Tillbaka till huvudmeny

Svårt att skilja på privatliv och arbetsliv? Identifiera din arbetstyp!

Alla är olika, och vi behöver olika förutsättningar för att må bra på jobbet. För att avgöra vilka delar i ert arbetsmiljöarbete som ni behöver jobba vidare med kan man utgå från olika arbetstyper, som särskilt lyfter problemställningen kring gränsdragning mellan privatliv och arbetsliv.

Kvinna som jobbar hemma

Hög arbetsbelastning och förväntningar på att ständigt vara nåbar gör att allt fler känner sig stressade. Ny teknik och digitalisering suddar ut gränsen mellan arbete och privatliv. Vissa personer låter arbetslivet gå ut över privatlivet, medan andra inte alls låter arbetslivet komma in i privatlivet.

En konsekvens av att arbetet digitaliseras är just att arbetsmiljön förändras. Vad kan du göra för att undvika stress på arbetet? Vad kan du göra för att påverka arbetsmiljön på ditt arbete?

Organisatorisk och social arbetsmiljö är ett av regeringens tre prioriterade områden inom arbetsmiljöpolitik. Arbetsmiljöverket genomförde förra året 2000 inspektioner på arbetsplatser runtom i Sverige. De skulle undersöka och säkerställa att arbetsgivarna tar sitt ansvar för att förebygga ohälsa i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Ändå upplever 1,4 av cirka 5 miljoner yrkesverksamma hälsobesvär orsakade av arbete, det framkommer ur rapporten Arbetsorsakade besvär 2018.

5 orsaker till stress och ohälsosamma arbetsförhållanden

Det finns flera anledningar att arbetsplatsen upplevs som stressande. De vanligaste orsakerna är:

 • Hög arbetsbelastning.
 • Förväntningar att ständigt vara anträffbar.
 • Omorganisering.
 • Otydligt ansvar, vilka behörigheter har man och vilka behörigheter har man inte.
 • Kränkande särbehandling och mobbing.

En undersökning från Unionen visar att allt fler föräldrar väljer att “vobba” (vård av sjukt barn och jobba samtidigt) istället för att vabba. Anledningen till detta är att 72 procent känner att de inte kommer hinna med sitt arbete om de vabbar.

Över 65 procent säger att de inte har någon att lämna över arbete till och hela 52 procent gör det för att underlätta för sina kollegor. Hos både män och kvinnor är hög arbetsbelastning och förväntningar att alltid vara nåbara starkt bidragande orsaker till att känna stress på jobbet. För vissa spiller den stressen även över i privatlivet.

Ständigt uppkopplade

Digitalisering av arbete har gjort det möjligt för många yrken att jobba när som helst och var som helst. Detta medför att vi ständigt kan vara tillgängliga. Att ständigt vara uppkopplad och tillgänglig kan för vissa personer inte alls vara några problem för andra kan det vara väldigt jobbigt.

I en pågående forskningsstudie undersöker arbetslivsforskaren Kristina Palm, hur digitalisering påverkar gränsen mellan just privatliv och arbete. Deltagarna i studien har fått skriva en dagbok så fort de gör gränsöverskridande arbete, såsom att jobbar utanför arbetstid eller gör privata saker under arbetstid.

Utifrån det materialet som samlats in har sedan sju olika personlighetstyper framkommit:

Identifiera vilken arbetstyp du är

 1. Totalsepareraren – en person som helt och hållet skiljer på arbete och privatliv.
 2. Platssepareraren – en person som låter platsen avgöra vad som är jobb och inte.
 3. Tidssepareraren – en person som låter arbetstiden styra oavsett om man är på jobb eller hemma.
 4. Arbetsintegreraren – en person som låter arbetet gå in i privatlivet. Kan kolla sin jobbmail om den sitter hemma och kollar film med familjen.
 5. Privatlivsintegreraren – en person som är tvärt emot arbetsintegreraren. En person som kan låta privatlivet komma in på arbetslivet. Exempelvis kolla på sociala medier och svara på privata samtal under arbetstid. Men låter inte arbetet komma in i privatlivet.
 6. Totalintegreraren – en person som låter allting ske utifrån behov. Arbetslivet och privatlivet går in i varandra utan några tydliga gränser på vad som är vad. För en person som är totalintegrerad spelar inte gränserna någon roll och är inte så viktiga.
 7. Inkonsekventen – en person som är motsägelsefull i sitt beteende och inte passar in helt på någon av de andra personlighetstyperna.

Dessa olika personlighetstyper kan användas som hjälpmedel för att identifiera problematik med arbetsmiljön och vara ett sätt att underlätta arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats.

Att ha en insikt i hur alla individer tycker om att jobba, kan skapa en grund och öka förståelsen kollegor emellan. Viktigt att tänka på är att dessa är gjorda på individnivå och således inte fungerar för en hel grupp. Det som fungerar för den ena kanske inte fungerar för den andra.

God arbetsmiljö föder goda medarbetare

Vem har då ansvar för arbetsmiljön på din arbetsplats? Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret, vanligen styrelsen eller en nämnd. De i sin tur delegerar ansvaret till den högsta chefen. Chefen delegerar sedan arbetsmiljöarbetet vidare till chefer och arbetsledare.

För att undvika en stressad och ohälsosam arbetsmiljö är det viktigt att alla i organisationen påverkar utvecklingen och aktivt jobbar med arbetsmiljön.

Fem tips för en bättre arbetsmiljö på arbetsplatsen:

 1. Skapa balans mellan privatliv och arbetsliv – Se till så att arbetstider, rutiner och organisationen anpassas till individens vardag. Fritidsintressen, dagishämtning och annat som händer i livet. Undvik att glorifiera övertidsarbete
 2. Tydlig Information för att minska stress – Bristande information och förändring är en stor bidragande orsak till stress och ohälsosamma arbetsförhållanden. Se till att informera rätt person i rätt tid inför en förändring. Bygg upp tydliga rutiner för informationsspridning.
 3. Ge feedback på arbetsplatsen – Det är viktigt att både ge beröm och konstruktiv kritik. Att både ge och ta konstruktiv kritik och beröm är viktigt för att individen ska känna sig sedd.
 4. Var uppmärksam på mobbning och kränkande särbehandling – Ser du någon som behandlas illa eller att jargongen på kontoret börjar bli för grov, säg till. Det är viktigt att agera snabbt när det finns misstanke om kränkande särbehandling eller mobbning.
 5. Gör sociala aktiviteter tillsammans – Det är både roligt och viktigt för sammanhållningen på en arbetsplats att göra saker utanför arbetsuppgifter. Då lär arbetskollegorna känna varandra på ett annat plan, vilket kommer att underlätta arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Mest populära

 • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

  Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.

 • Räknas restid som arbetstid?

  Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.