Tillbaka till huvudmeny

Arbetsgång för er som tänkt börja kamerabevaka

Kamerabevakningslagen ska tillämpas tillsammans med GDPR. Innan ni börjar kamerabevaka finns det ett antal saker ni måste göra och tänka igenom. Exempelvis ta reda på om ni behöver ansöka om tillstånd, ha en rättslig grund och ett tydligt syfte med varför ni vill bevaka. Vi har tagit fram en arbetsgång som är enkel att följa steg för steg.

Lagstiftningen för kamerabevakning förändrades i samband med att dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas i Sverige 2018 – den nya lagen har  namnet kamerabevakningslagen (2018:1200, KbL). Kamerabevakning innebär ofta behandling av personuppgifter och lagen ska därför tillämpas tillsammans med GDPR. Vi har sammanställt en arbetsgång att följa för er som vill börja kamerabevaka.

Ta reda på om kamerabevakningen är tillståndspliktig

I vissa fall krävs tillstånd för att kamerabevaka, men i andra fall är den som bevakar själv ansvarig för att göra alla laglighetsbedömningar. Avgörande för om bevakningen är tillståndspliktig är dels vem som utför bevakningen, dels var någonstans man bevakar. Tillstånd söks hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Ringa in syfte och behov

Identifiera behovet av kamerabevakningen. Gör en problembeskrivning. Varför behövs kamerabevakningen? Vilken funktion ska den fylla? Vilka incidenter har förekommit som gör att det finns ett behov av kameraövervakning? Kameraövervakning i sig är inget berättigat syfte utan det ska vara att komma tillrätta med stölder eller skadegörelse, skydda personalen, utreda våldssituationer eller liknande.

Hitta en rättslig grund

Att kamerabevaka platser där människor vistas eller passerar och därmed fångas på bild innebär behandling av personuppgifter, och då gäller dataskyddslagstiftningen. Det innebär bland annat att ni måste säkerställa att ni har en rättslig grund enligt artikel 6 i GDPR.

Gör en intresseavvägning

Gör en intresseavvägning där ert intresse av att kamerabevaka en plats ställs mot integritetsintrånget som det innebär. Väger ert intresse tyngre? Är syftet med bevakningen legitimt i förhållande till integritetsintrånget, eller kan ni åstadkomma samma syfte med någon annan, mindre integritetskränkande åtgärd?

Analysera omfattningen i tid

Vid vilka tidpunkter behöver bevakningen ske? Här krävs en genomtänkt avgränsning som tar sin utgångspunkt i vad syftet är med kamerabevakningen. Räcker det att bevakningen sker en viss begränsad del av dygnet eller veckan? Behöver kamerorna exempelvis vara aktiverade på dagen om stölderna förekommit nattetid?

Analysera vilket upptagningsområde som krävs

Vilka delar av platsen/lokalerna behöver bevakas för att uppnå ert syfte med bevakningen? Kan området som kameran/kamerorna fångar begränsas? Även här krävs en genomtänkt avgränsning.

Informera

Man kan aldrig sätta upp dolda kameror eller välja att inte informera de personer som kommer att övervakas. Det finns tvärtom krav på att lämna ganska mycket information i samband med kamerabevakning.  Informationen ska överensstämma med reglerna i GDPR.

Använd inte materialet för andra syften

Precis som för annan behandling av personuppgifter gäller att material från kamerabevakning inte får användas för något ändamål som är oförenligt med det syfte som materialet samlades in för. Detta ingår som en av de grundläggande principerna i GDPR.

Fastställ gallringsrutiner

Utred hur länge filmerna/bilderna behöver sparas. Materialet får bevaras under den tid det är nödvändigt med hänsyn till syftet med kamerabevakningen, enligt den allmänna principen om lagringsminimering i GDPR. När materialet har spelat ut sin roll ska det inte sparas längre.

Tilldela lämpliga behörigheter

Ta ställning till vilka personer som behöver bildmaterialet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter kopplat till syftet med bevakningen. Övriga personer ska inte ta del av materialet. Man måste alltså skydda materialet med behörighetsbegränsningar.

Följ upp och utvärdera

Låt aldrig kamerabevakningen fortsätta på obestämd tid utan att utvärdera åtgärden. Har kameraövervakningen kommit tillrätta med problemen? Behövs fortsatt bevakning eller kan bevakningen upphöra efter en tid? Fortsätt inte kamerabevaka utan syfte och följ med jämna mellanrum upp att det fortfarande är proportionerligt och lagligt att fortsätta.

Kamerabevakning är en av många delar i er verksamhet där ni behöver ta hänsyn till och vara uppdaterade kring GDPR. Med Privacy Expert får ni en tydlig översikt över dataskyddslagstiftningen och hur den ska tillämpas.

Mest populära

  • Strax dax för semesterårsskifte

    I alla fall, för företag och organisationer med semesterår (1 april – 31 mars) är det strax dax, att göra ett semesterårsavslut. Det görs efter aprillönen, så att eventuella avvikelser och uttagna semesterdagar i mars, finns registrerade i lönesystemet.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.