Tillbaka till huvudmeny

Kränkande behandling måste tas på allvar!

Antalet anmälningar om kränkande behandling i skolan har ökat de senaste åren. En viktig anledning är att skolorna har ökat sin medvetenhet om problematiken, vilket i sin tur leder till att fler anmäler. Samtidigt utsätts var sjätte 15-åring för kränkningar. Hur vänder vi trenden?

Varje månad utsätts var sjätte 15-åring för kränkningar eller mobbning och var sjätte niondeklassare känner sig rädd för andra elever eller för personal på skolan. Mobbning uppstår troligtvis för att det finns normer och oskrivna regler om hur man som elev ska vara och se ut. Normerna avgör vem som är “populär”. Detta i sin tur leder till att en del av de “populära” eleverna drar nytta av sin oskrivna status för att kränka och mobba andra elever.

Enligt Skolinspektionen har även antalet anmälningar som rör kränkande behandling i skolan ökat de senaste åren. Anledningen till det tros vara ökad medvetenhet kring problemet och hur man kan arbeta för att förebygga att det sker.

De flesta skolor är duktiga på att anmäla kränkande behandling, men i många fall är processen att utreda och åtgärda en incident alldeles för lång. Dokumentationen av ett ärende sker oftast manuellt vilket medför väldigt stora risker. De största riskerna är att de inblandades personuppgifter inte behandlas på ett korrekt sätt samt att den som har anmält händelsen tappar bort eller glömmer bort att föra den vidare till skolans rektor eller huvudman.

Statistik över kränkande behandling

Statistik hämtad från Skolinspektionen

Vad är kränkande behandling?

Under början av 2018 hade Skolinspektionen fått in 2723 anmälningar, varav 970 stycken var anmälningar som handlade om kränkande behandling. Nästan hälften av alla anmälningar under samma period handlade om lärare eller annan skolpersonal som hade kränkt en elev.

Kränkande behandling är när en elev kränker en annan elev, men det kan även kan vara att en lärare kränker en elev eller att en elev kränker en lärare. Definitionen av kränkande behandling är enligt 6 kap 3 § i skollagen ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs värdighet. Kränkningar kan framföras på flera olika sätt och den som blir utsatt känner sig ofta sårad, ledsen och nedvärderad.

Olika typer av kränkningar:

Psykosociala kränkningar
Kan vara att en elev blir utfryst, ignorerad och förlöjligad.

Verbala kränkningar
Att sprida falska rykten om någon eller att kalla någon för ett skällsord.

Fysiska kränkningar
När någon blir förföljd, tafsad på, knuffad eller slagen.

Kränkningar i form av text eller bild
Kan vara via sociala medier, sms, meddelanden, mejl eller genom bild och video. Både i och utanför skolan.

Skolornas bristande hantering

Alla skolor i Sverige har en skyldighet att utreda, anmäla och vidta de åtgärder som krävs när någon utsätts för kränkande behandling. All skolpersonal är skyldiga att göra en anmälan till sin rektor vid kännedom av kränkande behandling.

Även andra som arbetar på skolan bör vara lyhörda och ska agera när det behövs. Rektorn är i sin tur skyldig att utreda, åtgärda och följa upp, samt anmäla incidenten till huvudmannen. Idag sker ofta dessa anmälningar manuellt. Detta kan leda till att processer blir långa, utdragna och att känslig information riskerar att spridas till obehöriga.

Skolans huvudman är skyldig att arbeta målinriktat mot kränkande behandling på lång sikt och att förebygga samt förhindra att det överhuvudtaget sker. Huvudmannen ansvarar också för att ta fram en plan varje år. I slutändan är det trots det huvudmannen som har det yttersta ansvaret för att det görs en utredning av varje incident.

Det är därför viktigt för alla skolor att dokumentera hela processen när det framkommer en misstanke om att en kränkning har skett. Detta är något som idag ofta missköts då det hanteras manuellt, all skolpersonal är inte alltid heller medvetna om vad som ska dokumenteras.

Digitalisera och ta kontroll med Kränkande behandling Incident

För att underlätta för skolor att göra anmälningar som berör kränkningar har Visma Draftit tagit fram Kränkande Behandling Incident. Ett digitalt verktyg som hanterar hela händelseförloppet från anmälan till åtgärd, allt i enlighet med skollagen och dataskyddsförordningen (GDPR).

Kränkande behandling Incident hjälper till att underlätta både administrationen och redovisningen av hur skolor kan hantera kränkande behandlingar. Med ett enkelt och pedagogiskt gränssnitt blir det enkelt att följa varje del av processen. Verktyget guidar er smidigt och enkelt, vilket är bra om du är nyutbildad lärare eller osäker på vad som ska stå med i en anmälan.

Om ett ärende inte behandlas skyndsamt skickas det automatiskt ut en påminnelse till personen som ansvarar för ärendet. Detta betyder att du aldrig behöver oroa dig för att ärende kommer att ligga obehandlat för länge eller att det faller mellan stolarna.
I en intervju med Per Wikström som är biträdande förvaltningschef för Barn- och ungdomsförvaltningen i Säters kommun, berättar Pär att han och hans kollegor märker stor skillnad sedan de började använda sig av Kränkande behandling Incident.

”Numera anmäls alla kränkningar, inga anmälningar eller utredningar faller längre mellan stolarna. Vi har full kontroll. Det känns tryggt, och otroligt bra. – Per Wikström”

Genom att använda er av Kränkande behandling Incident kommer ni att få full kontroll över alla anmälningar som pågår och har skett i skolan. Med lätt översikt och statistik får ni helt nya möjligheter att hantera kränkande behandling. Se exempelvis vilka klasser och årskurser som behöver extra stöd.

Mest populära

  • Julklapp, julbord eller julfest?

    Efter förra årets generösa möjlighet till arbetsgivarjulklapp är vi tillbaka i mer normala gåvovärden igen. Världen är orolig, klimatet hotat, elpriser som skjuter i höjden, stigande räntor och pengar som räcker till allt mindre. Vad får julklappen du ger dina anställda kosta i år och vilka är reglerna kring julbordet?

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Nya pensionsåldrar från 2023

    Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när du tidigast kan ta ut din allmänna pension. Även garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg omfattas av de nya reglerna.