Tillbaka till huvudmeny

Talent Management – en lönsam HR-process

Den starka kopplingen mellan engagemang och organisatorisk framgång gör det lönsamt att satsa på talent management. En digital lösning ökar sannolikheten att du uppnår målen med 350 procent.

Talent Management är en lönsam strategisk HR-process
Talent Management är en lönsam strategisk HR-process

Skog och maskiner var länge svenska företags främsta tillgångar. Idag är det personalen som är den viktigaste konkurrensfaktorn. Nu visar flera studier att förmågan att engagera medarbetarna och få dem att utvecklas är en gemensam nämnare hos framgångsrika organisationer.

Talent management är den engelska termen för HR:s strategiska process i det arbetet. Jon Björklund är väl bekant med begreppet genom sitt arbete som key account manager på Visma Comenius, ett företag som utvecklat en komplett lösning för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare och chefer.

– Jag arbetade tidigare i rekryteringsbranschen, där jag gjorde en intressant reflektion. Många företag lägger 100 – 150 000 på en rekrytering, samtidigt som de knappt investerar alls i introduktionsprogram, utveckling och feedback. Detta trots att det finns en direkt koppling mellan medarbetarnas engagemang och högre lönsamhet.

Från attraktion till exit

Talent management är en löpande process över hela anställningskedjan, från dess början till slut. Den inkluderar många vitt skilda områden. Allt ifrån att attrahera potentiella kandidater till kontinuerligt lärande, mål- och prestationshantering samt karriär- och ersättarplanering, vilket ökar möjligheterna att utvecklas och därmed chansen att viktig kompetens stannar i organisationen.

– Ta onboarding som exempel. Det räcker inte att fixa en blomma och passérkort. Men en del nöjer sig med det. Det är värt mycket om du får medarbetarna att engagera sig i arbetet redan från början och att de sedan ökar sin prestation. Talent management är ett verkligt spännande område med stor potential att öka verksamhetens lönsamhet, säger Jon Björklund.

Som med alla investeringar krävs ett business case som visar på nyttan av en förbättrad HR-process. Med en bra digital lösning är det möjligt att arbeta effektivt och få ut än större utväxling på insatserna.

Effektivitet i talent management-processen

Performance management är en strategisk HR-process många organisationer redan anammat. Men hur effektiv är den? I en undersökning som Josh Bersin hänvisar till i rapporten Rewrite the rules for the digital age (2017) framkommer att bara tolv procent av medarbetarna tycker att det årliga medarbetarsamtalet är värt tiden.

– Problemet är att det hinner gå för lång tid mellan samtalen. I värsta fall kommer varken medarbetaren eller chefen ihåg vad som sas och målfokus uteblir, säger Jon Björklund.

Enligt samma rapport är sannolikheten att medarbetarna uppnår sina mål 3,5 gånger högre, ifall de följs upp kvartalsvis eller oftare.

– Där ser vi en tydlig vinst, men det kräver ett effektivt arbetssätt. Med vårt verktyg bryter du enkelt ner företagets övergripande mål till individuella. Det ger ett tydligt målfokus och både chef och medarbetare kan lätt följa upp hur det går.

Endast 12 % tycker att ett årligt

utvecklingssamtal är värt tiden

Visma Comenius lösning omfattar alla strategiska processer inom talent management, däribland rekrytering och onboarding, kontinuerligt lärande, kompetenshantering, mål och prestationshantering, karriär- och ersättarplanering, lönerevision och en modul som tar pulsen på medarbetarnas engagemang.

– Precis som med uppföljningen av målen är det viktigt att kontinuerligt stämma av vibbarna på arbetsplatsen. Detsamma gäller lärandet. Istället för att skicka medarbetarna på kostsamma heldagsutbildningar, är det mer effektivt att erbjuda ett kontinuerligt mikrolärande. Ge de anställda möjligheten att ta del av andras kunskaper, information och eLearning när de tar bussen hem efter jobbet. Det är det mest effektiva, flexibla och billigaste sättet att få till en lärande organisation, säger Jon Björklund.

Vill du effektivisera arbetet med talent management i din organisation med hjälp av ett IT-systemstöd?

Börja med att besvara fem frågor:

  • Använder du flera system idag eller är allt samlat i ett systemstöd?
  • Har du en bra överblick över kandidater inom organisationen för internrekrytering?
  • Har du ett systemstöd som ger medarbetarna ett betydelsefullt medarbetarsamtal?
  • Har du ett systemstöd som hjälper chefer och medarbetare att överskådligt följa upp mål- och prestationshantering?
  • Har du ett systemstöd där ledningen enkelt kan få en helhetssyn på organisationen i rapportform, t.ex för Lärandeaktiviteter?
  • Hur jobbar du med att ta pulsen på organisationen och medarbetarna?

 

Vill du veta mer om Visma Comenius lösning? Läs mer här.