Tillbaka till huvudmeny

Experten svarar: Placering i förskola och skola

Beslut om placering och flytt av barn och elever är ett ämne som kan skapa en del frågor och svårigheter för skolor och förskolor. Vi har samlat några av de vanligaste frågorna som våra användare har ställt i vår frågeservice om placering och flytt i förskola och skola.

Det är många beslut som ska fattas om elever och barn, allt ifrån vart barnet ska gå i förskola, vilket särskilt stöd som barnet behöver, vem som får hämta barnet från förskolan eller om eleven får följa med på en klassresa. Desto äldre eleven blir desto större rätt har de också att själva vara med och bestämma. I vårt verktyg Skolledning Expert har alla användare möjlighet att ställa frågor till våra experter inom förskola och skola samt läsa frågor som har ställts av andra. Vi har samlat några av de vanligaste frågorna som våra användare har ställt om placering och flytt i förskola och skola.

Har kommunen alltid en skyldighet att anpassa alla skolor och skolgårdar efter en elevs behov?

Enligt 10 kap. 30 § skollagen gäller följande.

”En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om

1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller

2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.”

Kommunen kan alltså använda sig av regeln i stycke 2, om ni bedömer att det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen att bygga om den andra skolan. Tänk dock på att skaffa er en klar bild av vad ombyggnationen skulle kosta innan ni fattar beslut. 

Beslut enligt denna regel kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. För närvarande har de inte några vägledande avgöranden rörande denna fråga.

Är en kommun skyldig att erbjuda barn stöd på den förskola de går på?

Regler om särskilt stöd i förskolan finns i 8 kap. 9 § skollagen. Varken lagen, dess förarbeten eller förskoleförordningen anger dock hur detta stöd närmare ska utformas.

I Skolverkets allmänna råd om förskolan sägs dock att det är viktigt att det särskilda stödet så långt som möjligt tillgodoses i den ordinarie verksamheten och inte via särlösningar. Om detta ska förstås som så att man så långt som möjligt bör undvika att det t.ex. inrättas särskilda avdelningar för barn med behov av särskilt stöd är en tolkningsfråga.

Har elever som är asylsökande rätt till fritidshemsplats?

Av 29 kap. 2 och 3 §§ skollagen framgår sammantaget att barn till asylsökande har rätt till utbildning i fritidshemmet om de krav som ställs i 14 kap. skollagen (behov pga. av föräldrarnas arbete eller studier m.m.) är uppfyllda.

Vad gäller då föräldrar vill att en elev ska gå om ett läsår? Har föräldrar hela beslutsrätten?

Reglerna kring att gå om en årskurs i grundskolan finns i 4 kap. skolförordningen.

I 4 kap. 5 § uttalas att ”Rektorn får besluta att en elev inte ska flyttas till närmast högre årskurs, om detta med hänsyn till elevens utveckling och personliga förhållanden i övrigt är lämpligast för eleven. Innan rektorn fattar beslut i en sådan fråga ska elevens vårdnadshavare få tillfälle att yttra sig.”

Det står även i 4 kap. 6 § att rektorn får på begäran av en elevs vårdnadshavare besluta att eleven får gå om en årskurs.

I detta fallet verkar det som om det är enbart vårdnadshavarna som vill att eleven ska gå om en årskurs, dvs inte flyttas upp och då är det 6 § som är användbar. Beslutet är rektorns men om vårdnadshavarna vill att deras barn inte ska flyttas upp så är det möjligt för rektor att fatta ett sådant beslut – men det är fortfarande rektorn som bestämmer – inte vårdnadshavarna. Rektorns bedömning bör grunda sig i vad som är barnets bästa i detta fall.

Fler frågor och svar finns tillgängliga direkt i verktyget Skolledning Expert tillsammans med en sökbar handbok, omvärldsbevakning och aktuella dokumentmallar för förskola och skola. Allt för att underlätta för dig som huvudman eller rektor att ta korrekta och trygga beslut.

Mest populära

  • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

    Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.