rattssaker-handlaggning-av-barn-och-unga-shape-faktablad.svg

Rättssäker handläggning av barn och unga

I Sverige utgår barns rättigheter från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara barn och ungas rättigheter och intressen i samhället. När det gäller barns rättigheter omfattas alla verksamheter där barn berörs. Som handläggare är det viktigt att:

  • alltid se barnets situation genom ett barnperspektiv
  • alltid ta reda på vad som är bäst för barnet.

Detta faktabladet beskriver vad som är viktigt för att upprätthålla en rättssäker handläggning av ärenden som rör barn och unga.