Tillbaka till huvudmeny

Meddelarfriheten för anställda utökas – gäller nu både kommunala och fristående skolor

Från den 1 juli 2017 utökas meddelarfriheten till alla anställda inom offentligt finansierade verksamheter. Detta har tidigare enbart gällt för anställda inom kommunal verksamhet, eftersom fristående skolor inte omfattas av Offentlighets- och Sekretesslagen (OSL).

Meddelandefriheten ökar, nu även för friskolor

Från den 1 juli 2017 utökas meddelarfriheten till alla anställda inom offentligt finansierade verksamheter. Detta har tidigare enbart gällt för anställda inom kommunal verksamhet, eftersom fristående skolor inte omfattas av Offentlighets- och Sekretesslagen (OSL).

Meddelarfriheten innebär att anställda helt anonymt kan lämna sekretessbelagda uppgifter till media i syfte att de ska publiceras. Arbetsgivaren har inte rätt att undersöka vem som har lämnat uppgiften till media.

I denna artikel behandlar vi den nya lagstiftningen från skolans perspektiv, men det gäller även för sjuk- och tandvård samt sociala verksamheter såsom personliga assistenter och liknande. Du kan läsa mer i lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter.

Varför är meddelarfrihet viktigt?

Skolans värld omfattas av stark sekretess. Det är inte bara många personliga uppgifter som lagras, de behandlar dessutom barn – vilka alltid särskilt skyddas i lagstiftningen.

Meddelarfriheten är ett sätt att skapa insyn i verksamheter som omfattas av sekretess. Det är viktigt att anställda kan informera om missförhållanden i verksamheten utan att vara rädda att drabbas av repressalier. Regeringen hoppas att lagändringen ska leda till bättre insyn i offentligt finansierade verksamheter.

Uppgifterna får enbart lämnas till media som har en ansvarig utgivare. Meddelarfriheten gäller från den 1 juli också enskilda skolor som finansieras av offentliga medel.

Får man lämna vilka uppgifter som helst?
Nej, uppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikten i skollagen får inte lämnas ut. Tystnadsplikten omfattar till exempel uppgifter om elevers och anhörigas personliga förhållanden.

Kort & gott om offentlighets- och sekretesslagen i skolan

Offentlighetsprincipen gäller normalt sett inom offentlig sektor. Det innebär att uppgifter i allmänna handlingar ska lämnas ut om dessa uppgifter inte är sekretessbelagda. Vad som skyddas av sekretess står i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Vad är en allmän handling?
En allmän handling är en handling som förvaras hos en myndighet, och som är inkommen eller är upprättad där.

Vad innebär egentligen sekretess?
Sekretess innebär att det är förbjudet att röja uppgifter, oavsett om det sker skriftligen, muntligen eller på annat sätt.

Omfattas alla skolor av OSL?
Nej, enbart offentliga skolor omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Därför har en särskild paragraf införts i skollagen, nämligen 29 kap. 14 § tystnadsplikt i fristående skolor.

Förslag om stärkt sekretesskydd för enskilda
Regering har lämnat ett förslag för stärkt sekretess för enskilda samt vissa uppgifter i offentlig verksamhet, vilket du kan läsa mer om du regeringens hemsida. Förslaget beräknas att träda i kraft från den 1 januari 2018.

Tystnadsplikt i fristående skolor

Tystnadsplikten i fristående skolor och pedagogiska verksamheter beskrivs i 29 kapitlet 14 § i skollagen.

  • Den som är eller har varit anställd i enskild förskola, fritidshem eller förskola får inte obehörigen röja uppgifter om enskildas personliga förhållanden. Detta förutsätter att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt som beskrivs i 25 kapitlet i skollagen.
  • Anställda eller före detta anställda inom andra typer av enskilda pedagogiska verksamheter och skolor får inte obehörigen röja uppgifter inom elevhälsoverksamhet eller personliga förhållanden.

Mest populära