Tillbaka till huvudmeny

När behövs ett åtgärdsprogram?

Alla elever har rätt att få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. När en elev riskerar att inte nå kunskapsmålen görs en utredning om det finns behov av ett åtgärdsprogram som i så fall anpassas efter elevens situation.

En rättighet i varje elevs skolgång är att de ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Enligt 3 kap i Skollagen (SkolL) har eleverna rätt till en anpassad studiegång, oavsett om eleven lätt når kunskapskraven eller upplever svårigheter med sin utbildning. 

När en elev riskerar att inte nå kunskapsmålen och de första extra anpassningarna inte anses räcka kan det vara aktuellt med ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ger eleven stöttning i att nå målen på ett strukturerat sätt som kan följas upp.

Uppmärksamheten ska finnas hela året

Behovet av ett åtgärdsprogram kan upptäckas på flera sätt och ibland kommer det direkt från eleven eller vårdnadshavaren. För personalen i skolan är det viktigt att vara uppmärksam under den dagliga undervisningen samt se över resultaten efter till exempel nationella prov. Det gäller även andra svårigheter som exempelvis elevens sociala situation eller funktionsvariation. Vid behov av stöd från socialnämnden görs en separat anmälan dit samtidigt som skolan fortsätter med sina insatser för särskilt stöd.  

Rektorn har ansvar för att utredningen om behovet av särskilt stöd görs skyndsamt. En pedagogisk utredning görs alltid men ibland finns ett behov av en social, psykologisk och medicinsk utredning för att få en fullständig bild av elevens situation.

En rättighet i varje elevs skolgång är att de ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. I ett faktablad behandlar vi hur behovet av särskilt stöd utreds och följs upp.

Ladda ner

Behöver rektor skriva under ett åtgärdsprogram eller räcker det att rektor skriver på beslut om att åtgärdsprogram ska upprättas eller inte?

Experten svarar:
Ja, åtgärdsprogrammet ska undertecknas av den som tagit beslutet. Det kan vara rektorn eller någon som har fått delegation av rektor att fatta beslut. Åtgärdsprogram som innehåller anpassad studiegång eller särskild undervisningsgrupp måste dock fattas av rektor själv.

Stöd vid varje beslut
Utöver beslut om åtgärdsprogram är det mycket andra frågor som du som skolledare ansvarar för, tillsammans med personalansvar och samverkan med vårdnadshavare. Med verktyget Skolledning Expert får du hjälp att tolka regelverken och att ta snabba och korrekta beslut.  

Vad ska ett åtgärdsprogram innehålla? 

Åtgärdsprogrammet ska utarbetas tillsammans med elev och vårdnadshavare och ska innehålla: 

 • Elevens behov av särskilt stöd.
 • Analys av eventuella hinder och möjligheter i skolsituationen.
 • Åtgärder som på kort och lång sikt ska hjälpa eleven att nå målen.
 • Konkreta mål som är möjliga att följa upp.
 • Plan för uppföljning – vem följer upp vilken åtgärd och när.


Låt eleven vara delaktig i vilka aktiviteter som är del i åtgärdsprogrammet och utvärdera tillsammans om åtgärderna är tillräckliga. När eleven får vara delaktig ökar också chanserna för att hen ska bli motiverad att nå sina kunskapsmål.

Mest populära

 • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

  Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.

 • Räknas restid som arbetstid?

  Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.