Tillbaka till huvudmeny

Lyckat rehabiliteringsprojekt: 60% återgick i arbete efter långtidssjukskrivning

Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen skyldig att anpassa arbetsförhållandena till arbetstagarnas olika förutsättningar. Likaså är du som arbetsgivare skyldig att det finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Det kan till exempel handla om att företagshälsovård finns att tillgå när det kommer till frågor om arbetsmiljö och rehabilitering.

Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen skyldig att anpassa arbetsförhållandena till arbetstagarnas olika förutsättningar. Likaså är du som arbetsgivare skyldig att det finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Det kan till exempel handla om att företagshälsovård finns att tillgå när det kommer till frågor om arbetsmiljö och rehabilitering.

Vilka skador och sjukdomar räknas som arbetslivsinriktad rehabilitering?

När en arbetstagare har fått nedsatt arbetsförmåga ansvarar arbetsgivaren alltid för rehabiliteringen. Detta gäller oavsett om symtomen uppkom i eller utanför arbetet. Om en nyrekryterad person har en funktionsnedsättning omfattas även denna av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Försäkringskassan har det övergripande ansvaret för att samordna de åtgärder som behövs kring rehabilitering. Däremot ansvarar arbetsgivaren för att det på arbetsplatsen finns:

 • Personer som kan genomföra de åtgärder som behövs gentemot den enskilde arbetstagaren.
 • En policy för rehabiliteringsverksamheten.
 • Tydlig instruktion för hur insatserna ska följas upp och utvärderas.
 • Tydlig vägledning kring samarbetsformer med berörda arbetstagare.

Lyckat rehabiliteringsprojekt av långtidssjukskrivna i Uppsala Kommun

Sjukfrånvaron i kommunerna ökar för varje år. 2014 låg sjukfrånvaron i snitt på 6,2 procent jämfört med 6,9 procent år 2016. När en anställd varit sjukskriven under en lång tid kan det vara svårt att komma tillbaka. Chefer och kollegor byts ut och kontakten med arbetsgivaren minskar ofta efterhand.

Uppsala Kommun är en arbetsgivare som har kämpat med hög sjukfrånvaro och sjukskrivningar. Under 2016 landade sjukfrånvaron enligt SKL på 7,0 procent. Det kan jämföras med kommunernas rikssnitt på 7,2 procent total sjukfrånvaro.

Drygt 54 procent av sjukfrånvaron i Uppsala Kommun bestod av långtidssjukskrivna som varit frånvarande i 60 dagar eller mer.

Smärta, utmattningssyndrom och psykisk ohälsa…

För att komma i ordning med antalet långtidssjukskrivningar genomförde Uppsala Kommun under 2016-2017 ett rehabiliteringsprojekt för 308 långtidssjukskrivna medarbetare. De flesta hade varit sjukskrivna i över 1,5 år. Anledningen till sjukskrivningarna var främst smärta, utmattningssyndrom, stress och psykisk ohälsa.

Syftet med projektet var att få tillbaka så många långtidssjukskrivna som möjligt och sedan följa upp med proaktiva åtgärder för att på sikt minska antalet långtidssjukskrivna.

Hur gjorde Uppsala?

Kommunen började med en kartläggning av den sjukskrivnes situation. Samtliga berörda parter samlades för att besluta vad som var praktiskt möjligt att göra. Utifrån detta kunde man ta fram en handlingsplan som involverade både Försäkringskassan och företagshälsovården.

– En del bli rädda och osäkra för vad samtalen ska leda till. När vi kommer så känner de sig ifrågasatta och kan bli arga. Men genom att lyssna, ställa de obekväma frågorna och våga sätta ned foten när det behövs, så kan vi få dem att inse att deras situation behöver ändras, säger Helena Aram, ansvarig för rehabiliteringsprojektet i Uppsala kommun.

Vad blev resultatet?

På ett halvår hade 97 av de 161 personer som avslutat sin sjukskrivning återgått till sitt arbete. Resterande personer valde att säga upp sig eller byta arbetsplats.

Anledningen till sjukskrivningen förändras över tid

Genom att återskapa kontakten mellan arbetsgivare och arbetstagare kunde man också se att anledningen till sjukskrivningen delvis förändrades över tid. Någon kanske hade blivit sjukskriven på grund av ryggsmärtor, men över tid utvecklades även ångest inför att gå tillbaka till arbetsplatsen.

I samtalen kunde man diskutera möjliga vägar framåt och lyckades på så sätt minska antalet långtidsskrivningar – till förmån för både arbetstagare och Uppsala Kommun.

Regeringen föreslår nu utökat stöd för rehabiliteringsåtgärder

Regeringen föreslår stärkta åtgärder för att sjukskrivna tidigt ska få stöd och arbetslivsinriktad rehabilitering från arbetsgivaren från den 1 juli 2018. Den anställde ska tillsammans med arbetsgivaren ta fram en plan inom 30 dagar från första sjukdagen. Stödet för rehabiliteringsåtgärder på arbetsplatsen utökas för att arbetsgivaren bättre ska kunna hjälpa sina anställda tillbaka till arbete.

– Ska fler kunna komma tillbaka måste mer göras tidigt. Vi vill ge arbetsgivarna ett tydligare rehabansvar tidigt i sjukskrivningarna, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Idag finns ett tak på 7 000 kronor per arbetstagare. Förslaget utökar det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet till 10 000 kronor per arbetstagare och år, med en maxgräns på 200 000 kronor per arbetsgivare.

Mest populära

 • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

  När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

 • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

  Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.

 • Räknas restid som arbetstid?

  Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.