rattssaker-handlaggning-av-barn-och-unga-shape-faktablad.svg

Rättssäker handläggning av barn och unga

I Sverige utgår barns rättigheter från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara barn och ungas rättigheter och intressen i samhället. När det gäller barns rättigheter omfattas alla verksamheter där barn berörs. Som handläggare är det viktigt att:

  • alltid se barnets situation genom ett barnperspektiv
  • alltid ta reda på vad som är bäst för barnet.

Detta faktabladet beskriver vad som är viktigt för att upprätthålla en rättssäker handläggning av ärenden som rör barn och unga.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke