Tillbaka till huvudmeny

Bristande arbetsmiljöarbete i skolan skapar problem

Arbetsmiljölagen omfattar både lärare och elever. Det betyder att även elever och barn i grund- och gymnasieskola omfattas av samma regler som arbetstagare. Har du koll på vad som gäller och hur säkrar din skola att ni lever upp till kraven på ett effektivt sätt?

Skolan är en av Sveriges största arbetsplatser, med drygt 1,4 miljoner elever. Visste du att arbetsmiljölagen likställer elever i grund- och gymnasieskolan med arbetstagare? Således betraktas elever som arbetstagare när det gäller arbetsmiljöfrågor. Trots detta brister många skolor i sitt arbetsmiljöarbete.

Vem ansvarar för elevernas arbetsmiljö?

Arbetsmiljölagen omfattar både lärare och elever. Det innebär att den fysiska samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljö ska vara god och att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas. Elever ska alltså ha rätt att komma till skolan för att utföra sitt arbete utan risk för att drabbas av fysisk skada eller psykisk ohälsa. Barn i förskolan eller på fritidshem omfattas dock inte av arbetsmiljölagen. Deras arbetsmiljö regleras istället i skollagen.

Det är kommunen, regionen eller skolstyrelsen som har det övergripande arbetsgivaransvaret när det kommer till arbetsmiljön i skolan. Det mer praktiska arbetet med arbetsmiljön brukar ofta delegeras till skolledare, skolchef eller rektorer för respektive skola. De kan i sin tur delegera uppgifter till bestämda personer.

När det gäller friskolor är det huvudmannen som är arbetsgivare och således har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön i skolan. Precis som för kommunala skolor ska huvudmannen se till att arbetsmiljöarbete utförs och att arbetsmiljölagen följs. Fördelningen av det praktiska arbetsmiljöarbetet ser oftast likadan ut som för kommunala skolor.

Arbetsmiljöverket ansvarar för att granska och inspektera så att det inte finns risker i den fysiska miljön på skolan. Skolinspektionen i sin tur inspekterar att skolans lokaler är praktiskt utformade för den pedagogiska verksamheten.

Bristande arbetsmiljöarbete i många skolor

Orsaken till att så många skolor brister i sitt arbetsmiljöarbete kan många gånger handla om att det saknas handlingsplaner och riskbedömningar om fysisk och psykisk ohälsa i skolan. Tydliga regler och trygg skolpersonal är en förutsättning för ökad ordning och trygghet i skolan.
De vanligaste arbetsmiljöproblemen i skolan:

 • hot och våld
 • buller
 • dålig ventilation
 • psykisk ohälsa och stress
 • olyckor

Hög arbetsbelastning, bullrigt och stökigt i klassrummen, dåligt byggd ventilation samt hot och våld mellan elever och mot lärare är bara några av alla de arbetsmiljöproblem som finns i skolan. Även stora klasser utgör ett problem, bland annat eftersom det är en vanlig anledning till buller och överbelastad ventilation. Till detta kommer den fysiska miljön som hela tiden behöver ses över för att minska risken för olyckor på grund av slitna lokaler och nedgången utrustning.

Sverige i topp – trots det 36 000 skadade barn

Sverige ses ofta som ett föregångsland när det gäller barn- och elevsäkerhet. De allra flesta olyckor som drabbar barn och ungdomar sker i hemmet, hela 33 procent, tätt följt av sport- och idrottsutövning med 29 procent. Skador inom skola och barnomsorg kommer på tredje plats med 18 procent. Övriga är fritidsarenor med 12 procent samt trafikolyckor på 8 procent.

Utmaningarna är flera när antalet kränkningar, incidenter och klagomål ökar. Varje år skadar cirka 36 000 barn och ungdomar sig fysiskt i skolan eller på väg från eller till skolan.
Vanligaste skadorna fördelat på ålderskategori

 • Förskolebarn: Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skada, cirka två av tre skador är fallolycka.
 • Skolbarn 7–12 år: Den vanligaste orsaken till skada är att barnen ramlar eller snubblar under lek och bråk.
 • Högstadieelever: Fallolyckor är vanligast bland högstadieelever. Skadorna inträffar primärt inomhus. Drygt hälften av dessa under sport- och idrottsaktiviteter.
 • Gymnasieelever: Bland gymnasieelever sker nästan 60 procent av alla skador och olyckor i samband med utövandet av någon sport.

Alla skolor ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets bestämmelser om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare, så även inom skolans värld. Syftet med systematiskt arbetsmiljöarbete är att undersöka, genomföra och följa upp arbetsmiljöarbetet i verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

Det är skolledaren eller rektorns ansvar att skolans arbetsmiljö kontinuerligt och regelbundet undersöks. Detta så att riskerna för ohälsa och olycksfall kan bedömas och i de fall det behövs åtgärdas. Utöver skolledaren eller rektorn är det viktigt att personal samt elever deltar i arbetsmiljöarbetet. Exempelvis genom att rapportera risker, föreslå åtgärder eller komma med synpunkter.

Just rapportering av risker är ett viktigt område. Ju större antal riskobservationer som rapporteras in, desto större möjligheter finns att hitta de områden och detaljer som riskerar leda till en olycka. Genom att medvetandegöra möjligheterna till att rapportera risker kan också många i skolan, elever såväl som lärare och personal, involveras i arbetet med att förebygga olyckor. Många verksamheter löser detta genom att sätta faktiska mål för hur många riskobservationer som ska rapporteras in. Ju fler – desto högre aktivitet och medvetenhet.

Mest populära

 • Räknas restid som arbetstid?

  Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.