglerad enligt lag.
Inkassokrav
Ett kravbrev enligt inkassolagens uppställda kriterier. Har ert inkassokrav skickats ska det betalas till inkassoföretaget och inte till den ursprungliga fakturautställaren. När man får ett krav är det viktigt att man betalar hela skulden, inklusive ränta samt påminnelse- och inkassoavgifter eller kontakta inkassoföretaget om man anser att kravet är felaktigt.
Inkassolagen, IkL
Innehåller bestämmelser som gäller för den so m bedriver inkassoverksamhet.
Juridisk person
Det är till exempel ett aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller statlig och kommunal myndighet. Se skillnaden mot fysisk person.
Käranden
Den part som ansöker om stämning i Tingsrätten.
Kommanditbolag
Det är en särskild form av handelsbolag med två typer av delägare. Den ena typen, komplementär, har obegränsat ansvar. Den andre delägartypen, kommanditdelägare, har ett begränsat ansvar för bolagets skulder. Minst en bolagsman måste ha obegränsat ansvar.
Konkurs
Att försättas i konkurs innebär att person eller företag inte kan betala sina skulder och inte kommer att kunna göra det under en längre tid. Alla gäldenärens tillgångar tas om hand och används för att betala av de samlade skulderna efter att konkurskostnader har reglerats.
Kreditbedömning
Innan kredit kan utlovas görs en kreditbedömning för att säkerhetsställa att låntagaren har betalningsförmåga.
Kreditförlust
Kan gäldenär inte betala sin skuld är detta en kreditförlust för leverantören.
Kreditlimit
Det är ett övre gränsbelopp för beviljad kredit.
Kreditpolicy
Kreditpolicy är företagets interna syn på sin egen affärsprocess från faktura till betalning.
Kredittid
Tiden mellan fakturering och betalningstillfället.
Kreditvärdighet
Kreditvärdighet är betalningsförmågan hos en person eller ett företag.
Kronofogden
Statlig myndighet med ansvar för frågor om verkställighet, betalningsföreläggande och skuldsanering, se förklaringar.
Likvidation
Likvidation är upplösning av ett bolag. I och med att bolaget försätts i likvidation, träder styrelse och verkställande direktör genast ur funktion och ersätts av en eller flera likvidatorer. I en likvidation förvandlas tillgångar till pengar, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas mellan aktieägarna.
Momsfaktura
En faktura på momsen för påminnelse- och inkassoavgifterna Collectors har skickat till gäldenär. Momsen redovisas i skattedeklaration och kvittas sedan mot den utgående momsen. Detta blir i slutändan ingen kostnad för borgenär.
Obestånd
När ett företag inte kan betala sina skulder i tid och dessa problem är bestående anses de vara på obestånd.
Partsdelgivning
Det innebär att man använder annan delgivningsman än kronofogden. Exempel på detta är att man själv delger, anlitar delgivningsfirma eller polisen.
Personuppgiftslagen (PUL)
Lag som reglerar hur personuppgifter får användas.
Proprieborgen
Det innebär att borgenären kan vända sig direkt mot borgensmannen för att få betalning utan att först behöva visa att huvudgäldenären saknar betalningsförmåga.
Reskontra
Sammanställning av utestående fakturor.
Restkrav
När skulden har blivit delbetald skickas ett restkrav på resterande belopp till gäldenären.
Rörelsekapital
Det kapital ett företag behöver för att finansiera den löpande verksamheten.
Skuldebrev
Ett skriftligt avtal om att någon är skyldig att betala en skuld.
Skuldsanering
Det innebär att en fysisk person som är svårt skuldsatt under vissa förutsättningar kan beviljas att endast betala delar av sina skulder eller undslippa helt. Beslutet fattas av Kronofogden.
Solvenskontroll
Inhämtande av information som visar på den ekonomiska ställningen.
Stämning
En stämningsansökan är en ansökan till Tingsrätten om att motpart ska förpliktas att exempelvis betala fordran.
Summarisk process
Processen hos kronofogden från att ansökan om betalningsföreläggande skickas in till dess att fordran är betald, blir tvistig eller utslag meddelas.
Svaranden
Den part som stäms av käranden i Tingsrätten.
Tredskodom
Om part uteblir från rättegångsförhandling eller inte skickar in svaromål kan tredskodom meddelas. Det innebär att den andra partens yrkande fastställs utan prövning i sakfrågan under förutsättning att de är skäliga.
Utmätning
En borgenär (den som har en fordran), begär att Kronofogdemyndigheten skall ta i anspråk fast eller lös egendom i från gäldenären (den betalningsskyldige).
Utslag
Ett utslag är Kronofogdens beslut om att en gäldenär exempelvis är skyldig att betala fordran eller ska avhysas.
Verkställighet
Innebär att kronofogden genomför det beslut, den dom man kommit fram till. Kronofogden gör en utredning om det finns tillgångar att mäta ut eller om de kan göra löneutmätning för att betala gäldenärens skulder eller verkställa en avhysning.
Ärendestatus
Ett ärende har olika faser: Påminnelse, Inkasso, och slutligen betalningsförläggande/utmätning eller Efterbevakning.