Tillbaka till huvudmeny

Vad innebär uppdateringen av LAS?

1 oktober 2022 börjar den nya lagen om anställningsskydd (LAS) att tillämpas, med mycket nytt att vara uppdaterad på för dig som arbetar med HR.

Den 8 juni klubbades den nya LAS-reformen igenom i riksdagen. Lagen träder i kraft den 30 juni och kommer att börja tillämpas 1 oktober. De förändringar som görs är den största ändringen av LAS sedan lagen kom för ca 60 år sedan.

De nya uppdateringarna i korthet

Saklig grund blir sakliga skäl 
Termen saklig grund kommer att bytas ut till sakliga skäl. Fortsatt innebär sakliga skäl liksom saklig grund, att arbetsbrist eller andra förhållanden som kopplas till arbetstagaren personligen. 

Mer förutsebart för vad som krävs för giltig uppsägning
Vid uppsägning av personliga skäl, exempelvis när en arbetstagare som har misskött sitt arbete, ska det bli mer tydligt för vad som krävs för en giltig uppsägning. Det är om arbetstagaren gjort ett tillräckligt allvarligt brott mot anställningsavtalet som avgör om det finns sakliga skäl eller inte. Detta prövas genom en helhetsbedömning utifrån nuvarande rättspraxis. 

För en fördjupning av förändringarna av LAS – ladda ner vårt faktablad där alla förändringar gås igenom mer djupgående.

Ladda ner faktabladet

Undantag från turordningen
I den nya reformen har arbetsgivaren rätt att undanta högst tre arbetstagare som anses ha särskild betydelse för fortsatt verksamhet, vilket är samma för alla arbetsgivare – oavsett antal anställda. 

Anställning upphör vid tvist
Om en arbetsgivare säger upp en arbetstagare upphör anställningen när uppsägningstiden går ut, även om en tvist om uppsägningens giltighet har kommit upp. Arbetstagaren kan därmed inte få ett tillfälligt domstolsbeslut om att anställningen ska fortgå tills tvisten är avgjord. Eftersom en anställning inte längre ska fortgå under en tvist om uppsägningens giltighet ska det allmänna skadeståndet bli högre än idag vid lagstridiga uppsägningar och avskedanden.

Turordningsregler vid hyvling
När en arbetsgivare beslutar om en omorganisation där flera arbetstagare har lika arbetsuppgifter, och ska erbjudas omplacering som endast innebär en sänkt sysselsättningsgrad, ska en viss turordning följas. Personer med kortare anställningstid ska i första hand erbjudas omplacering före de med längre anställningstid. Om personen tackar nej finns det sakligt skäl för uppsägning på grund av arbetsbrist. 

Heltid ska vara norm
Framöver kommer anställningsavtal att gälla på heltid, om inte något annat avtalas. Gäller ett avtal inte på heltid ska skälet skriftligen anges av arbetsgivaren på arbetstagarens begäran. 

AVA blir SÄV
Anställningsformen allmän visstidsanställning slopas i samband med reformen av LAS och ersätts med en ny anställningsform – särskild visstidsanställning. Fortsatt krävs inget objektivt skäl från arbetsgivaren för tidsbegränsningen, dock innebär förändringen att anställningen snabbare övergår till tillsvidareanställning. 

Ökad möjlighet för tillsvidareanställning via bemanningsföretag 
Arbetstagare som varit placerad genom uthyrning på en och samma driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader under en period om 36 månader, ska bli erbjuden en tillsvidareanställning. Kundföretaget har möjlighet att erbjuda ersättning istället för tillsvidareanställning, motsvarande två månadslöner som är aktuella för arbetstagaren. 

Nytt omställnings- och kompetensstöd
Ett nytt offentligt stöd har tagits fram som kan sökas av både anställda arbetstagare och för de där anställningen har upphört. Det villkor som ska uppfyllas är minst 16 arbetade timmar per vecka, varje månad under minst tolv månader under 24 månader – före sin ansökan. Stödet är tillgängligt för de arbetstagare som är under 65 år.  

Nytt offentligt studiestöd – omställningsstudiestöd
Omställningsstudiestödet blir ett nytt parallellt studiestöd som består av ett bidrag och ett lån. Det ska, liksom det ordinarie studiestödet kunna lämnas till studerande svenska medborgare och till vissa utländska medborgare. Stödet kan fås i högst 44 veckor motsvarande heltidsstudier, längre studier får finansieras på egen hand.

Stöd under LAS-reformen

Med många kommande förändringar i LAS tillsammans med det dagliga arbetet kan det vara skönt att få stöd i svåra frågor och beslut. Med HR Expert får du ett kompetensstöd som guidar dig genom lagar och regler inom både arbetsrätt och arbetsmiljö.

Mest populära

  • Strax dax för semesterårsskifte

    I alla fall, för företag och organisationer med semesterår (1 april – 31 mars) är det strax dax, att göra ett semesterårsavslut. Det görs efter aprillönen, så att eventuella avvikelser och uttagna semesterdagar i mars, finns registrerade i lönesystemet.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.