Tillbaka till huvudmeny

Räknas restid som arbetstid?

Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.

Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.

Hur lång tid lägger du på resor i tjänsten varje månad?
Säljare, elektriker och konsulter spenderar stora delar av sin arbetsdag på resande fot. Det är också många arbetstagare som åker på utbildning eller konferens på annan ort.

 • När har man rätt till betald restid?
 • Är restidsersättning en allmän rättighet?
 • Om jag åker på konferens, vilka timmar räknas då som arbetstid?

Frågorna är många, och vi ska försöka att reda ut det mesta av vanliga frågor som kommer in till Visma Draftit från våra användare av HR Expert.

När räknas restid som arbetstid?

Tjänsteresor som sker under ordinarie arbetstid räknas som arbetstid. För dessa resor finns ingen kompensation förutom den ordinarie lönen. Restid utanför arbetstid kan i vissa fall kompenseras med restidsersättning, vilket du kan läsa om i nästa stycke.

Är restid reglerat i arbetstidslagen?

Nej, restid räknas inte in i den ordinarie arbetstiden och påverkar inte heller veckovilan.

Exempel på när restid räknas som arbetstid:

 • Transport av gods eller personer kan räknas som arbetstid förutsatt att syftet med resan enbart är att transportera något eller någon, och arbetstagaren inte ska stanna på destinationen för arbete.
 • Vid konferens eller utbildning utgör arbetstiden endast den ordinarie arbetstiden. Däremot kan resterande tid räknas som övertid. Lediga kvällar och nätter ger däremot inte rätt till övertidsersättning.

 

Vill du ställa dina egna frågor till våra experter inom arbetsrätt? I kompetensstödet HR Expert ingår möjligheten att ställa frågor till våra experter – med svar inom två arbetadagar. Du får också tillgång till en frågebank med tidigare ställda frågor.

Läs mer om HR Expert

Restidsersättning är ingen generell rättighet

Du börjar normalt sett börjar arbetet klockan 08:00 och behöver åka på möte på annan ort. Avresan måste ske klockan 06:00 för att komma fram i tid.

I detta fall räknas restiden inte som arbetstid.

Däremot kan du, beroende på om ni är bundna till kollektivavtal eller om arbetsplatsen har särskilda regler, få rätt till restidsersättning.

Restidsersättning är däremot ingen generell rättighet för samtliga arbetstagare.

När har arbetstagaren rätt till restidsersättning?

När en anställd får i uppdrag att åka på en tjänsteresa kan restiden utanför ordinarie arbetstid kompenseras med restidsersättning. Ersättningen kan ses som en löneutfyllnad och ges enbart för den aktiva restiden.

 1. Om ni är knutna till ett kollektivavtal bör ni kolla de specifika ersättningsnivåerna.
 2. För övriga beräknas restidsersättning vanligen enligt följande:

Fredag 18:00 – måndag 06:00 = månadslön / 190

Övrig tid utanför ordinarie arbetstid = månadslön / 240

Exempel:

En anställd åker iväg på en beordrad tjänsteresa, reser kl 06.00 fredag morgon för att vara framme på ett möte 09.00. Den anställde åker sedan från mötet kl. 16.00 och kommer hem 19.00 på fredag kväll. Den anställdes ordinarie arbetstid är 08.00 till 17.00 och ordinarie måndslön är 25 000 kronor.

Tid för tjänsteresan utöver ordinarie arbetstid har därmed varit i 4 timmar,

Klockan 06:00-08:00 och från 17:00-18:00 beräknas lönen per timme:

Månadslön / 240.

Mellan klockan 18:00-19:00 beräknas lönen per timme: Månadslön / 190.

(25 000/240 x 3 ) + (25 000/190 x 1) = (312.51 + 131.58) = 444,09 kronor i restidsersättning utöver ordinarie månadslön.

För anställda inom kommun och region utges färdtidsersättning vid arbete utanför den vanliga verksamhetsorten. Ersättning utges för tid från avresan från tjänstestället eller bostaden samt för återresan. Färdtid, inklusive skälig väntetid om max 30 minuter, summeras per kalendervecka med avrundning uppåt till närmaste hel- eller halvtimme. Resan ska planeras så att så lite väntetid som möjligt uppstår.

Färdtidsersättning enligt AB utges enligt nedan:

 • För de första 10 timmarna under en kalendervecka, med 53 % av timlönen
 • För tid därutöver under kalenderveckan 80 % av timlönen

Exempel

En arbetstagare med ordinarie arbetstid förlagd måndag till fredag kl. 08.00–17.00 har under en kalendervecka 2 tjänsteresor där resan delvis sker utanför ordinarie arbetstid:

Måndag
07.15–08.00 och kl. 17.00–17.45

Onsdag
07.00–08.00

Torsdag
17.00-22.00

Färdtiden uppgår till 7 timmar och 30 minuter. Ersättning utges endast med 53 % av månadslönen eftersom färdtiden inte överstiger 10 timmar på kalenderveckan.

Om annan avlöningsförmån, som fyllnadslön, övertidsersättning eller dylikt utges för tid som färdtidsersättning skulle betalats så utges inte färdtidsersättning för samma tid.

Utöver detta kan detta finns undantag, så som:

 • En överenskommelse vid nyanställning kan träffas där färdtidsersättningen ingår i den fasta kontanta lönen.
 • Traktamentesersättning enligt kollektivavtalet TRAKT T kan samtidigt utges för tid som ersätts med färdtidsersättning.

Vilka timmar räknas som arbetstid vid konferens?

En konferensresa kan ut ett arbetstidsperspektiv delas upp i fyra delar:

1. Restid
För resor till och från en konferens utanför ordinarie arbetstid kan arbetstagaren ha rätt till restidsersättning om arbetsgivaren tillämpar det.

2. Ordinarie arbetstid under konferensen
Om konferensen enbart pågår under ordinarie arbetstid får arbetstagaren sin vanliga lön.

3. Eventuellt övertid om konferensen pågår utanför ordinarie arbetstid
Låt oss säga att konferensen slutar kl. 19, men ordinarie arbetstid slutar kl. 17. Vad som räknas som övertid beskrivs i Arbetstidslagen. Det finns däremot ingen regel som säger att övertid innebär förhöjd ersättning jämfört med den vanliga lönen. Även om det inte finns någon lag som reglerar rätten till ersättning vid övertidsarbete, så ställer Arbetstidslagen krav på arbetsgivaren att föra övertidsjournal (ATL 11 §). Likaså brukar man inte ge ersättning för både restid och övertid samtidigt.

4. Ledig tid utanför konferensen, såsom lediga kvällar och nätter
Lediga kvällar och nätter under en konferens eller utbildning räknas inte som arbetstid eller övertid. Det kan dock finnas avvikande regler i kollektivavtal.

Mest populära