Fastighetsregistret

Sveriges officiella register över fastigheter.Vad är fastighetsregistret?

Fastighetsregistret är det officiella registret över alla fastigheter i Sverige. Med fastighet menas ett avgränsat markområde inklusive de byggnader med mera som finns på marken.

I fastighetsregistret finns information om hur marken är indelad och vem som äger vad. Här finns också uppgifter om adresser, byggnader, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter. Informationen kan till exempel ge svar på vem som äger en viss fastighet, vilket taxeringsvärde fastigheten har eller om det finns särskilda rättigheter knutna till fastigheten. Till fastighetsregistret hör även den digitala registerkartan.

Vad används fastighetsregistret till?

Informationen i fastighetsregistret har många användningsområden. Bland annat används registret av banker vid kreditgivning och av mäklare för att identifiera rätt ägare vid fastighetsförsäljning.

Lantmäteriet förvaltar fastighetsregistret och håller det uppdaterat. Aktuell fastighetsrelaterad information får Lantmäteriet från kommunala lantmäterimyndigheter, Skatteverket och kommunerna.

I fastighetsregistret finns information om:
 • Adresser
 • Byggnader
 • Gemensamhetsanläggningar
 • Inteckningar
 • Lagfarter
 • Planer och bestämmelser
 • Rättigheter
 • Samfälligheter
 • Samfällighetsföreningar
 • Taxering
 • Tomträtter
 • Övrig inskrivningsinformation

Fastighetsregistret består av fem delar

1. Den allmänna delen - En översikt över Sveriges indelning i fastigheter och samfälligheter. I den allmänna delen ingår den digitala registerkartan.

2. Inskrivningsdelen - innehåller lagfarts- och tomträttsuppgifter, till exempel köpeskilling, köpedatum och ägare med mera.

3. Adressdelen -  innehåller uppgifter om bland annat adresser, postnummer och postort.

4. Byggnadsdelen - innehåller uppgifter om bland annat byggnaders läge samt uppgifter från adressdelen och taxeringsuppgiftsdelen.

5. Taxeringsuppgiftsdelen - innehåller taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader.

Visma InformationsportalMed Visma informationsportal kan du enkelt hämta hem information från fastighetsregistret i form av rapporter. Det är ett lättanvänt verktyg som passar förstagångsannvändare så som vana och återkommande användare.
 • Fullständig information om fastigheter och bolag
 • Skräddarsy dina egna rapporter
 • Enkel sökfunktion och innehållsförteckning i rapporterna
 • Underlag för mäklare, bank, försäkringar och mycket mer