Tillbaka till huvudmeny

Ogiltig frånvaro, en konsekvens av en otrygg skolmiljö

Det är inte bara skolan som har ett ansvar för att en elev ska fullgöra sin skolplikt. Alla vårdnadshavare ska se till att deras barn går i skolan och kommunen som eleven bor i har som ansvar att se till så alla elever blir tilldelad en skolplats. Men vad händer när barnet inte går till skolan?

Alla barn ska vilja gå till skolan. Det underlättar därför om skolan är en trygg, rolig och stimulerande miljö för eleverna. En trivsam skolmiljö har visat sig öka studieresultaten, motverka frånvaro samt förebygga att elever blir hemmasittare.

Det är viktigt att skolledningen, lärare och anställda samt elever jobbar tillsammans för att skolan ska vara en trygg och utvecklande plats där man vill vara. När det kommer till upplevd trygghet i skolan uppger en av 10 elever i årskurs nio att hen inte känner sig trygg.

Detta framkommer i  Skolinspektionens årliga undersökning Skolenkäten. Samtidigt som elever känner sig mer otrygga i skolan visar Skolenkäten även på att sex av tio elever saknar studiero, då de upplever att andra elever stör ordningen i klassrummet.

Giltig eller ogiltig frånvaro?

Det är inte bara skolan som har ett ansvar för att en elev ska fullgöra sin skolplikt. Alla vårdnadshavare ska se till att deras barn går i skolan och kommunen som eleven bor i har som ansvar att se till så alla elever blir tilldelad en skolplats. Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att en elev går klart skolan. Om en elev inte fullgör sin skolplikt kan både vårdnadshavarna och huvudmannen på elevens skola bestraffas med böter.

Skolplikt innebär inte att eleven måste vara i skolan under läsårets alla dagar, det finns exempelvis utrymme för att vara frånvarande för att åka på semester eller vid sjukdom. För att en elev ska kunna vara ledig behöver elevens vårdnadshavare ansöka om ledighet till skolan. Rör det sig om en kortare period kan oftast elevens lärare bevilja eller neka frånvaro medan en längre ledighet måste hanteras av skolans rektor.

Om en elev inte har fått beviljad ledighet och trots det inte dyker upp i skolan betraktas det som ogiltig frånvaro. Skolan ska då samma dag informera elevens vårdnadshavare att eleven inte har varit i skolan. Anledningen till detta är att se så att inget har hänt eleven. Det är viktigt att skolan och vårdnadshavarna pratar med varandra för att upptäcka avvikande och ogiltig frånvaro i tid.

Hemmasittare och ogiltig frånvaro

Den vanligaste typen av ogiltig frånvaro är skolk. Att både som vårdnadshavare och skola vara uppmärksammad på elever som börjar skolka eller har hög frånvaro är viktigt. Om inte är risken stor att eleven eskalerar sitt beteende. En konsekvens av långvarigt skolkande eller frånvaro är något som ofta kallas för “hemmasittare”.

En hemmasittare är en elev som av olika skäl inte vill eller kan gå till skolan och således stannar hemma under långa perioder. Det är även vanligt att hemmasittare har någon form av funktionsnedsättning eller funktionshinder. Att en elev blir hemmasittare och inte vill eller kan gå till skolan kan ha många olika anledningar.

Trots vetskapen om att hemmasittare finns, ökar antalet hemmasittare i Sverige. En orsak till det kan vara att det är svårt att generalisera problematiken bakom varför en elev stannar hemma från skolan. Konsekvenserna av hemmasittande är oftast ofullständiga betyg vilket leder till att eleven kan får det svårt att i framtiden söka jobb och vidareutbilda sig.

Vanligaste anledningarna till ogiltig frånvaro och hemmasittande:

Oro/ångest/depression
Som oftast är förknippas med skolan

Ströfrånvaro och frånvaro i tydligt mönster 
Exempelvis att en elev alltid är försenad på morgonen och går hem tidigt från skolan.

Otydliga och inkonsekventa regler hemifrån
Elever som saknar tydliga regler från sina vårdnadshavare.

Agera i tid!

Då orsakerna till en elevs frånvaro är individuella gäller det för skolan och omgivningen att individanpassa insatserna för att försöka få bukt med problemet. Att utreda frånvaron är därför första steget för att sedan kunna se vilka vidare åtgärder som ska komma att tas för att eleven ska kunna fullgöra sin skolplikt.

Det är viktigt att både skolan, vårdnadshavarna och i vissa fall socialtjänsten samarbetar för att komma fram till vad som är bäst för eleven. Det är viktigt att insatserna kommer så tidigt som möjligt när skolan eller vårdnadshavare märker att en elev har mycket ogiltig frånvaro.

Enligt Skolinspektionen agerar de flesta skolorna, men många av dem agerar alldeles för sent. Det finns också brister i hur frånvaron rapporteras och följs upp.

Vad kan du som skolledare göra:

  • Skapa goda relationer mellan lärare och elever.
  • Sprid kunskap om de faktorer som oftast påverkar elevers ogiltiga frånvaro.
  • Sätt upp tydliga rutiner för att främja närvaro och förebygga ogiltig frånvaro.
  • Ge eleven tid, stöd och rätt förutsättningar för att vilja vara i skolan.

Skolledning Expert hjälper dig i ditt arbete mot ogiltig frånvaro

Som rektor eller skolledare har du ett ansvar för att både utveckla verksamheten på skolan samtidigt som du ska vara en kompetent chef och medarbetare. Detta är ett tufft och utmanande arbete. För att underlätta för dig i din roll har Draftit skapat Skolledning Expert, ett digitalt verktyg utformat för dig som arbetar som rektor eller skolledare.

Med ett enkelt gränssnitt och förenklade lagar och regler underlättar verktyget för dig i ditt dagliga arbete mot bland annat ogiltig frånvaro. I Visma Draftits digitala verktyg Skolledning Expert hittar du en handbok, ett dokumentarkiv och en sökfunktion. I handboken hittar du svar på dina frågor inom varje ämnesområde, konkreta tips och viktiga processer. I dokumentarkivet hittar du viktiga dokument så som checklistor och guider. Du har även tillgång till en sökfunktion där du kan skriva in ett ämne du vill veta mer om. Har du frågor som gäller lagar och regler som du inte hittar svaret på kan du alltid använda funktionen “Fråga expert”.

Genom att använda Skolledning Expert kommer du alltid att hålla dig uppdaterad i allt som berör skolans värld. Utöver detta får du varje månad ett produktbrev som ger dig tips och värdefull information om de viktigaste nyheterna från månaden som gått. Med Skolledning Expert kommer du alltid att ta välgrundade beslut, vilket gör att du kommer känna dig trygg och säker i din roll som rektor eller skolledare.

Mest populära

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.