Tillbaka till huvudmeny

Förebyggande insamling av mobiltelefoner i skolan

Förändringar i Skollagen har gjort det möjligt att samla in mobiltelefoner i skolan i förebyggande syfte. Men vilka krav gäller egentligen för att en mobiltelefon ska få omhändertas?

Med en förändrad skollag gällande trygghet och studiero har skolan fått befogenheter att omhänderta mobiltelefoner i förebyggande syfte. Det kräver dock att rektorn har tagit beslut om att det får göras och att ett antal krav uppfylls.

Rektorn kan också ta beslut om att elevernas mobiltelefoner ska samlas in varje morgon vid skoldagens start och sedan återlämnas när skoldagen är slut. Undantag kan dock ges om de behövs vid undervisningen eller utgör extra anpassningar eller särskilt stöd.

Mobiltelefonen måste vara tillgänglig

För att mobilen ska få omhändertas måste den ligga öppet på en bänk eller stol, om eleven håller den i handen måste hen tillåta att den samlas in. Detta eftersom det kan anses som ett intrång i den personliga integriteten. Mobiler som förvaras i väskor, skåp eller klädesplagg får inte samlas in.

Vilka andra tvångsåtgärder finns i skolan och vilka disciplinära åtgärder finns att ta till? Vi har samlat allt du behöver veta om trygghet och studiero i skolan i ett faktablad.

Ladda ner faktabladet

Förebyggande av störningar eller kränkningar

Både rektorer, lärare och handledare vid distansundervisning får omhänderta mobiler för att förebygga störande beteende under undervisningen. Alltså, behöver de inte invänta att någon stör ordningen utan kan exempelvis göra en insamling vid lektionens början och  sedan lämna tillbaka mobilerna vid lektionens slut.

Kränkande fotografering och filmning är också möjligt att förebygga genom att samla in mobiltelefoner, exempelvis innan eleverna ska byta om inför idrottslektionen. Detta innefattar även att elever kan bli filmade mot sin vilja. På grund av detta kan skolan även sätta upp regler för rasterna där elever skulle kunna filma varandra utan samtycke. I detta fall återlämnas mobilen efter att idrottslektionen eller efter rastens slut.

Det bedöms som lämpligt efter intresseavvägning

Eftersom ett omhändertagande av mobiltelefonen innebär ett intrång i elevens personliga integritet och äganderätt bör det ske med viss försiktighet. Den som avser att omhänderta en mobiltelefon bör göra en intresseavvägning mellan fördelarna av att samla in föremålet och inskränkningen av elevens rättigheter.

Krav på skriftliga rutiner för mobiltelefoner i skolan

Det är viktigt att varje skolenhet har skriftliga rutiner för hur hanteringen av mobiltelefoner ska gå till, både för omhändertagande i förebyggande syfte och vid insamling i början av skoldagen. 

Rutinerna beslutas av rektorn och de bör innehålla hur: 

  • omhändertagandet av utrustningen ska gå till.
  • mobiltelefonerna ska förvaras på ett betryggande sätt.
  • insamlandet av utrustningen ska ske så att det framgår till vem varje föremål ska återlämnas.
  • återlämningen ska ske, och hur det ska bli tydligt att det lämnats tillbaka.

Fråga Experten: Vems är ansvaret om något händer med mobiltelefonen?
Om telefonen tas om hand är det skolans ansvar och det går inte att friskriva sig från det ansvaret. Ni behöver således ha rutiner för att förvara egendomen så att den inte försvinner eller kommer till skada under tiden som ni har hand om den.

Ställ frågor till en expert och få stöd!

Med Skolledning Expert får du inte bara en juridisk handbok som hjälper dig att tolka skollagen – du får också möjlighet att ställa dina egna frågor till våra juridiska experter! Inom två arbetsdagar får du svar på din fråga. Du får också tillgång till vår frågebank med frågor som andra skolledare och rektorer har ställt.

Mest populära

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.