Skicka din Autofill Premium beställning idag 

Du och ditt företag är ett steg närmare snabbare konverteringar och kvalitetssäkrade leads. 
Fyll i formuläret så kontaktar vi er för att skräddarsy ditt premium paket. 


Välj den data du vill ha, efter det du behöver. 
Individuellt pris och antal slagningar..
 


Med Autofill Premium kan du kombinera en stor mängd information gällande:

 • Grundinformation om företag
 • Bokslutsinformation
 • Nyckeltal
 • Balansräkning
 • Resultaträkning
 • Koncernträd
 • Ekonomisk grundinformation
 • Löner

 Läs all detaljerad information här

Fyll i formuläret så kontaktar vi erVåra abonnemang


Basic


5000
kr/månad

500 slagningar ingår per månad

Basinformation om företag:

 • Organisationsnummer
 • Adress
 • Kontaktuppgifter
 • Momsregistrering
 • Arbetsgivare
 • Och mycket mer
 


Professional


7500
kr/månad

500 slagningar ingår per månad

All information från basic-paketet och dessutom:

 • Nyckeltal
 • Antal anställda
 • Omsättning
 • Firmatecknarer
 • E-mail
 • Organisationsstruktur
 • Och mycket mer
 


Premium


Välj den data du vill ha,
efter det du behöver.

  

Priset beror på vilken information du behöver samt antal slagningar.

 


 Information du kan välja mellan för Autofill Premium

Företagsinformation:
SNI-kod (branschbeskrivning
Firmatecknare
Verksamhetsbeskrivning
Gruppstruktur (organisationsschema)
Historiskt resultat (senaste 5 åren)
Total antal anställda
Antal anställda utomlands
Omsättning per anställd
Registreringsdatum
Avregistreringsdatum

Bokslutsperiod:
Startdatum/slutdatum

Löner:
Valutakod
Lön styrelse/VD
Lön övriga anställda

Nyckeltal:
Vinstmarginal
Vinstmarginal i procent
Soliditet
Soliditet i procent
Kassalikviditet i procent
Skuldsättningsgrad
Avkastning eget kapital
Avkastning totalt kapital
Anställda
Omsättning
Finansiella tillgångar
Resultat efter finansiella tillgångar
Årets resultat
Summa tillgångar

Resultaträkning:
Valutakod
Omsättning/år
Avskrivningar & nedskrivningar
Summa rörelse kostnad
Summa rörelse efter avskrivningar
Utdelningar
Resultat efter finans netto
Resultat efter skatt (skatt på årets resultat)
Årets resultat 

Ekonomi - grundinfo
Organisationsnummer
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Periodens resultat
Summa eget kapital
Summa tillgångar
Summa kassa och bank 
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)
Vinstmarginal (%)


Grundinformation:
Organisationsnummer
Företagsnamn
Adress
Postkod
Region
Stad
Hemsida
E-postadress
Telefonnummer
Faxnummer
Momsregistrering
Arbetsgivaravgift
SNI-kod
SNI-kod (branschbeskrivning)

Balansräkning:
Valutakod
Immatriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Färdiga varor och handelsvaror
Kundfordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Summa avsättningar
Summa långfristiga skulder
Leverantösskulder
Summa kostfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Företagsträd:
Organisationsnummer
Koncernmoder organisationsnummer
Företagsnamn
Landskod
Land
Ägarfördelning

 

Bokslutsinformation:
Koncernbokslut (5 år)
Organisationsnummer
Räkenskapsåret börjar
Räkenskapsåret slutar
Valutainformatioon
Valutakurs
Vinstmarginal
Antal månader bokslutet omfattar
Vilket bokslut i ordningen
Typ av bokslut (ex. K=Kostnadsindelat, F=Funktionsindelat
Nettoomsättning
Förändring av varulager (Endast vid kostnadsindelat bokslut)
Övriga rörlseintäkter
Summa intäkter
Råvaror och förnödenheter (Endast vid kostnadsindelat bokslut)
Handelsvaror (Endast vid kostnadsindelat bokslut)
Övriga externa kostnader (Endast vid kostnadsindelat bokslut)
Personalkostnader (Endast vid kostnadsindelat bokslut)
Avskrivningar och nedskrivningar (Endast vid kostnadsindelat bokslut)
Kostnad sålda varor (Endast vid funktionsindelat bokslut)
Bruttoresultat (Endast vid funktionsindelat bokslut)
Försäljningskostnader (Endast vid funktionsindelat bokslut)
Administrationskostnader (Endast vid funktionsindelat bokslut)
Forsknings- och utvecklingskostnader (Endast vid funktionsindelat bokslut)
Jämförelsestörande poster
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader (Endast vid kostnadssindelat bokslut)
Rörelseresultat
Resultat från andelar koncern-/intresseföretag
Ränteintäkter externa
Ränteintäkter koncern
Övriga finansiella intäkter
Räntekostnader externa
Räntekostnader koncern
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella investeringar
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Koncernbidrag
Aktieägartillskott
Bokslutdispositioner
Skatt
Minoritetsintresse vinst
Årets resultat
Tecknat men ej inbetalt kapital
Balanserade utgifter fosrknings. och utvecklingsarbeten


Patent licenser etc
Goodwill
Övriga immatriella anl. tillgångar
Summa immatriella anläggningstillgångar
Byggnader/mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Invetarier verktyg och installationer
Övriga mat. anl. tillgång avskrivning
Summa matriella anläggningstillgångar
Andelar koncern/intresseföretag
Fordringar koncern/intresseföretag
Lån delägare/närstående
Övriga finansiella anl. tillgångar
Summa  
Summa finansiella anl. tillgångar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Pågående arbete för annans räkning
Varulager
Kundfodringar
Fodringar koncern/intresseföretag
Övriga kostfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar
Summ tillgångar
Aktiekapital
Överkursfond
Uppskrivningsfond
Övrigt bundet eget kapital
Balanserat resultat
Koncernbidrag
Aktieägartillskott
Ärets resultat/Nettoresultat
Summa eget kapital
Obeskattade resever
Minoritetsintressen
Avsättningar
Obligationslån
Skulder till kreditinstitut (långfristiga)
Skulder till koncern/intresseföretag (långfristiga)
Skulder till koncern/intresseföretag (långfristiga)
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulderSkulder till kreditinstitut (kostfristiga)
Leverantörsskulder
Skulder till koncern/intresseföretag (kortfristiga)
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Nettomarginal (%)
Bruttovinstmarginal (%)
Rörelsemarginal (%)
Riskbuffert (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Avkastning på totalt kapital (%)
Räntetäckningsgrad (ggr)
Avkastning på sysselsatt kapital (%)
Avkastning på operativt kapital (%=
Kassalikviditet (%)
Balanslikviditet (%)
Rörelsekapital (KSEK)
Basic defense Interval (BDI)
Soliditet (%)
Genomsnittlig skuldränta (%)
Skuldsättningsgrad (%)
Omsättningshastighet varulage (ggr)
Genomsnittlig lämnad kredittid (dgr)
Kapitalomsättningshastighet (ggr)
Kassaflöde från rörelse (%)
Omsättning per anställd (KSEK)
Omsättningshastighet kundfordringar (ggr)
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa ställda säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Lön styrelse/VD
Tantiem styrelse/VD
Lön anställda
Avtalade avgångsvederlag
Sociala kostnader
Utdelning
Beviljad checkkredit
Utnyttjad checkkredit
Antal anställda
Revisionsberättelse tillstyrkt
Revisionsberättelse saknas
Kommentarer till bokslut

Gå tillbaka till föregående sida