Tillbaka till huvudmeny

Elevers ledighet under skolåret

Som lärare och rektor är man främst mån om att eleverna faktiskt klarar de mål som skolan ställer på dem. Givetvis ska man få vara ledig, men ibland kan det vara svårt att bemöta föräldrarnas önskemål. Därför är det bra att veta vad skollagen säger om elevers ledighet under skolåret.

Elevers ledighet under skolåret
Pappa med son i naturen.

Ibland vill föräldrar ta sina barn lediga för att åka skidor en annan vecka än sportlovet eller några dagar extra innan jullovet. Det är bra om skolan har rutiner för hur ledighet utanför lov ska hanteras samt att dessa rutiner är väl kända hos vårdnadshavarna. En sådan rutin kan vara att skolan aldrig beviljar ledighet under de veckor som de nationella proven ska genomföras. 

Elever får beviljas kortare ledighet utöver loven för enskilda angelägenheter, och om det finns synnerliga skäl även längre ledighet. Kortare ledighet får läraren själv bevilja om rektor har delegerat det ansvaret. Om eleven däremot behöver vara ledig i mer än 10 dagar är det rektor som ska besluta om det. Beslutet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation.

Vad säger skollagen om elevers ledighet?

För respektive skolform, gäller olika kapitel i skollagen:

 • 7 kap. 17–18 §§ för de obligatoriska skolformerna
 • 15 kap. 16 § för gymnasieskolan
 • 18 kap. 16 § för gymnasiesärskolan (från och med 2 juli anpassade gymnasieskolan)

Normalt sett beviljas ledighet vid religiösa högtider eller familjehögtider. Däremot brukar inte längre semesterresor godkännas som synnerligt skäl.

 • En vårdnadshavare kan inte kräva att eleven ska vara ledig.
 • Det är ytterst rektorns beslut.

Beviljad ledighet

När lärare eller rektor beslutar om en elev ska få ledigt, görs detta utifrån elevens samlade situation. Det kan till exempel grundas på frånvaro under året, studieresultat, ledighetens väsentlighet samt om det finns möjlighet att kompensera den förlorade undervisningen.

Beslut om ledighet kan inte överklagas.  

Olovlig frånvaro

Om eleven till exempel åker på semester, utan att ha fått ledigheten beviljad, har skolan ingen skyldighet att ge det annars obligatoriska stödet för att komma ikapp efter ledigheten. Ledigheten räknas då som olovlig frånvaro och dessutom bryter eleven mot skolplikten. Om det rör sig om en längre frånvaro kan vårdnadshavaren bli anmäld och även bli skyldig att betala vite.

 

Experten svarar:

Fråga: En elevs vårdnadshavare ansöker om ledighet för en elev. Ledigheten önskas under den tid som de nationella proven ska genomföras. Som rektor avslår jag ansökan. Kan förälder kräva att eleven ska vara ledig?

Svar: Precis som du skriver är det rektor som fattar beslut om ledighet, 7 kap. 18 § skollagen. Om ledigheten avslås är frånvaron att anse som ogiltig. Vårdnadshavaren har ett ansvar för att se till att skolplikten uppfylls och om eleven missar de nationella proven finns en risk för att betygsunderlaget inte blir fullständigt. Eventuellt stöd som kan behöva ges eleven på grund av frånvaron är vårdnadshavarens ansvar. I slutänden kan en vårdnadshavare bli skyldig att betala vite om eleven inte kommer till skolan, men det är knappast tillämpligt vid ett engångstillfälle.

Mest populära

 • Strax dax för semesterårsskifte

  I alla fall, för företag och organisationer med semesterår (1 april – 31 mars) är det strax dax, att göra ett semesterårsavslut. Det görs efter aprillönen, så att eventuella avvikelser och uttagna semesterdagar i mars, finns registrerade i lönesystemet.

 • Räknas restid som arbetstid?

  Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.