Tillbaka till huvudmeny

Så påverkas uppsägningstiden av anställningstiden

Anställda har alltid rätt till minst en månads uppsägningstid, men hur lång uppsägningstid kan man ha? Chefer och arbetsgivare måste följa de regleringar som finns, även om det finns utrymme för individuella avtal.

Kvinna står på buss och funderar på om hon ska lämna in ansökan om uppsägning

Lagen om anställningsskydd (LAS) garanterar minst en månads uppsägningstid för tillsvidareanställda – oavsett om uppsägningen görs av arbetstagare eller arbetsgivare, men hur lång uppsägningstid kan man ha?

Regelverket kring uppsägning och avsked grundar sig i lagen om anställningsskydd (LAS). Syftet är att skydda arbetstagaren, som lagstadgat har rätt till minst en månads uppsägningstid. Däremot kan avvikelser i kollektivavtal innebära kortare uppsägningstid än vad som anges i LAS.

Uppsägningstiden börjar när motparten har blivit informerad om uppsägningen. Det vill säga, om arbetstagaren väljer att avsluta sin anställning börjar uppsägningstiden samma dag som arbetsgivaren informeras om uppsägningen.


Denna artikel beskriver reglerna kring uppsägningstider utifrån lagen om anställningsskydd (LAS) och bör inte betraktas som juridisk rådgivning eller användas som sådan. Reglerna kring uppsägning och att avsluta en anställning är komplicerade, och eventuellt kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal påverkar vad som gäller i just din situation.


Uppsägningstid vid tillsvidareanställning

Det är anställningstiden som påverkar hur lång uppsägningstid arbetstagaren har. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida gäller följande uppsägningstid – om inte annat avtalats i enskilt avtal eller kollektivavtal:

Uppsägningstid Sammanlagd anställningstid
1 månad Mindre än 2 år
2 månader 2-4 år
3 månader 4-6 år
4 månader 6-8 år
5 månader 8-10 år
6 månader Minst 10 år

Observera
Innan den 1 januari 1997 baserades uppsägningstiden på ålder. De som anställts innan det datumet följer fortfarande dessa regler. För mer information hänvisar vi till vårt juridiska kompetensstöd HR Expert.

För kommun, region och kommunalförbund gäller för en arbetstagare som är anställd tillsvidare enligt AB vid uppsägningstidpunkten och som har en sammanhängande anställning sedan minst

12 månader:

 • vid uppsägning från arbetsgivarens sida 6 månader,
 • vid uppsägning från arbetstagarens sida 3 månader.

För övriga tillsvidareanställda arbetstagare gäller:

 • uppsägningstider enligt 11 § LAS. Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om andra uppsägningstider, dock ej så att arbetstagarens rättigheter enligt LAS inskränks.

För en arbetstagare som fyllt 61 år och som varit anställd hos arbetsgivaren under minst 10 år vid uppsägningstidpunkten:

 • är uppsägningstiden ett år. En förutsättning är att arbetstagaren sägs upp på grund av arbetsbrist och har en sammanhängande AB-anställning sedan minst 12 månader.

För en arbetstagare som på grund av ålder inte längre har rätt att kvarstå i anställning enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är uppsägningstiden:

 • En månad.

Vid projektanställning enligt AB är uppsägningstiden

 • vid uppsägning från arbetsgivarens sida 3 månader och vid uppsägning från arbetstagarens sida en månad.

För övriga tidsbegränsade anställningar som är avsedda att pågå längre tid än 3 månader är uppsägningstiden:

 • för både arbetstagaren och arbetsgivaren en månad. Detta gäller om inte arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om annat.

Uppsägningstid vid provanställning:

 • för både arbetstagaren och arbetsgivaren en månad.

Vad innebär sammanlagd anställningstid?

All anställningstid hos en arbetsgivare räknas in i den sammanlagda anställningstiden. Det behöver inte vara en sammanhängande tidsperiod och anställningsformen saknar betydelse i detta sammanhang. Du kan alltså räkna ihop exempelvis 24 månaders tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning på 2 månader. Om arbetstagaren har varit tjänstledig för till exempel studier får hen tillgodoräkna sig tiden för tjänstledigheten som anställningstid.

