Tillbaka till huvudmeny

Oroväckande granskning från IVO: Brister i 549 av 819 ärenden för barn och unga

Det råder kompetensbrist bland handläggare och verksamheter inom LSS. Enligt IVO:s senaste granskning leder detta till att handläggningen brister i många ärenden. Flera åtgärder behövs i form av bättre struktur och samverkan inom kommunerna och regioner.

I IVO:s senaste granskning av hantering av ärenden för barn och unga fann man brister i 549 av de 819 ärenden som ingick i underlaget. Det är dyster statistik som tydligt visar att en rad åtgärder behövs.

Att så många brister förkommer är oroväckande och innebär att barn och unga riskerar att inte få sina behov tillgodosedda. I värsta fall kan det bidra till att barn skadas eller till och med avlider. En viktig orsak till problemen är, enligt IVO:s granskning, avsaknad av nödvändig kunskap hos bland annat handläggare. Även kompetensbrist hos personal vid Hem för vård och boende (HVB) och bostad med särskild service (BMSS) är ett område som pekas ut.

Utifrån den genomförda granskningen ger IVO en rad rekommendationer, bland annat:

 • Kommunerna behöver använda sig av effektivare och tydligare strukturer för att öka kunskapen.
 • Effekten av åtgärder som genomförs behöver mätas och utvärderas.
 • Det finns positiva initiativ, såsom de regionala samverkans- och stödfunktionerna (RSS) och ”yrkesresan” som kan användas för ett ökat genomslag.

Ett område som pekas ut i granskningen är tillämpningen av lex Sarah. IVO noterar att det finns tendenser till att lex Sarah inte används i den omfattning och på det sätt som förväntas och konstaterar att det sannolikt finns ett mörkertal av händelser som aldrig anmäls.

Långtgående brister

Tyvärr är brister av den här typen inte nya. Som vi tidigare har uppmärksammat visade en granskning från SVT att minst 150 barn har tagit skada av fel som begåtts av socialtjänsten under perioden 2016-2018. De satsningar som regeringen då initierade fokuserade på att stärka bemanningen och att öka stabilitet och kompetens. Åtgärder som vi alltså ännu inte ser någon tydlig effekt av.

Öka kompetensen långsiktigt

Att många verksamheter gör ett fantastiskt jobb är självklart. Men IVO:s rapport pekar alltså också på en rad utmaningar. Tyvärr går bristerna inte att komma tillrätta med fullt ut i en enkel handvändning. Det handlar om mångåriga strukturer som behöver ses över, där IVO till exempel pekar på att sätta upp mål för de aktiviteter som genomförs och att dessa sedan följs upp för att se vilka åtgärder som har gett effekt. Ett långsiktigt angreppssätt blir helt enkelt nödvändigt för att komma åt långtgående brister.

Den kompetens- och kunskapsbrist IVO pekar på kan bero på en rad saker. I många fall handlar det om yttre omständigheter snarare än den egna viljan eller insikten om vad som behöver göras. Orsakerna kan bland annat vara

 • en stressig vardag som leder till brist på tid för utbildning
 • att det är svårt att få överblick över vilka lagar och regler som berör verksamheten och olika händelser
 • nödvändiga prioriteringar i det dagliga
 • problem med tolkning av regelverken – vad exakt gäller i den specifika situationen.

Oavsett orsak så är IVO:s senaste granskning oroväckande, inte minst eftersom de satsningar som tidigare gjorts ännu inte visar någon tydlig effekt. Det går bara hoppas att även de övergripande rekommendationer som IVO ger i granskningen fullföljs. IVO uppmanar i rapporten dels regeringen att se över lagen avseende registerkontroll av personal vid boenden för barn, dels Socialstyrelsen att se över föreskrifter och råd vad gäller skrivningen om kompetens för berörd personal.

Direkta åtgärder är nödvändiga

De uppmärksammande problemen kommer alltså kräva långsiktiga insatser, men vi har inte råd att vänta på dessa eftersom bristerna redan idag drabbar det enskilda barnet och de anhöriga. Första steget torde därför vara att genom enkla och direkta åtgärder säkerställa att berörda medarbetare har rätt nivå på kompetens och kunskap samt korrekt förståelse för de viktiga regelverk som omgärdar verksamheten. Genom att säkra det kommer man en bra bit på vägen, vilket frigör tid för att även hitta de långsiktiga åtgärder som krävs för att ge barnen och de unga rätt förutsättningar i en redan utsatt situation.

Mest populära

 • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

  När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

 • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

  Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.

 • Räknas restid som arbetstid?

  Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.