Tillbaka till huvudmeny

Stefan Tengblad om utvecklingen av HR som strategisk partner i verksamheten

Förmågan att bygga ett starkt medarbetarskap har blivit en konkurrensfördel. Stefan Tengblad är Sveriges första professor i HRM och har ägnat många år åt forskning inom HR och medarbetarskap. När personalstrategin spelar en allt viktigare roll i verksamheten ökar också HR:s möjlighet att påverka beslutfattandet. Därmed har vad som traditionellt räknats som HR-frågor blivit del av strategiskt viktiga beslut för chefer och organisationen i stort.

Förmågan att bygga ett starkt medarbetarskap har blivit en konkurrensfördel. Stefan Tengblad är Sveriges första professor i HRM och har ägnat många år åt forskning inom HR och medarbetarskap.

När personalstrategin spelar en allt viktigare roll i verksamheten ökar också HR:s möjlighet att påverka beslutsfattandet. Därmed har vad som traditionellt räknats som HR-frågor blivit del av strategiskt viktiga beslut för chefer och organisationen i stort.

Hur kan HR öka sin påverkan på beslutsfattandet i organisationen?

– Det handlar om att bygga förtroendefulla relationer med andra funktionsföreträdare och att förstå sin roll i helheten, förklarar Stefan. Det blir viktigt att förstå på vilket sätt som HR-aktiviteter kan bidra till den övriga verksamheten och att man har förmåga att leverera aktiviteter av god kvalitet.

”Vi ser att HR ofta är en stödfunktion. Det är viktigt att HR inte bara tilldelas en administrerande och kontrollerande roll. Istället behöver de bli involverade i utvecklings-, förändrings- och förbättringsarbetet i organisationen.”

HR:s utveckling från stödfunktion till strategisk partner

Stefan Tengblad – Sveriges förste professor i Human Resource Management HRM – har forskat inom många HR-relaterade områden, framförallt inom medarbetarskap och chefers arbete. Idag arbetar han på Centrum för global HRM vid Göteborgs Universitet där de undersöker vilka arbetsuppgifter HR har och hur dessa förändras.

– Vi ser att HR ofta är en stödfunktion. Det är viktigt att HR inte bara tilldelas en administrerande och kontrollerande roll. Istället behöver de bli involverade i utvecklings-, förändrings- och förbättringsarbetet i organisationen.

Han fortsätter att berätta om hur den rådgivande delen har vuxit, men att HR som avdelning och har blivit rationaliserade. Jämfört med 20-30 år sedan är det betydligt färre som utför operativt personalarbete. Det sker alltså många förändringar för HR som yrkesroll.

Minskad toppstyrning och fler agila team

Parallellt med denna förändring ökar komplexiteten i verksamheterna. Medarbetare behöver fatta självständiga beslut och toppstyrningen minskar. Mycket av HR:s arbete flyttas ut till cheferna när antalet agila team som leder sig själva blir vanligare.

Vad är de största utmaningarna med agila team och ökat medarbetarskap?

– Att få till teaminteraktionen på ett bra sätt så att aktiviteterna blir synkande. Det är risk att olika ambitionsnivåer i teamen gör att arbetet inte flyter på så bra. Det ställer krav på att cheferna kan stötta och ge medarbetare feedback som förbättrar och motiverar deltagarna.

Vad kan HR göra för att stötta i den förändring som pågår?

– HR kan påverka utformningen av chefs- och medarbetarpolicies. Utifrån det kan de leda utbildningar som tränar chefer att leda agila team. På samma sätt kan HR utbilda medarbetare i ett agilt arbetssätt.

“Den mänskliga dimensionen behöver vägas in i beslut på samma sätt som det tekniska och ekonomiska perspektivet“

Med en starkare position har HR nu en mer självklar plats i verksamheters ledningsgrupper. När vi frågar Stefan om den största förändringen av HR sedan han disputerade för drygt 20 år sedan förklarar han att arbetssättet av blivit mer konsultativt. Fler arbetar aktivt med arbetsgivarvarumärket – employer branding – och HR som funktion har ett större fokus på affärs- och verksamhetsnytta. Hur kan HR arbeta för att påverka besluten i den riktning man önskar?

– Genom att kunna påvisa hur beslut kan påverka medarbetares engagemang och vilja att stanna kvar i organisationen och lära sig nya förmågor. Den mänskliga dimensionen behöver vägas in i beslut på samma sätt som det tekniska och ekonomiska perspektivet.

Som exempel säger Stefan att konsekvensbeskrivningar ur ett HR-perspektiv av olika handlingsalternativ kan användas. Det är då viktigt att man inte bara företräder den egna funktionen utan vad som är bäst för hela organisationen.

Vi ser ett stort värde i form av ständiga förbättringar och ett öppet och inbjudande arbetsklimat. Det leder till att man anstränger sig, inte bara för att bli bättre, utan för att bli bäst.

Våga testa nya vägar för att skapa en ännu bättre organisation

Samtidigt som HR-perspektivet bör värderas på samma sätt som det tekniska och ekonomiska perspektivet upplever många inom HR att de inte når fram. Man talar ibland om det faktum att man inte pratar “ekonomiska” och att det är svårt att bevisa ett ekonomiskt värde av HR-aktiviteter. Stefan betonar att man måste acceptera att en del saker är svåra att mäta i ekonomiska termer. Han fortsätter med att förklara vad HR istället kan göra:

– Däremot är ett fokus på att skapa ekonomiska värden något som kännetecknar framgångsrika organisationer. Ta hjälp av ekonomer för att göra beräkningar av kostnader för sjukskrivningar och personalomsättning om ni vill få hjälp med personalekonomiska beräkningar.

Men det är inte bara HR som kan ta inspiration från hur andra avdelningar fungerar. Stefans stora idrottsintresse ledde till forskning kring hur idrottsklubbar på elitnivå styr sin verksamhet och såg bland annat att elitklubbarnas strävan efter att alltid bli bättre och deras agila förhållningssätt kan många organisationer lära sig mycket av.

– Att jobba med att bygga team som jobbar nära varandra och som har en väldigt snabba beslutsvägar. Det medför att man kan pröva nya saker med kontinuerliga avstämningar och justeringar. Vi ser ett stort värde i form av ständiga förbättringar och ett öppet och inbjudande arbetsklimat. Det leder till att man anstränger sig, inte bara för att bli bättre, utan för att bli bäst.

Stefan Tengblad

Stefan är Sveriges förste professor i Human Resource Management (HRM) och har beforskat många intressanta HR-relaterade områden, framförallt inom medarbetarskap och chefers arbete. Han har studerat hur bygger man upp ett starkt medarbetarskap på en arbetsplats och hur tar man tillvara på medarbetares engagemang och arbetsglädje. Stefans stora idrottsintresse ledde till forskning kring hur idrottsklubbar på elitnivå vilken beskrivs i den aktuella boken Vinnande ledarskap (Volante, 2019).

Relaterade artiklar

Mest populära

  • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

    Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.