Tillbaka till huvudmeny

Alla barn har rätt att bemötas med respekt i en trygg skolmiljö

Per Wikström är biträdande förvaltningschef i Säters kommun, där man redan efter bara fyra månaders användning upplevt styrkan i Kränkande behandling Incident.

Per Wikström arbetar med skolfrågor i Säters Kommun

Som ett stöd åt utredaren, i den juridiska tolkningen av Skollagen och kränkande behandlingar, har Draftit Skola lanserat Kränkande behandling Incident. Responsen har varit alldeles fantastisk.

Alla situationer där barn och elever upplever sig ha blivit utsatta för kränkande behandling ska anmälas och uppgifterna ska utredas. Det ska inte göras någon värdering av hur allvarlig händelsen är innan den anmäls. Den som utreder uppgifter om kränkande behandling måste skapa sig en självständig uppfattning om vad som har hänt.

Per Wikström är biträdande förvaltningschef för Barn- och ungdomsförvaltningen i Säters kommun, där man redan efter bara fyra månaders användning upplevt styrkan i Kränkande behandling Incident:

”I början upplevde vi fler anmälningar än tidigare, vilket varit bra. Under de första fyra månaderna har 140 anmälningar upprättats och 50–100 personer har varit aktiva i verktyget. Numera anmäls alla kränkningar, inga anmälningar eller utredningar faller längre mellan stolarna. Vi har full kontroll. Det känns tryggt, och otroligt bra.”

Visma Draftit kände väl till problematiken ute i verksamheterna och det stora behov som finns av ett processverktyg som hanterar kränkningar. Philip Nilsson, affärsområdeschef för område skola och förskola på Visma Draftit:

”Vi hade aldrig kunnat förutse den respons Kränkande behandling Incident fått. Och det känns otroligt bra att veta vilken nytta produkten gör för verksamheterna, men också för de barn som faktiskt är drabbade. Startsträckan mellan beslut och uppstart är kort och aktiveringsprocessen påverkar inte den dagliga verksamheten.”

Trygg kvalitetssäkring

Kränkande behandling Incident underlättar dessutom mycket för personalen berättar Per, bland annat vad gäller administration, diarieföring och anmälan till huvudman, men också vid hantering av utredningarna och uppföljning. Tryggheten som verktyget erbjuder medför tidsvinster för personalen som slipper följa utredningar manuellt. Den förbättrade kvalitetssäkringen innebär större rättssäkerhet för barn och elever.

– Kränkande behandling Incident är viktigt för mig i mitt kvalitetssäkrande arbete. Jag har hittills skickat tillbaka 10–15 utredningar som varit otydliga för komplettering. Vi är numera mycket tryggare i vår roll oavsett om det är i dialogen med vårdnadshavare eller med Skolinspektionen.

Tydligt och tidseffektivt vid ömsesidiga kränkningar

En annan fördel med verktygen som Per nämner är att det inte längre är svårigheter i utredningsprocesser med flera inblandade elever. Kränkande behandling Incident är ett pedagogiskt verktyg med en väldig tydlighet. Numera görs det anmälningar och utredningar för alla inblandande elever som oftast kränkts av varandra. Just tydligheten har gjort att processen har speedats upp, från anmälan till utredning och nu faller inte längre ärenden mellan stolarna utan följs alltid upp.

”Möjligheten att följa ärendet i realtid, att kvalitetssäkra genom eventuella kompletteringar i utredningen och möjligheten påminna medarbetarna om ärenden som fortfarande är öppna där utredning inte påbörjats är andra styrkor som Kränkande behandling Incident erbjuder.”

Materialet från Draftit Skola är pedagogiskt. Informationen har implementerats i Barn- och ungdomsförvaltningen via en självinstruerande länk som kan kompletteras med en manual. Per är nöjd med att Draftit Skola har varit lyhörda och lyssnat på Säter kommuns specifika behov.

Skollagens förändring innebär att skolan numera är skyldig att också inleda en utredning vid elevers längre frånvaro inom de obligatoriska skolformerna. Rektor ska vid upprepad eller längre frånvaro se till att frånvaron skyndsamt utreds.

– Vi bad bland annat om en utskriftsfunktion för pdf-format som vi fått. Visma Draftit ser även över fler verktyg som vi är i behov av.

Fakta

Kränkande behandling Incident är ett digitalt verktyg som hanterar hela processen för kränkande behandling, från anmälan till åtgärd. Pappersarbetet minskas och verktyget säkerställer att alla ärenden följs upp – i enlighet med skollagen och dataskyddsförordningen (GDPR). Den grafiska översikten innebär att arbetet kan utvärderas direkt. Startsträckan mellan beslut och uppstart är kort. Draftit Skola har skapat en aktiveringsprocess som inte påverkar den dagliga verksamheten i någon större utsträckning. Det går fint att implementera Kränkande behandling Incident under pågående termin.

Säters kommun är en mindre kommun med över 1100 elever och cirka 300 lärare och förskolelärare. Kommunen har haft Kränkande behandling Incident sedan augusti 2018. Säters kommun har tidigare haft omfattande processer och mottagit kritik från Skolinspektionen vad gäller kränkande behandling och anmälan till huvudmannen.

Mest populära

  • Strax dax för semesterårsskifte

    I alla fall, för företag och organisationer med semesterår (1 april – 31 mars) är det strax dax, att göra ett semesterårsavslut. Det görs efter aprillönen, så att eventuella avvikelser och uttagna semesterdagar i mars, finns registrerade i lönesystemet.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.