Uppsägningstid vid provanställning

En provanställning kan när som helst avbrytas av båda parter, utan särskilda skäl. Detta förutsatt att det inte finns kollektivavtal som säger något annat.

Minst två veckor innan anställningen avbryts ska arbetsgivaren ge besked till arbetstagaren. Det gäller i de fall provanställningen ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning.

Arbetsgivaren ska samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.

Provanställningen upphör genom att arbetsgivaren lämnar ett slutligt besked om att anställningen upphör.

Uppsägning vid tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning pågår i regel under den avtalade tiden och upphör först vid utgången av den överenskomna perioden.

En arbetstagare som är anställd under en begränsad tid, och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, ska få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång.

En förutsättning för rätt till sådant besked är dock att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren. Är anställningstiden så kort att besked inte kan lämnas en månad i förväg, ska beskedet i stället lämnas när anställningen börjar.

Arbetsgivaren ska samtidigt varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.

För att en tidsbegränsad anställning ska upphöra innan den avtalade tiden har löpt ut krävs ett grovt kontraktsbrott. Det kan exempelvis vara att det finns grund för avsked eller att det är motiverat att häva anställningsavtalet med stöd av avtalslagens ogiltighetsregler.

Om det i anställningsavtalet finns en uppsägningsklausul krävs det att det finns saklig grund för uppsägning för att en tidsbegränsad anställning ska kunna upphöra före den avtalade anställningstidens utgång.

Den avtalade anställningstiden kan vid vikariat till exempel gälla till dess ordinarie befattningshavare återkommer, dock som längst till och med ett viss slutdatum. Anställningen upphör då antingen vid angivet slutdatum eller innan dess om ordinarie personal är tillbaka eller om det finns saklig grund för uppsägning.

Tre vanliga frågor om uppsägning

Får man förlänga eller förkorta uppsägningstiden?

I det individuella anställningsavtalet är det tillåtet att avtala om längre uppsägningstider än vad som framgår av LAS – bara det i sin tur inte strider mot kollektivavtalet. Genom avvikelse från LAS i kollektivavtal kan uppsägningstiden också vara kortare än vad som anges i LAS.

Egen uppsägning under tjänstledighet

Anställda har när som helst rätt att säga upp sig. Uppsägningstiden börjar från den dag då motparten blir informerad om uppsägningen.

Vilken uppsägningstid gäller när arbetstagaren uppnått LAS-åldern?

Normalt sett en månad. Den så kallade LAS-åldern är idag 69 år från och med år 2023. Kollektivavtal kan innebära både kortare och längre uppsägningstid. I det individuella avtalet kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om längre uppsägningstid.

Förlägga semester under uppsägningstiden

Det finns två olika regler rörande semester under uppsägningstid. Situationer då semestern:
1. inte är förlagd vid uppsägningstillfället
2. redan är utlagd när uppsägningen äger rum.

Semesterledighet får inte utan arbetstagarens medgivande förläggas till uppsägningstid. Det gäller dock inte uppsägningstid som överstiger sex månader.

Om uppsägningstiden efter uppsägning från arbetsgivaren helt eller delvis infaller under redan utlagd semesterledighet, och det gäller uppsägning på grund av arbetsbrist, kan arbetstagaren begära att semestern ska upphävas. Det gäller dock inte uppsägningstid som överstiger sex månader.

Läs också: Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

Föräldraledighet och uppsägningstid

För en arbetstagare som är mammaledig* eller helt föräldraledig, med eller utan föräldrapenning, gäller en särskild regel om tidpunkten när uppsägningstiden börjar gälla vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Uppsägningstiden börjar då gälla när arbetstagaren helt eller delvis skulle ha gått tillbaka till arbetet efter avslutad ledighet.

* definition av mammaledighet: Ledighet sju veckor före den beräknade förlossningen och sju veckor efter förlossningen samt ledighet för amning.

Mest populära

 • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

  Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.

 • Räknas restid som arbetstid?

  Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.